Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mareko 10:1-52

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te mare ao te buuraure (1-12)

  • E kakabwaiaia ataei Iesu (13-16)

  • Ana titiraki te mwaane ae kaubwai (17-25)

  • Kakeaani bwaai ibukin te Tautaeka n Uea (26-31)

  • E a manga taekinaki maten Iesu (32-34)

  • Aia bubutii Iakobo ma Ioane (35-45)

    • Bon te kaboomwi Iesu ibukia aika bati (45)

  • E kanorabaaki Batimea (46-52)

10  Mai ikanne ao e teirake ao e nako n tian Iutaia ao n iteran te Ioretan are te iterana, ao a a manga ikotaki naba aomata aika uanao ni kawaria ao e a manga reireinia naba n aron are e taneiai iai.+  Ao a kawaria Baritaio* bwa a kani kataia, ao a titirakinna bwa e riai n te tua bwa e na buuraure+ te mwaane ma buuna ke e aki.  E kaekaia ni kangai: “Tera are e tua Mote nakoimi?”  A taku: “E tua Mote korean te beeba ni buuraure+ ao kanakoan te aine.”  Ma e taku Iesu nakoia: “E korea te tua+ aei nakoimi ibukini matoatoan nanomi.+  Ma e ngae n anne, ngke a moani karikaki aomata ao ‘E karaoiia te Atua, bwa te mwaane ao te aine.+  Ibukin aei ao e na kitana tamana ma tinana+ te mwaane,  ao a na riki n tii te irikona naaka uoman,’+ ao ai tiaki ngkai uoman naakai bwa ai tii te irikona.  Mangaia ae ane e botiia te Atua ao ke a tai karaureia, aomata.”+ 10  Ngke a a okira te auti ao a titirakinna taan rimwina ni kaineti ma te baei. 11  E taku nakoia: “Bwa teuare buuraure ma buuna ao e a manga mare ma temanna, e wene ni kimoa+ ao e bure nakon ana moannei. 12  Ao ngkana e a manga mare te aine ma temanna imwin te buuraure ma buuna, ao e wene ni kimoa+ naba.” 13  Ao aomata a kairiia ataei nakoina bwa e na kaaki baina i aoia, ma a taetae n un taan rimwina nakoia.+ 14  Ma ngke e nora aei Iesu ao e aki kukurei irouia ao e taku: “A aoriia ni kawarai ataei, tai kataia n tukiia, bwa aia bwai akana ai aroia, ana Tautaeka n Uea te Atua.+ 15  I tuangingkami te koaua, bwa ane e aki butimwaea ana Tautaeka n Uea te Atua n aron te ataei, ao e na bon aki rin iai.”+ 16  Ao e anaiia ataei ni mwanokaiia, ao e kakabwaiaia ao e kaaki baina i aoia.+ 17  Ngke e nangi nako, ao e a biri nakoina te mwaane temanna ao e katorobubua i matana ao e titirakinna ni kangai: “Te tia Reirei ae ko raoiroi, tera ae I riai ni karaoia bwa e aonga n reke irou te maiu are aki toki?”+ 18  E taku Iesu nakoina: “E aera ngkai ko atongai bwa I raoiroi? Akea ae e raoiroi bwa tii temanna, bwa te Atua.+ 19  Ko bon atai tuua aikai: ‘Ko na tai tiriaomata,+ ko na tai wene ni kimoa,+ ko na tai iraa,+ ko na tai kaotioti ni kewe,+ ko na tai babakanikawai,+ ao karinea tamam ma tinam.’”+ 20  E taku teuarei nakoina: “Te tia Reirei, I bane n toui mwini baikai mangke te roro n rikirake ngai.” 21  E taraia Iesu ao e namakina tangirana ao e taku: “Iai riki te bwai teuana ae ko riai ni karaoia: Naako kaboonakoi am bwai ao angania akana maiu ni kainnano mwanena, ao e na reke iai am bwai ae kakawaki i karawa, ao nakomai riiki bwa te tia rimwiu.”+ 22  Ma e rangi n rawawata n te kaeka arei ao e taonnako ma te nanokawaki, bwa a bati ana bwai.+ 23  E taratara nako Iesu ao imwina e taku nakoia taan rimwina: “Ai kangaangara rinia aomata aika kaumwane n ana Tautaeka n Uea te Atua!”+ 24  Ma a kubanako taan rimwina n ana taeka. E kaeka ngkanne Iesu ni kangai: “Ataei, ai kangaangara te rin n ana Tautaeka n Uea te Atua! 25  E bebete riki iroun te kamero bwa e na rin i nanoni bwangabwangan te neiran, nakon rinin te aomata ae kaubwai n ana Tautaeka n Uea te Atua.”+ 26  A a kubanako riki ao a taku nakoina:* “Antai ngkanne ae e nang kona ni kamaiuaki?”+ 27  E tarai mataia Iesu ao e taku: “E aki konaaki aei irouia aomata, ma tiaki anne aron te Atua bwa e konai bwaai ni kabane te Atua.”+ 28  E taku Betero nakon Iesu: “Noria! Ti a tia ni kaaki bwaai ni kabane ao n rimwim.”