Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mataio 13:1-58

KABWARABWARAANI KANOANA

 • KAIKONAKAN TE TAUTAEKA N UEA (1-52)

  • TTe tia ununiki (1-9)

  • Bukin ae e taekini kaikonaki Iesu (10-17)

  • Nanon te kaikonaki are te tia ununiki (18-23)

  • Te uita ma te titania (24-30)

  • Koraan te matitati ao te iiti (31-33)

  • E kakororaoaki te taetae ni burabeti n taekinani kaikonaki (34, 35)

  • Nanon te kaikonaki ae te uita ma te titania (36-43)

  • Te bae kakawaki ae karabaaki ao moomin te bwaeao (44-46)

  • Te karaun (47-50)

  • Baika kakawaki aika boou ao bwaai nikawai (51, 52)

 • E ribaaki Iesu i abana (53-58)

13  N te bong anne e kitana te auti Iesu ao e tekateka i rarikin te nama.  Ao a a ikotaki aomata aika uanao i rarikina, ngaia are e tokara te booti n tekateka iai, ao a teibabaa aomata i aon te bike.+  Ao e taekini baika bati nakoia n taiani kaikonaki,+ ni kangai: “Akea bwa e a nako te tia ununiki bwa e na uniki koraa.+  Ngke e kamrarai koraa, ao a bwaka tabeua i rarikin te kawai, ao a roko mannikiba ni kang.+  Tabeua a bwaka i aon te riribwa ike e karako te tano iai, ao a kai bwebwerake ibukina bwa e mmani te tano.+  Ma ngke e a kaborake taai ao a a bue ma n rai, kioina ngkai akea wakaaia.  Ake tabeua a bwaka i buakon aroka aika kateketeke, ao a rikirake kateketeke ni karibwaia.+  Ma ake tabeua a bwaka n te tano ae raoiroi ao a a moanna n uaa. Tabekai a karikii uaaia kaka 100 riki, ake tabekai kaka 60, ao tabekai kaka 30.+  Ke e ongo ane iai taningana.”+ 10  Mangaia are a nakoina taan rimwina ao a taku nakoina: “E aera ngkai ko taetae nakoia n taian taetae ni kaikonaki?”+ 11  E kaeka ao e taku: “Kam anganaki ngkami te mataata ni baika raba aika tabu+ aika ana bwai te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa, ma a aki anganaki aomata akekei. 12  Bwa ane iai irouna ao e na kabatiaaki riki n anganaki, ao e na bati ana bwai, ma ane akea irouna, ao e na anaaki are irouna.+ 13  Aio bukina ae I taetae nakoia n taetae ni kaikonaki, bwa a bon taratara ma a aki noraaba, ao a ongora ma a aki ota, ao a aki ataa nanona.+ 14  E kakororaoaki irouia nanon ana taetae ni burabeti Itaia are kangai: ‘Kam na bon ongora ma kam na aki ataa nanona, ao kam na bon taratara ma kam na aki noraaba.+ 15  Bwa a rikirake n aki muti nanoia aomata aikai, ao a ongo taningaia ma a aki rotaki iai. A kaini mataia bwa a aonga n aki noraaba ni mataia ao n aki ongo n taningaia, ao a aki ota nanoia n ae nanonaki, ao a aki rairaki n oki bwa N na kamarurungia.’+ 16  “Ma a kukurei matami bwa a noraaba, ao taningami bwa a ongo.+ 17  I tuangingkami te koaua, bwa a mwaiti burabeti ao aomata aika raoiroi ake a kan nori baika kam nori ngkai ma a aki nori,+ ao a kan ongo baika kam ongora ngkai ma a aki ongo. 18  “Ongora ngkai n taekan te kaikonaki are rongorongon te mwaane are ununiki.+ 19  Ane e ongora taekan te Tautaeka n Uea ma e aki ota n ae nanonaki iai, ao e roko teuare buakaka+ ni kuriia are e unikaki i nanona, boni ngaia are unikaki i rarikin te kawai.+ 20  Ao are e unikaki n te tano ae riribwa, boni ngaia are ongora te taeka ao e kai butimwaei ma te kimwareirei.