Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mareko 3:1-35

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kamarurungaki teuae mate baina (1-6)

  • Aomata aika mwaitikurikuri i mataniwin te aba (7-12)

  • Abotoro ake 12 (13-19)

  • Kabuakakaan te taamnei ae raoiroi (20-30)

  • Tinan Iesu ma tarina (31-35)

3  E a manga rin n te tinakoka,* ao e mena iai te mwaane ae mate* baina.+  Mangaia are a tarataraa raoi Iesu Baritaio* bwa a na noria bwa e na kamarurunga teuarei n te bongi n Taabati ke e na aki, bwa a aonga ni karekea bukinana.  E taku nakon teuare mate* baina: “Teirake ao naako nuka.”  Imwina ao e taku nakoia: “E kariaiakaki n te tua karaoan ae raoiroi n te bongi n Taabati ke karaoan ae iowawa, ao te kakamaiu ke te kamamate?”+ Ma a aki kakarongoa.  E taraiia ma te marakinnano, bwa e rangi n rawawata nanona ni matoatoan nanoia,+ ao e taku nakon teuarei: “Arora baim.” Ao e aroria, ao e a manga maiu baina.  A otinako ngkanne Baritaio ao a waekoa ni kaboowi ma ana aomata Erote+ bwa a aonga ni kamatea Iesu.  Ma a nako rarikin te nama Iesu ma taan rimwina, ao e iraki irouia aomata aika rangi ni mwaitikurikuri mai Kariraia ao mai Iutaia.+  A roko naba aomata aika rangi ni mwaitikurikuri mai Ierutarem ao Itumia, ao man iteran te Ioretan are te iterana ao man aonon Turo ma Titon, ngke a ongo taekani baika kamimi ake e karaoi.  Ao e tuangia taan rimwina bwa a na karekea te booti ae uarereke bwa e na kabongana bwa a aonga n aki karibwaa aomata aika uanao. 10  Ibukina bwa e kamarurungia aomata aika bati, a a bane n ibetutu ni kawaria naake a rangi n aoraki bwa a na ringnga.+ 11  A bobaraaki naba i matana taimonio+ ngkana a noria, ao a takarua ma n taku: “Bon Natin te Atua+ ngkoe.” 12  Ma e bati ana tai ni kamatoaa ana taeka nakoia bwa a na aki kaota taekana.+ 13  E ararakea te maunga ma ni weteiia naake e kani kairiia+ ao a kawaria.+ 14  Ao e rineiia mwaane aika 12 ao e arania bwa abotoro, ae te koraki ae a na teimatoa n iriria, ao e na kanakoia bwa a na uarongorongo 15  ao e mwiokoiia ni kanakoaia taimonio.+ 16  Ao aikai naake 12+ ake kaain te kurubu are e kateia,* bon Timon, are e aranna naba bwa Betero,+ 17  Iakobo are natin Tebetaio ma Ioane are tarin Iakobo (ao e angania naba araia teuana ae Boanereke ae nanona “Natin te Baa”),+ 18  Anterea, Biribo, Baretoromaio, Mataio, Toma, Iakobo are natin Arebaio, Tataio, Timon te Kananaian,* 19  ao Iuta Itekariota, are e kamwanea rimwi riki. Ao e rin n te auti teuana, 20  ao a a manga ikoikotaki naba te koraki ae bati, n te aro are e a aikoa reke amwarakeia Iesu ma taan rimwina. 21  Ma ngke a ongo taekan te bwai ae riki kaain ana utu, ao a nako bwa a na taua ni kairianako ao a taku: “E a mino.”+ 22  A taku naba taani koroboki* ake a roko mai Ierutarem: “Iai Beretebuba* irouna ao e kanakoia taimonio ni mwaakan aia tia tautaeka taimonio.”+ 23  Mangaia are imwin are e weteiia bwa a na kawaria, e a taekina te kaikonaki nakoia ni kangai: “E na kangaa Tatan ni manga kanakoa Tatan? 24  E na aki teimatoa te tautaeka n uea teuana ngkana a a manga buaka kaaina i marenaia,+ 25  ao e na aki kona n teimatoa te utu teuana ngkana a unraa kaaina i marenaia. 26  Ngkana e kaitaraa i bon irouna Tatan, ao a unraa raona bon i marenaia, ao e na aki teimatoa, ma e na maunanako. 27  E koaua bwa akea ae e ninia ana auti te aomata ae aintoa ae kona n iraei ana bwai ngkana e aki kabaea moa teuare aintoa. Ao ngkanne e a tibwa kona ni kuribwaia ana auti. 28  I tuangingkami te koaua bwa a na bane ni kabwaraaki aia bure aomata, n aki ongeia bwa te bure raa, ao te kabuakaka* raa are a taekinna. 29  Ma ane e kabuakakaa te taamnei ae raoiroi ao e na aki bwara ana bure n aki toki,+ ma e na teimatoa ni bukinaki iai.”+ 30  E taekina aei Iesu ibukina bwa a kangai: “Iai irouna te taimonio.”+ 31  Ngke a a roko tinana ma naake tarina,+ ao a kanakoa temanna bwa e na weteia+ ao a tei i tinaniku. 32  A tekateka i rarikin Iesu te koraki, ngaia are a taku nakoina: “Taraia! Ake i tinaniku tinam ma naake tarim bwa a kakaaeko.”+ 33  Ma e kaekaia ni kangai: “Antai tinau, ao antai tariu?” 34  Ao e taraiia naake a tekateka ni katobibia, ao e taku: “Ao aikai tinau ma tariu!+ 35  Ane e kakaraoa nanon te Atua, boni ngaia tariu ao mwaaneu ao tinau.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “aki kona ni kakammwakuri.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “aki kona ni kakammwakuri.”
Ke, “mwiokoiia.”
Ke, “te aomata ae ingainga nanona.”
Nora Nanon Taeka.
Te ara n nakoa ae kaineti nakon Tatan.
E kona ni kaineti ma te taetae ni kabuakakaa te Atua ke baika tabu.