Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mataio

Taiani mwakoro

Kabwarabwaraani Kanoana

 • 1

  • Kateirikian Iesu Kristo (1-17)

  • Bungiakin Iesu (18-25)

 • 2

  • A roko taani kaiwan itoi (1-12)

  • A birinako nako Aikubita (13-15)

  • E kamateia ataei aika mwaane Erote (16-18)

  • A okira Natareta (19-23)

 • 3

  • E uarongorongo Ioane te tia Bwabetito (1-12)

  • Bwabetitoan Iesu (13-17)

 • 4

  • E kariria Iesu te Riaboro (1-11)

  • E moana ana uarongorongo Iesu i Kariraia (12-17)

  • A weteaki naake a moan rimwin Iesu (18-22)

  • E uarongorongo Iesu, e reirei, ao e katoki aoraki (23-25)

 • 5

  • TE KABWARABWARA N TE MAUNGA (1-48)

   • Raawa ni baka n raoiroi (1, 2)

   • Kakukurei aika ruaiwa (3-12)

   • Te taoro ao te oota (13-16)

   • E na kakororaoa te Tua Iesu (17-20)

   • Te reirei i aon te un (21-26), te wene ni kimoa (27-30), te buuraure (31, 32), taetae n tuea (33-37), kabooan te buakaka (38-42), tangiraia kairiribai (43-48)

 • 6

  • TE KABWARABWARA N TE MAUNGA (1-34)

   • Raawa ni baka n raoiroi (1-4)

   • Aron te tataro (5-15)

    • Te tataro ni katoto (9-13)

   • Te aki mamatam (16-18)

   • Baika kakawaki n te aba ao i karawa (19-24)

   • Katoka te raraoma (25-34)

    • Ukora moa te Tautaeka n Uea (33)

 • 7

  • TE KABWARABWARA N TE MAUNGA (1-27)

   • Katoka te kabuakaka (1-6)

   • Teimatoa ni bubutii, n ukeuke, ao ni karebwerebwe (7-11)

   • Te Kibu ni Koora (12)

   • Te mataroa ae wariki (13, 14)

   • A kinaaki n uaaia (15-23)

   • Te auti i aon te bwaa ao te auti i aon te tano (24-27)

  • A mimi n ana reirei Iesu (28, 29)

 • 8

  • E kaitiakaki te rebera (1-4)

  • Ana onimaki te mataniwi n tautia (5-13)

  • E kamarurungia aika bati i Kaberenaum (14-17)

  • Aron irirakin Iesu (18-22)

  • E katoka te angibuaka Iesu (23-27)

  • E kanakoia taimonio nakoia beeki (28-34)

 • 9

  • E kamarurunga ae mate rabwatana (1-8)

  • Iesu e wetea Mataio (9-13)

  • Te titiraki n te aki mamatam (14-17)

  • Natin Iairo; te aine ae ringa ana kauaatao Iesu (18-26)

  • A noraaba mataki ao e taetae te baennewe (27-34)

  • A bati uaa ma a karako taani mwakuri (35-38)

 • 10

  • Abotoro ake 12 (1-4)

  • Kaetieti n te mwakuri ni minita (5-15)

  • A na bwainikirinaki taan rimwin Iesu (16-25)

  • Maaka te Atua ao tiaki aomata (26-31)

  • Tiaki te rau, ma te kabaang (32-39)

  • Butimwaeaia taan rimwin Iesu (40-42)

 • 11

  • E kamoamoaaki Ioane te tia Bwabetito (1-15)

  • A kabuakakaaki kaain te roro ae aki rairannano (16-24)

  • E karaoiroa Tamana ae akoiia ake a nanorinano (25-27)

  • E kamaiu amon Iesu (28-30)

 • 12

  • Iesu bon “Uean te bongi n Taabati” (1-8)

  • E kamarurungaki teuae mate baina (9-14)

  • Ana toro te Atua ae tangiraki (15-21)

  • A kanakoaki taimonio n te taamnei ae raoiroi (22-30)

  • Te bure ae aki kona ni kabwaraaki (31, 32)

  • E kinaaki te kai n uaana (33-37)

  • Ana kanikina Iona (38-42)

  • Ngkana e a oki te taimonio (43-45)

  • Tinan Iesu ma tarina (46-50)

 • 13

  • KAIKONAKAN TE TAUTAEKA N UEA (1-52)

   • TTe tia ununiki (1-9)

   •  Bukin ae e taekini kaikonaki Iesu (10-17)

   • Nanon te kaikonaki are te tia ununiki (18-23)

   • Te uita ma te titania (24-30)

   • Koraan te matitati ao te iiti (31-33)

   • E kakororaoaki te taetae ni burabeti n taekinani kaikonaki (34, 35)

   • Nanon te kaikonaki ae te uita ma te titania (36-43)

   • Te bae kakawaki ae karabaaki ao moomin te bwaeao (44-46)

   • Te karaun (47-50)

   • Baika kakawaki aika boou ao bwaai nikawai (51, 52)

  • E ribaaki Iesu i abana (53-58)

 • 14

  • E kabakuaki roroan Ioane te tia Bwabetito (1-12)

