Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mareko 5:1-43

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kanakoia taimonio nakoia beeki (1-20)

  • Natin Iairo; te aine ae ringa ana kauaatao Iesu (21-43)

5  Ao a a roko n iteran te nama are teuana ae aia aono I-Kerata.+  Ao ngke e ruo naba ngkekei Iesu man te booti, ao e boo ma te mwaane ae taniaki n te taimonio ae nako mai buakon taian ruanimate.*  E memena ribuakon ruanimate ao bon akea ae e a tia ni kona ni kabaea, ao a aki kona naba n te taurekereke.  E kakabaeaki ni bwaai ni kabaewae ma taurekereke, ma e momotiki naba taurekereke ma n urui bwaai ni kabaewae, ao akea ae e tau korakorana ni kona n taua.  Ao e tatakarua n te bong ao n te ngaina ribuakon ruanimate ao riaoni maunga, ao e raraaruaia i bon irouna n atibu.  Ma ngke e nora Iesu mai kiraroa ao e biri nakoina ma ni bobaraaki nakoina.+  Ao e takarua n te bwanaa ae korakora ni kangai: “Ko na iraanai ngkoe Iesu ae Natin te Atua ae Moan te Rietata? I tuangko bwa ko na taetae n tuea n aran te Atua bwa ko na aki katuuaaeai.”+  Bwa e a tia Iesu ni kangai nakon te taimonio arei: “Otinako mai nanon teuanne, ngkoe te taimonio+ ae ko kamwara.”  Ma e titirakinna Iesu ni kangai: “Antai aram?” Ao e kaeka ni kangai te taimonio: “Arau bon te Taanga, ibukina bwa ti bati.” 10  Ao e teimatoa ni bubutiia Iesu bwa e na aki kanakoia taimonio man te aba arei.+ 11  Ao iai te nanai ni beeki+ ae rangi ni bati ikekei aika amwarake i aon te maunga.+ 12  Mangaia are a bubutiia teuaei ni kangai taimonio: “Kanakoira nakoia beeki bwa ti na rin i nanoia.” 13  Ao e kariaia, ao a otinako taimonio ao a rin irouia beeki, ao e bane te nanai ni beeki aika tao 2,000 mwaitiia ni biri nakon te katati ao a bwaka n te nama ma ni bwabwa iai. 14  Ma a birinako taani kawakinia beeki aikai ao a taekina te baerei n te kaawa ao n te marenaua, ao a roko aomata n nora te bwai are riki.+ 15  Mangaia are a kawara Iesu ao a nora teuare taniaki irouia taimonio, are teuare e mena ngkoa i nanona te taanga n taimonio, bwa e a tekateka ni kunnikainna ao e a nano n aomata, ao a a maaku. 16  Ao naake a nora te bwai ae riki, a karaki nakoia nakekei bwa e kangaa n riki aei nakon teuare taniaki irouia taimonio ao taekaia beeki. 17  Mangaia are a a butiia Iesu bwa e na kitana aia aono.+ 18  Ngke e a tokara te booti Iesu, ao e a bubutii teuare taniaki ngkoa n te taimonio bwa e na iria.+ 19  Ma e aki kariaia Iesu ao e taku nakoina: “Okira mwengam ao kaongoraeia am koraki bwaai ni kabane ake e karaoi Iehova* ibukim ao nanoangaam irouna.” 20  E nako teuaei ao e tataekin i Tekabori* bwaai ni kabane ake e karaoi Iesu ibukina, ao a bane ni mimi aomata. 21  Ngke e a manga oki Iesu n te booti nakon iteran te nama are teuana, ao a ikotaki aomata aika uanao i rarikina, ao e mena i rarikin te nama.+ 22  Ao e roko te mataniwi temanna n te tinakoka* ae arana Iairo, ao ngke e nora Iesu ao e bobaraaki i rarikini waena.+ 23  E kakorakoraa ni bubutii nakoina ni kangai: “E a kakaiaki aorakin* natiu te aine ae uarereke. Taiaoka nakomai ao kaaki baim i aona+ bwa e aonga ni marurung ao e na aki mate.” 24  Ao e iria Iesu ao a rimwina aomata aika uanao ma ni karibwaa. 25  Ao iai te aine ae nraraa+ i nanon 12 te ririki.+ 26  E bati rawawatana* i nanoni baia taokita aika bati ao e kabanea kaubwaina iai, ma e aki reke marurungina ma e a korakora riki. 27  Ngke e ongo rongorongon Iesu ao e ribuakoia te koraki ao e nako akuna n ringa ana kauaatao,+ 28  bwa e tataku i nanona: “Ngkana I tii ringa ana kauaatao, ao I a marurung naba.”+ 29  Ao e a rina naba n toki nraraana, ao e a namakinna bwa e a marurung man aorakina ae korakora. 30  N te tai naba arei ao e a ataia Iesu i nanona bwa iai te mwaaka+ ae nako mairouna, ao e tanrikaaki i buakon te koraki ao e titiraki ni kangai: “Antai ae ringa au kauaatao?”+ 31  Ma a taku nakoina taan rimwina: “Ko bon noria bwa a karibwako te koraki, ao ko kangai, ‘Antai ae ringai?’” 32  Ma e ngae n anne, e taratara nako bwa e aonga n noria bwa antai ae karaoa aei. 33  Ao e maaku neiei ao e rurubenebene bwa e a ataa te bwai ae riki nakoina, ao e katorobubua i matan Iesu ao e tuangnga te koaua ni kabane. 34  E taku nakon neiei: “Natiu, e kamarurungko am onimaki. Naako ma te rau,+ ao ko na marurung man aorakim+ ae korakora.” 35  Ngke e tabe n taetae, ao a roko mwaane tabeman mani mwengan te mataniwi n te tinakoka ao a taku: “E a mate natim! E aera bwa ko na katabea riki te tia Reirei?”+ 36  Ma e ongo aia taeka Iesu ao e taku nakoni mataniwin te tinakoka: “Tai maaku,* ma ko na tii onimaki.”+ 37  N te tai aei e aki kariaia Iesu bwa e na iraki iroun temanna ma tii Betero, Iakobo, ao Ioane are tarin Iakobo.+ 38  Mangaia are a a nakon ana auti te mataniwi n te tinakoka, ao e noria Iesu bwa e bati te karongoa, ao iai aika a bwaebwaeti ma n tanginiwenei n takarua.+ 39  Ngke e rin ao e taku nakoia: “E aera ngkai kam a bwaebwaeti ma ni karongoa? Kai e aki mate te teinnaine bwa e matu.”+ 40  Ao a ngareakinna ni kakanikoa. Ma e kaotinakoia ni kabane, ao e tii kaira taman te teinnaine ao tinana ao naake raona, ao a rinnako n te tabo are e mena iai te teinnaine. 41  Ao e taua bain te teinnaine ao e taku nakoina: “Tarita koumi,” ae nanona ngkana e rairaki: “Te teinnaine ae uarereke, I tuangko bwa ko na teirake!”+ 42  Ao e rina n teirake te teinnaine ao e nakonako. (Bon 12 ana ririki.) Ao ngke e riki aei ao tiaki te bwai kukureia ana karo. 43  Ma e tua nakoia ni kaokiokia* bwa akea ae e na ataa taekan te baei,+ ao e tuatua bwa e na anganaki neierei kanana.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “ruanimate ni kauring.”
Nora Buk. A5.
Ke, “Aononi Kaawa Aika Tebwina.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “e a kan roko n tokina.”
Ke, “e kammarakaki n te tai ae maan.”
Ke, “Katoka maakum.”
Ke, “e kakorakoraa n tua nakoia.”