Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mareko 12:1-44

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kaikonaki ae taan ribana aika tiritiri (1-12)

  • Te Atua ao Kaitara (13-17)

  • Te titiraki ibukin te mangauti (18-27)

  • Uoua tuua aika taiani kabanea ni kakannato (28-34)

  • Te Kristo natin Tawita? (35-37a)

  • Te kauring ni kaineti ma taani koroboki (37b-40)

  • Uoua ana maibibi neie maiu ni kainnano (41-44)

12  E a manga taetae ni kaikonaki riki nakoia ni kangai: “E uniki kureebe n ana nne ni kureebe+ te mwaane temanna, ao e karaoa oona, ao e ekea te nne ni kamanti kureebe ma ni katea te taua.+ Ao e angania taan ribana bwa a na riitinna,* ao e mwananga nakon te aba teuana.+  Ngke e a roko tain taiakin te kureebe, ao e kanakoa te toro nakoia taan ribana bwa e na anaa tibwangana man uaan te nne ni kureebe mairouia taan ribana.  Ma a taua ao a batiboia, ao a kanakoa n akea uotana.  E a manga kanakoa naba te toro temanna nakoia, ma a orea atuna ao a kabwainrangnga.+  Ao e a manga kanakoa riki temanna, ao a tiringnga, ao aroia naba anne nakoia aika bati riki, bwa a batiboiia tabeman ao a kamateia tabeman.  Ao iai riki temanna bwa bon natina+ te mwaane ae e rangi n tangiria. N tokina ao e a kanakoa nakoia ao e taku: ‘A na bae ni karinea natiu.’  Ma a taku i marenaia taan ribana aikai, ‘Aei are e na bwaibwai+ n te nne ni kureebe, nakomai bwa ti na tiringnga ao e na riki ana bwai bwa ara bwai!’  Mangaia are a taua ao a tiringnga, ao a tewenakoa man te nne ni kureebe.+  Tera ae e na karaoia te tia bwaibwai n te nne ni kureebe? E na roko ao e na tiringia taan ribana, ao e na anga te nne ni kureebe nakoia tabeman.+ 10  Kam aki wareka kibun te Koroboki ae Tabu ae kangai taekana: ‘Te atibu are a kaakia taani kateitei, e a riki bwa atibun te maninganinga*+ ae kakannato riki. 11  E riki aei mairoun Iehova,* ao e kamimi i matara’?”+ 12  Ibukin anne a kan taua* bwa a ataia bwa e taekinia n te kaikonaki aei ma a maakuia te koraki. Mangaia are a kitanna ao a nako.+ 13  Imwina ao a kanakoia tabeman mai buakoia Baritaio* ao tabeman ana aomata Erote nakoina, bwa a na kamwanea n ana taeka.+ 14  A taku naakai ngke a roko: “Te tia Reirei, ti ataiko bwa ko bwabwaina te koaua ao ko aki inanonano, bwa ko aki tataraa tinanikun te aomata ma ko angareirei i aon ana kantaninga te Atua n te aro ae boraoi ma te koaua: E riai n te tua* te anga te roo n rabwata nakoni Kaitara* ke e aki? 15  Ti riai ni kabwakaa ke ti riai n aki?” E ataa aia mwamwanaa te aba ao e taku nakoia: “E aera ngkai kam kataai? Kaamai te tenariati* bwa N na noria.” 16  A uota teuana nakoina, ao e taku nakoia: “Antai taamneina ao arana aei?” A taku: “Kaitara.”* 17  E taku ngkanne Iesu: “Angani Kaitara* akana ana bwai Kaitara,+ ma angan te Atua akana ana bwai te Atua.”+ Ao a miroaroa irouna. 18  A kawaria ngkai Tarukaio* ake a taku bwa akea te mangauti,+ ao a titirakinna+ ni kangai: 19  “Te tia Reirei, e koroboki Mote nakoira bwa ngkana e mate tarin te mwaane temanna ao e kitana buuna n akea natiia, ao e riai teuaei ni buuna neiei ma ni kariki ma ngaia ibukin tarina.+ 20  Iai itiman taari mwaane ao e mare te karimoa ao e mate n aki kariki. 21  Ao e mare ma neierei teuare te kauoman, ma e a manga mate naba teuarei n aki kariki, ao ai aron naba are te kateniman. 22  Ao akea natiia ae tiku imwia naake itiman ni kabane. Imwia naakai, ao e a manga mate neierei. 23  Antai i buakoia naakai ae e na buuna neierei n te mangauti? Bwa a bane ni buunna naaka itiman.” 24  E taku Iesu nakoia: “Tiaki ngaia aei bukina ae kam kairua iai, bwa kam aki ataa te Koroboki ae Tabu ke mwaakan te Atua?+ 25  Bwa a aki mare mwaane ao a aki mare aine n te mangauti, bwa kaanga ai aroia anera i karawa.