Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mareko 11:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E butimwaeaki raoi Iesu (1-11)

  • E karekeaki kain te aroka ae te biiku (12-14)

  • E kaitiaka te tembora Iesu (15-18)

  • Te reirei man te aroka te biiku ae rai (19-26)

  • E kakeaaki bongani mwiokoan Iesu (27-33)

11  Ao ngke a a uakaan ma Ierutarem bwa a a roko i Betebake ma Betania+ n te Maunga ae Oriweta, ao e kanakoia uoman mai buakoia taan rimwina+  ao e kangai nakoia: “Naako nakon te kaawa ae imwaimi aei, ao n te tai are kam bon rin naba iai ao ane kam na kunea te taongki te teei ae rooaki ae tuai n tokaraki irouia aomata. Kabwaraa ao kairiamai.  Ao ngkana iai ae e kaekaingkami ni kangai, ‘E aera ngkai kam a karaoa anne?’ ao kangai, ‘E kainnanoia te Uea, ao e na waekoa ni manga kaokia.’”  Mangaia are a nako taan rimwina ao a nora te taongki te teei n rooaki i rarikin te mataroa imwain te kawai, ao a kabwaraa.+  Ma a taku tabeman mai buakoia naake a teitei ikekei: “E aera ngkai kam a kabwaraa te taongki te teei?”  A tuangia nakekei n aron are e taku Iesu, ao a kariaia nakekei bwa a na nako.  Ao a kaira te taongki te teei+ nakon Iesu, ao a katokai i aona aia kauaatao, ao e tekateka i aona+ Iesu.  A bati naba aika a taakin aia kauaatao i nanon te kawai, ma ake tabemwaang, a korei mwaanganikai man te tawaana.+  Ao a tatakarua te koraki ake a rimoana ao ake a rimwina ni kangai: “E bia kamaiuaki!+ E na kakabwaiaaki teuae nakomai n aran Iehova!*+ 10  E na kakabwaiaaki te Tautaeka n Uea ae e na roko ae ana bwai tamara are Tawita!+ E bia kamaiuaki teuaei* iroum, ngkoe ae ko mena i eta i karawa!” 11  Ao e rin Iesu i Ierutarem ao e nako n te tembora, ao e taratara nako n tarai bwaai nako ake iai. Ma e a bwakanako te tai, ngaia are e a nako Betania ma naake Tengauni ma Uoman.+ 12  N te bong are imwina ngke a a kitana Betania, ao e a baki+ Iesu. 13  E nora te aroka ae te biiku mai kiraroa ae iai baana, ao e nako n noria bwa tao e na kunea bwa iai uaana ke akea. Ma ngke e a roko iai ao akea te bwai ae e kunea bwa tii baana, bwa tiaki tain te biiku n uaa. 14  Mangaia are e taku nakon te biiku: “Akea ae e na manga kana uaam.”+ Ao a ongo taan rimwina. 15  A a roko ngkai i Ierutarem. E rin Iesu n te tembora ao e kakioianako taani kaboonakoi bwaai ao taani kaboobwai i nanon te tembora, ao e karangai aia taibora taan raimwane ao aia kaintekateka taani kaboonakoi taobe.+ 16  Ao e aki kariaia bwa e na uotaki te bwai teuana rinanon te tembora. 17  E angareirei ao e kangai nakoia: “Tiaki e koreaki ae kangai, ‘E na aranaki umwau bwa te umwa n tataro ibukia natannaomata+ ni kabane’? Ma kam karaoia bwa bwangaia taani kamwarua.”+ 18  Ao a ongo te bwai ae riki mataniwi n ibonga* ma taani koroboki,* ao a ukoukora kamateana+ bwa a maakua kioina ngkai a aki toki ni miroaroa te koraki ni kabane n ana angareirei.+ 19  A taneiai n otinako man te kaawa ni katoa tairiki. 20  Ma ngke a rikekei n te moaningabong are imwina, ao a nora te aroka are te biiku bwa e a rai mai wakaana.+ 21  E uringnga Betero ao e taku nakoina: “Rabi* noria! e a rai te aroka are te biiku are ko kamaraiaa.”+ 22  E kaekaia Iesu ni kangai: “Onimakina te Atua. 23  I tuangingkami te koaua bwa ane e kangai nakon te maunga aei, ‘Mwemwenako ao bwaaka i taari,’ ao e aki nanououa ngkai e onimaki bwa e na bon riki te baere taku, ao e na bon riki.+ 24  Aei bukina ae I tuangingkami iai, bwa bwaai ni kabane ake kam tataroi ma ni bubutii, kam na onimakina rekeia iroumi, ao a na bon reke.+ 25  Ao ngkana kam tei n tataro, ao kabwaraa ana bure te aomata ae iai marakin nanomi irouna, bwa e aonga ni kabwarai naba ami bure+ Tamami are i karawa.” 26  *—— 27  A a manga roko naba i Ierutarem. Ao ngke e nakonako i nanon te tembora, ao a kawaria mataniwi n ibonga ao taani koroboki ao unimwaane, 28  ao a taku nakoina: “E reke mai ia mwiokoam ni karaoi baikai? Ke antai ae mwiokoiko bwa ko na karaoi baikai?”+ 29  E taku Iesu nakoia: “N na titirakiningkami te titiraki teuana. Ngkana kam kaekaai ao N na tuangingkami naba bwa te mwioko raa ae I karaoi iai baikai. 30  E mwiokoaki mai ia Ioane+ bwa e na bwabetito, mai karawa ke mairouia aomata? Kaekaai.”+ 31  Ao a iango i marenaia ni kangai: “Ngkana ti kangai, ‘Mai karawa,’ ao ane e na kangai nakoira, ‘Ma e aera ngke kam aki kakoauaa?’ 32  Ma tao ti na kangai, ‘Mairouia aomata’?” Bwa a maakuia te koraki, bwa a bane n taku bwa bon te burabeti+ Ioane. 33  Mangaia are a kaekaa Iesu ni kangai: “Ti aki ataia.” E taku Iesu nakoia: “N na aki naba tuangingkami bwa te mwioko raa ae I karaoi iai baikai.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Buk. A5.
E kaineti “teuaei” ikai nakon Iesu.
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.
Ae nanona, “te tia Reirei.”
Nora Buk. A3.