+ 21  Ma e waaki i nanon tabeua te tai ma akea wakaana, ao ngkana e roko te karawawataaki ke te bwainikirinaki ibukin te taeka, ao e kai bwaka. 22  Ao are e unikaki i buakon aroka aika kateketeke, boni ngaia are ongora te taeka, ma e karibwaaki te taeka n raraomaeakinan te maiu n te waaki ae ngkai i aon te aba*+ ma te kaubwai ae kona ni mwamwanaa te aba, ao e aki uaa.+ 23  Ma are e unikaki n te tano ae raoiroi, boni ngaia are ongora taekan te Tautaeka n Uea ao e ota n ae nanonaki iai, ao e karikii uaa. Tabeman a karikii uaaia aika kaka 100 riki, ake tabeman kaka 60, ao tabeman kaka 30.”+ 24  E a manga taekina te kaikonaki teuana nakoia ni kangai: “Te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa, e kona ni kabotauaki ma te aomata ae uniki koraa aika raraoi n ana tawaana. 25  Ma ngke e matu te aba ao e roko te tia kairiribai n uniki koraan te titania* i buakon te uita, ao e nako. 26  Ao ngke e a bwebwerake te uita ao e a uaa, ao a noraki naba titania i buakoia. 27  Mangaia are a kawara tokan te auti ana toro ao a taku: ‘Te toka, tiaki ko uniki koraa aika raraoi n am tawaana? A kangaa ngkanne n rikirake titania i buakoia?’ 28  E taku nakoia, ‘E karaoa aei te tia kairiribai.’+ A taku nakoina tooro akekei, ‘Ko tangirira bwa ti na nako n taeki ma n ikotii?’ 29  E taku, ‘Kam na aki, bwa kam kaawa n taeki naba wakaan uita ngkana kam koutii titania. 30  A aoriia ni kaai n rikirake ni karokoa tain taiakin uaa, ao ni bongin te tai N na tuangia taan ikotii uaa ni kangai: Koutii moa titania ao kabaei n te bwabwati bwa a na kabuekaki, ao imwina ikotii uita nakon au auti ni kaikobwai.’”+ 31  E a manga taekina te kaikonaki teuana nakoia ni kangai: “Te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa, kaanga ai aroni koraan te matitati* ae e anaia n unikia te mwaane temanna n ana tawaana.+ 32  Bon te koraa ae te kabanea ni bingingi mai buakoni koraa nako, ma ngkana e rikirake, e riki bwa te aroka ae rangi ni bubura, n te aro are a a titiku ni maeka mannikiba i aoni mwaangana.” 33  E a manga taekina nakoia ana kaikonaki teuana ni kangai: “Te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa, kaanga ai aron te iiti are e anaia te aine temanna ao e kaboboa i buakon te burawa ae mwaitina tenua te bwai ni baire ae bubura* ni karokoa ae e a bane n riki.”+ 34  E taekini baikai ni kabane Iesu nakoia te koraki n te taetae ni kaikonaki. E bon aki kona n taetae nakoia n aki taetae ni kaikonaki,+ 35  bwa e na kakororaoaki iai are e taekinaki rinanon te burabeti ni kangai: “N na kaurea wiu n taetae ni kaikonaki, ao N na taekini baika raba mangkoangkoa.”*+ 36  Ngke e a tia ni kaokiianako te koraki, ao e a rinnako n te auti. A nakoina taan rimwina ao a taku: “Kabwarabwaraa nakoira te taetae ni kaikonaki are taekan te titania n te tawaana.” 37  E kaekaia ni kangai: “Te tia uniki koraa aika raraoi bon Natin te aomata. 38  Te tawaana boni botannaomatan te aonnaba.+ Te koraa ae raoiroi, bon taekaia natin te Tautaeka n Uea, ma titania bon natin nako teuare buakaka.+ 39  Te tia kairiribai are uniki titania bon te Riaboro. Tain taiakin uaa bon tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba,* ao taan ikotii uaa bon anera. 