+ 26  Ma ni kaineti ma kautakia maate, kam aki wareka ana boki Mote are rongorongon te aroka are urarake, are e kangai iai te Atua nakoina, ‘Ngai Atuan Aberaam ao Atuan Itaaka ao Atuan Iakoba’?+ 27  Bon Atuaia aika maiu ao tiaki Atuaia aika mate. Kam rangi ni kairua.”+ 28  Iai naba te tia koroboki* temanna ae roko ao ngke e ongo aia kauntaeka ao e ataia ae e kaekaia n te aro ae raoiroi Iesu, ao e titirakinna ni kangai: “Tera te tua ae moanibaa* mai buakon tuua nako?”+ 29  E kaeka Iesu n taku: “E kangai te moan, ‘Ongora ngkami aika tibun Iteraera, Iehova* ae Atuara bon Iehova* ae tii temanna, 30  ao ko riai n tangira Iehova* ae Atuam ma nanom ni kabane, maium* ni kabane, am iango ni kabane, ao korakoram ni kabane.’+ 31  Aio te kauoua, ‘Ko riai n tangira raom n aomata n aron tangiram i bon iroum.’+ Akea te tua ae kakawaki riki nakon aikai.” 32  E taku te tia koroboki nakoina: “Te tia Reirei, e boraoi ane ko taekinna ma te koaua ae kangai, ‘Bon tii Temanna ngaia, ao akea riki i rarikina.’+ 33  Ao tangirana ma te nano ni kabane, ao ma te wanawana ni kabane ao ma te korakora ni kabane ao tangiran raom n aomata n aron tangiram i bon iroum, e rangi ni kakawaki riki nakon taiani karea+ aika kabuekaki aika bwanin ao taiani karea ni kabane.” 34  Ibukin aei ao e noria Iesu bwa e kaeka ma te wanawana ao e taku nakoina: “Ko aki raroa ma ana Tautaeka n Uea te Atua.” Ma akea ae e ninikoria ni kani manga titirakinna.+ 35  Ma ngke e reitaanako ana angareirei n te tembora Iesu ao e taku: “E aera ngkai a taekinna taani koroboki bwa te Kristo bon natin Tawita?+ 36  E taku Tawita ngke e kairaki n te taamnei ae raoiroi,+ ‘E taku Iehova* nakon au Uea: “Tekateka i angaataiu ni karokoa tiau ni kaakiia akana kairiribai nakoim, i aani waem.”’+ 37  E atongaki Kristo iroun Tawita bwa ‘te Uea,’ mangaia are e na kangaa ngkanne n riki bwa natina?”+ Ao a ongora irouna aomata aika uanao ma te kimwareirei. 38  Ao e kangai ngke e angareirei: “Tarataraingkami mairouia taani koroboki ake a kan nanakonako ma aia kamwarai ao ni kani kamauraki n te aro ae rine n taabo ni mwakete,+ 39  ao n tangiri kaintekateka i moa* n taian tinakoka* ao nne aika moan te rine ni baaka n amwarake.+ 40  A kuribwai aia auti* aine ake a a tia ni mate buuia, ao a kan taraaki n aroia ni kaananaui aia tataro. A na boni karekea motikan taekaia ae rangi ni kakaiaki.”* 41  Ao e tekateka n uakaan ma taiani nne ni mwane*+ ao e mataku n aroia te koraki ni kabwakai aia mwane i nanon taiani nne ni mwane, ao a bati aomata aika kaubwai ake a kabwakai aia mwane aika bati.+ 42  Ao e roko te aine ae maiu ni kainnano ae e a tia ni mate buuna, ao e kabwakai uoua te maibibi ae rangi n uarereke kanoana.*+ 43  Mangaia are e weteiia taan rimwina, ao e taku nakoia: “I tuangingkami te koaua bwa e kabwakaa ae bati riki te aine ae maiu ni kainnano ae e a tia ni mate buuna aei, nakoia te koraki ni kabane ake a a tia ni kabwakai aia mwane i nanon taiani nne ni mwane.+ 44  Bwa a bane ni kabwakai aia mwane mai buakon rakani kaubwaia, ma e kabwakaa neiei mai buakoni kainnanona* ao e anga ana bwai ni kabane ae booni maiuna.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

N taraana taan ununiki a boraraoi ma te tia ababa bwa a na anganna tibwangana n uaan te aba anne bwa boon aia riiti.
Nora Nanon Taeka.
Nora Buk. A5.
Ke, “katikia.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “eti.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “moan te kakawaki.”
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Nora Buk. A5.
Ke, “aika taiani kabanea n raoiroi.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “aia bwai.”
Ke, “n rawawata riki.”
Ke, “bwaoki.”
Kuriiti, “uoua te rebeta, ae teuana te kuateran.” Nora Buk. B14.
Ke, “karakon ana bwai.”