  • E kaamwarakeia 5,000 Iesu (13-21)

  • E nakonako Iesu i aon te ran (22-33)

  • Kamarurungaia aoraki i Kennetareta (34-36)

 • 15

  • Kaotaraean aia katei aomata (1-9)

  • E kamwaraea te aomata te nano (10-20)

  • Ana onimaki aineni Boinike (21-28)

  • E katoki aoraki aika bati Iesu (29-31)

  • E kaamwarakeia 4,000 Iesu (32-39)

 • 16

  • A bubutii te kanikina (1-4)

  • Aia iiti Baritaio ma Tarukaio (5-12)

  • Kiingin te Tautaeka n Uea (13-20)

   • E kateaki te ekaretia i aon te bwaa (18)

  • Taekinani maten Iesu (21-23)

  • Aroia taan rimwin Iesu ni koaua (24-28)

 • 17

  • Onikakin Iesu (1-13)

  • Te onimaki ai aroni koraan te matitati (14-21)

  • Manga taekinani maten Iesu (22, 23)

  • Kabwakaan te taekiti n te mwane mai win te ika (24-27)

 • 18

  • Te kabanea ni kakannato n te Tautaeka n Uea (1-6)

  • Bwaai ni kabwakabwaka (7-11)

  • Te kaikonaki ae te tiibu ae bua (12-14)

  • Aroni kaokan tarim (15-20)

  • Te kaikonaki ae te toro ae aki kabwarai buure (21-35)

 • 19

  • Te mare ao te buuraure (1-9)

  • Te bwaintangira ae te aki iein (10-12)

  • E kakabwaiaia ataei Iesu (13-15)

  • Ana titiraki te rorobuaka ae kaubwai (16-24)

  • Kakeaani bwaai ibukin te Tautaeka n Uea (25-30)

 • 20

  • Taani mwakuria te nne ni kureebe; titeboo booia (1-16)

  • Manga taekinani maten Iesu (17-19)

  • A bubutii nneia n te Tautaeka n Uea (20-28)

   • Bon te kaboomwi Iesu ibukia aomata aika bati (28)

  • A kanorabaaki uoman mwaane aika mataki (29-34)

 • 21

  • E butimwaeaki raoi Iesu (1-11)

  • E kaitiaka te tembora Iesu (12-17)

  • E karekeaki kain te aroka ae te biiku (18-22)

  • E kakeaaki bongani mwiokoan Iesu (23-27)

  • Te kaikonaki ae uoman naati mwaane (28-32)

  • Te kaikonaki ae taan ribana aika tiritiri (33-46)

   • E kaakiaki atibun te maninganinga (42)

 • 22

  • Te kaikonaki ae te baka ibukin te mare (1-14)

  • Te Atua ao Kaitara (15-22)

  • Te titiraki ibukin te mangauti (23-33)

  • Uoua tuua aika taiani kabanea ni kakannato (34-40)

  • Te Kristo natin Tawita? (41-46)

 • 23

  • Tai katotongia taani koroboki ma Baritaio (1-12)

  • A na reke kaia taani koroboki ma Baritaio (13-36)

  • E bwaebwaeti Iesu ibukin Ierutarem (37-39)

 • 24

  • KANIKINAEAN OKIN AO TIKUN KRISTO (1-51)

   • Buaka, roongo, mwaeiei (7)

   • E na taekinaki te rongorongo ae raoiroi (14)

   • Te rawawata ae korakora (21, 22)

   • Kanikinaean Natin te aomata (30)

   • Te aroka ae te biiku (32-34)

   • Ai aron ana bong Noa (37-39)

   • Teimatoa n tantani (42-44)

   • Te toro ae kakaonimaki ao ae buakaka (45-51)

 • 25

  • KANIKINAEAN OKIN AO TIKUN KRISTO (1-46)

   • Te kaikonaki ae aine aika ataeinnaine aika tengaun (1-13)

   •  Te kaikonaki ae taian tarena (14-30)

   • Tiibu ma kooti (31-46)

 • 26

  • A bairea kamatean Iesu ibonga (1-5)

  • E kabwaroaki te bwaa ae boiarara i aona (6-13)

  • Ana kabanea n Toa ae te Riao ao kamwaneana (14-25)

  • Moani karaoan Ana Katairiki te Uea (26-30)

  • Taekinani Betero ae e na kakeaa Iesu (31-35)

  • E tataro Iesu i Ketetemane (36-46)

  • E katikaki Iesu (47-56)

  • Kateana i matan te Tanirim (57-68)

  • Betero e kakeaa Iesu (69-75)

 • 27

  • E kairaki Iesu nakoni Birato (1, 2)

  • E kabaea roroana Iuta (3-10)

  • E tei Iesu i matani Birato (11-26)

  • E kakanikoaki irouia aomata (27-31)

  • E bobitiaki n te kai i Korokota (32-44)

  • Maten Iesu (45-56)

  • Kaiiakin Iesu (57-61)

  • E teinaki te ruanimate (62-66)

 • 28

  • E kautaki Iesu (1-10)

  • A kabooaki tautia bwa a na kewe (11-15)

  • Te mwiokoaki ni karekeaia taan rimwin Iesu (16-20)