40  Mangaia ae n aron ae a taekaki ma n ikotaki titania ao a kabuekaki n te ai, e na riki naba aekakin anne n tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba.*+ 41  E na kanakoia ana anera Natin te aomata, ao a na kaokoroia aomata ni kabane akana kabwakabwakaa te aba nakon te bure mai buakon ana Tautaeka n Uea, ao akana kakaraoa ae buakaka, 42  ao a na karenakoia nakoni nnen te ai ae uramwaaka,+ ike a na tang ma n tenai bukini mwangaia ibukini bwaran nanoia. 43  N te tai anne, a na raneanea aomata aika raoiroi n aron taai,+ n ana Tautaeka n Uea Tamaia. Ke e ongo ane iai taningana. 44  “Te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa bon ai aron te bwai ae kakawaki ae karabaaki n te tawaana ae e kunea te aomata ao e karabaa. Ibukini kimwareireina iai, e nako ni kaboonakoi ana bwai ni kabane ao e kabooa iai te tawaana arei.+ 45  “Te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa bon ai aron naba te tia iokinibwai ae mwamwananga ni kakaaei moomin te bwaeao aika raraoi. 46  Ngke e kunea moomin te bwaeao teuana ae rangi ni kakawaki, ao e nako ao e waekoa ni kaboonakoi ana bwai ni kabane, ao e kabooa te moomi anne.+ 47  “Te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa bon ai aron naba te aeka ni karaun are ngkana e kabwakaaki i taari ao e atikaki, ao a mwane iai aeka n iika nako. 48  Ngke e a onrake, a a katikiarake aomata nako aon te bike, ao a tekateka ni botii iika aika raraoi+ ni karin ni nneia, ma a karenakoi iika aika aki tau.+ 49  Bon anne aron tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba.* A na kanakoaki anera bwa a na kaokoroia aomata aika buakaka mai buakoia aomata aika raoiroi, 50  ma ni karenakoia nakoni nnen te ai ae uramwaaka, ike a na tang ma n tenai bukini mwangaia ibukini bwaran nanoia. 51  “Kam mataata n ae nanonaki ni baikai ni kabane?” A taku nakoina: “Eng.” 52  E taku ngkanne nakoia: “Mangaia ae taan angareirei ni kabane aika reireinaki taekan te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa, kaanga ai aron teuare tokan te auti, are e kaotinakoi baika boou ma bwaai nikawai mai nanoni nnen ana bwai aika kakawaki.” 53  Ngke e a tia n taekini kaikonaki aikai Iesu, ao e kitana ikekei. 54  Ngke e a roko i abana+ ao e a moana reireinakia aomata n aia tinakoka* n te aro are a a mimi ao a taku: “E reke mai ia wanawanan teuaei, ao e kangaa ni karaoi kakai aikai?+ 55  Tiaki ngaia natin te kabentaa?+ Tiaki Maria aran tinana, ao tarina Iakobo, Ioteba, Timon, ao Iuta?+ 56  Ao tiaki a bane naba ni mena mwaanena i buakora? A bane n reke mai ia baikai iroun teuaei?”+ 57  Mangaia are a a mwerengau irouna.+ Ma e taku Iesu nakoia: “E karineaki te burabeti n taabo nako, ma e aki karineaki i abana ao n ana utu.”+ 58  Ao e aki karaoi kakai aika bati iai, kioina ngkai akea aia onimaki.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Te aroka ae katotongan te uita ma e boitin.
Te koraa ae bingingi ae riiriki i Baretain. E kona n rikirake bwa te aroka ae abwakina aua te mita ao e mwangaanga.
Ke, “tao 9 te kirokuraem.”
Ke tao, “mani moan rikin te botannaomata.”
Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Nora Nanon Taeka.