Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mareko 8:1-38

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaamwarakeia 4,000 Iesu (1-9)

  • A bubutii te kanikina (10-13)

  • Aia iiti Baritaio ma Erote (14-21)

  • E a noraaba teuae mataki i Betetaita (22-26)

  • E kinaa te Kristo Betero (27-30)

  • Taekinani maten Iesu (31-33)

  • Aroia taan rimwin Iesu ni koaua (34-38)

8  Ni boong akanne ngke e a manga rawata naba te koraki ao ai akea kanaia. Mangaia are e weteiia taan rimwina ao e taku nakoia:  “I rangi n nanoangaiia te koraki+ aei bwa aia katenibong aei n tiku i rarikiu ao akea kanaia,+  ao ngkana I kaokiia nakoni mwengaia ma te baki,* ao e na akea korakoraia i aoni kawaia. Ao a bon roko tabeman mani kaawa aika raroanako.”  Ma a kaekaa taan rimwina ni kangai: “E na kangaa te aomata ni kona ni karekea te kariki ae a na ngae iai te koraki aei, ngkai e raroanako te tabo aei?”  Ma e titirakinia ni kangai: “Mwaitira te kariki ane iroumi?” A taku: “Itiua.”+  Ao e tuangia te koraki bwa a na tekateka i aontano, ao e anai kariki ake itiua, ao e tataro ni katituaraoi, ao e bwenauai ao e angania taan rimwina bwa a na tibwatibwai, ao a tibwai nakoia aomata.+  Iai naba iika tabeua aika uarereke, ao ngke e a tia ni katituaraoi ao e tuangia bwa a na tibwai naba.  Mangaia are a amwarake aomata ao a nuai, ao a ikotii nikira n amwarake ao a on iai itikora bwaene* aika bubura.+  Tao 4,000 mwaane ake a mena ikekei. Imwina ao e a kaokiianako te koraki. 10  E aki tabwara ma e a tokara naba te booti ma taan rimwina ao a nako n aonon Taramanuta.+ 11  Ikai are a a roko iai Baritaio* ao ni kaitaraa Iesu, ni kairoroa mairouna te kanikina mai karawa bwa a na kataia.+ 12  Mangaia are e korakora rawawatan nanona ao e taku: “E aera ngkai a ukoukora te kanikina+ te roro aei? I tuangingkami te koaua, bwa akea te kanikina ae a na anganaki.”+ 13  Ao e kitania ni manga tokara te booti, ao n nako n iteran te nama are teuana. 14  Ma a mwaninga taan rimwina n uakariki, ao akea ae a uotia n te booti bwa tii teuana te kariki.+ 15  Ao e anga te kauring nakoia ae rangi ni mataata ni kangai: “Kam na teimatoa n taratara, ao kawakiningkami man aia iiti Baritaio ao ana iiti Erote.”+ 16  Mangaia are a kauntaeka i marenaia bwa e aera ngkai a aki uakariki. 17  E ataa aia maroro Iesu ao e taku nakoia: “E aera ngkai kam kauntaekaa ae kam aki uakariki? Kam bon tuai n ataia ao n ota iai? E roo naba ngkai iai nanomi? 18  ‘E ngae ngke iai matami, ma kam aki noraaba, ao iai taningami, ma kam aki ongo?’ Kam aki uringa ngkoa, 19  are I bwenauai kariki+ ake nimaua ibukia mwaane aika 5,000, ao irakora ngkoa bwaene ake a on n nikira n amwarake?” A taku nakoina: “Tengauni ma uakora.”+ 20  “Ao ngke I bwenauai kariki ake itiua ibukia mwaane ake 4,000, irakora ngkoa bwaene* aika bubura ake a on n nikira n amwarake ake a ikotaki?” Ao a taku nakoina: “Itikora.”+ 21  E taku ngkanne nakoia: “Kam tuai man ota iai?” 22  A a rororake ngkai i Betetaita. Ikai are a a uota te mwaane ae mataki aomata nakon Iesu, ao a bubutiia bwa e na kamarurungnga.+ 23  Ao e kaira teuare mataki Iesu n taua baina nako tinanikun te kaawa, ao ngke e tia ni bawarei matana,+ ao e katokai baina i aona ao e titirakinna ni kangai: “Iai te bwai ae ko noria?” 24  Ao e taratara nako teuaei ao e taku: “I noriia aomata, ma titeboo taraaia ma aroka aika ririaki.” 25  E a manga katokai riki baina i aoni matan teuaei, ao e a itiaki naba ana taratara. Ao e a oki ana taratara, ao e a kona n nori raoi bwaai ni kabane. 26  Mangaia are e kaokia nakoni mwengana ao e kangai: “Tai nako n te kaawa.” 27  A a kitana ngkai te tabo anne Iesu ao taan rimwina ao a a nako ni kaawa ake i Kaitareia Biribi. I aoni kawaia ao e titirakinia Iesu ni kangai: “Antai ngai ae a taku te koraki?”+ 28  A taku nakoina: “Ioane te tia Bwabetito,+ ma tabeman a kangai Eria,+ ao tabeman a kangai, temanna i buakoia burabeti.” 29  Ao e kaoka te titiraki nakoia ni kangai: “Ao ngkami, antai ngai iroumi?” Ao Betero e kaekaa ni kangai: “Bon te Kristo+ ngkoe.” 30  Ao e kamatoaa n tua nakoia bwa a na aki kaongoa temanna taekana.+ 31  Ao e reireinia naba ae e riai n rinanoni maraki aika bati Natin te aomata, ao ni kaakaki taekana irouia unimwaane ma mataniwi n ibonga* ao taani koroboki,* ao e na kamateaki,+ ao imwina e na kautaki n te katenua ni bong.*+ 32  E atonga te taeka aei Iesu ni kamataataa raoi, ma e kairia Betero ni kaokoroa ao e boaia.+ 33  E rairaki Iesu ao e taraiia taan rimwina ao e boaa Betero ni kangai: “Naako akuu, Tatan! bwa tiaki ana iango te Atua am iango, ma bon te iango n aomata.”+ 34  E weteiia te koraki nakoina ma taan rimwina ao e taku nakoia: “Ngkana iai ae e kan rimwiu ao ke e kakeaa boni ngaia, ke e tabeka ana kai ni kammaraki* ao ke e teimatoa n irai.+ 35  Bwa ane e kani kawakina maiuna* ao e na boni kabuaa, ma ane e kabuaa maiuna* ibukiu ao ibukin te rongorongo ae raoiroi ao e na boni karekea.+ 36  Ni koauana, tera kabwaian te aomata, ngkana e bwaina te aonnaba ni kabane ma e kabuaa maiuna*+ iai? 37  Ni koauana, tera ae e na anga te aomata bwa booni mwini maiuna?*+ 38  Bwa ane e maamaa n ririmwiu ma ni maamaa naba n au taeka i buakon te roro ae aki kakaonimaki* nakon te Atua ma ni bubure aei, ao e na maamaa+ naba Natin te aomata ni butimwaeia, ngkana e a roko ma te mimitong mairoun Tamana ma anera+ aika itiaki.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te aki mamatam.”
Ke, “bwaene n tianaki.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “bwaene n tianaki.”
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “imwin tenibong.”
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “wene ni kimoa.”