+ 29  E taku Iesu: “I tuangingkami te koaua, bwa akea ae e kitana mwengana ke tarina ke mwaanena ke tinana ke tamana ke natina ke ana tawaana ibukiu ao ibukin te rongorongo ae raoiroi,+ 30  ae e na aki karekea ngkai n te tai aei, 100 riki mwaitini mwengana, tarina, mwaanena, tinana, natina, ana tawaana, ma taiani bwainikirinaki+ naba, ao te maiu are aki toki n te waaki ae e na roko i aon te aba.* 31  Ma a bati akana rimoa aika a na rimwi, ao akana rimwi a na rimoa.”+ 32  A a mwananga ngkai i aoni kawaia nako Ierutarem ao e ririmoaia Iesu ao a mimi taan rimwina, ma a maaku naake tabemwaang ake a rimwi. E a manga kairiia naake Tengauni ma Uoman Iesu ni kaonotiia, ao e tuangia taekani baike a na riki nakoina+ ni kangai: 33  “Noria! Ti a waerake ngkai nako Ierutarem, ao e na tauaki iai Natin te aomata nakoia mataniwi n ibonga* ao taani koroboki.* A na kabuakakaa nakon te mate, ao a na anga teuaei nakoia aomata aika tiaki I-Iutaia, 34  ao a na kakanikoa, ao a na bawareia ma ni kataerea ma ni kamatea, ao imwina e na mangauti n te katenua ni bong.”*+ 35  A kawaria Iakobo ma Ioane ake natin Tebetaio+ ake uoman ao a taku nakoina: “Te tia Reirei, ti tangiria bwa ko na karaoa nakoira ae ti nangi butiiko.”+ 36  E taku nakoia: “Tera ae kam tangiria bwa N na karaoia ibukimi?” 37  A kaeka ni kangai: “Kariaia bwa ti na tekateka i rarikim, temanna i angaataim ao temanna i angamaingim ni mimitongim.”+ 38  Ma e kaekaia Iesu ni kangai: “Kam aki ataa te bwai ane kam bubutii. Kam kona ni moi n te mwangko ae I tabe ni moi iai, ke ni bwabetitoaki n te bwabetito ae I tabe ni bwabetitoaki+ iai?” 39  A taku nakoina: “Ti kona.” Ibukin anne e taku Iesu nakoia: “Ane kam na boni moi n te mwangko ae I tabe ni moi iai, ao kam na bwabetitoaki n te bwabetito ae I tabe ni bwabetitoaki+ iai. 40  Ma tiaki au bwai te katekateka i angaataiu ke i angamaingiu, ma a na tekateka iai te koraki ake a katauraoaki kaintekateka aikai ibukia.” 41  Ngke a ongo naake tengaun taekan te baei, ao a maraki nanoia irouia Iakobo ao Ioane.+ 42  Ma e weteiia Iesu ao e taku nakoia: “Kam ataia bwa a tautaekanaki natannaomata irouia naake a atongaki bwa* aia tia tautaeka, ao a tauaki aroia irouia aia aomata aika kakannato.+ 43  Tiaki aei aromi ae riai, ma ane e kani kakannato i buakomi, ao e riai n riki bwa ami tabonibai,+ 44  ao ane e kan riki bwa te moanibaa i buakomi, e riai n riki bwa aia toro aomata ni kabane. 45  Bwa e aki roko Natin te aomata bwa e na tautorona te aba, ma e roko bwa e na riki bwa te tabonibai,+ ao e na anga maiuna* bwa te kaboomwi ibukia aomata aika bati.”+ 46  Ao a a roko ngkai i Ieriko. Ma ngke e a otinako mai Ieriko Iesu ma taan rimwina ao te koraki ae bati, ao e tekateka i rarikin te kawai+ Batimea (ae natin Timea) ae te mataki ao te tia bubutii. 47  Ngke e ongo bwa bon Iesu ae te I-Natareta are e rikekei, ao e tatakarua ni kangai: “Iesu ae Natin Tawita,+ ko na nanoangaai!”+ 48  A bati ake a boaia n tuangnga bwa e na aki karongoa, ma e a tatakarua riki ni kangai: “Natin Tawita, ko na nanoangaai!” 49  Mangaia are e tei Iesu ao e taku: “Weteia nakoiu.” Mangaia are a wetea teuare mataki ao a kangai nakoina: “Kabebetea nanom! Teirake bwa e a weteiko.” 50  E tewenakoa ana kauaatao ao e kibarake n nako ni kawara Iesu. 51  E taku ngkanne Iesu nakoina: “Tera ae ko tangiria bwa N na karaoia nakoim?” E taku teuare mataki nakoina: “Raboni,* I kani manga noraaba.” 52  Ao e taku Iesu nakoina: “Naako bwa e kamarurungko+ am onimaki.” Ao e a rina naba ni manga noraaba,+ ao e a ririmwin Iesu i nanon te kawai.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “i marenaia.”
Ke, “te tai ae e na roko.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “imwin tenibong.”
Ke, “naake a kinaaki bwa.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Ae nanona, “te tia Reirei.”