Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Maraki 3:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

 • E roko te Uea ni kaitiaka ana tembora (1-5)

  • Te tia uota taekan te berita (1)

 • E kaungaaki okiran Iehova (6-12)

  • E aki bibitaki Iehova (6)

  • “Okirai, ao N na okiringkami” (7)

  • ‘Uota te kabwianibwai, ao e na kakabwaiaingkami Iehova’ (10)

 • Aomata aika raoiroi ao aika buakaka (13-18)

  • E koreaki te boki ni kauring i matan te Atua (16)

  • Kaokoron ane e raoiroi ma ane e buakaka (18)

3  “Noria! I kanakoa au tia uataeka, ao e na kaitiaka* te kawai imwaiu.+ Ao te Uea ae koaua are kam ukoukoria, e na rina n roko n ana tembora.+ Ao e na roko te tia uota taekan te berita, are kam rangi ni kimwareirei irouna. Noria! E na bon roko teuaei,” bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.*  “Ma antai ae e na tauraoi n te bong are e na roko iai, ao antai ae kona n tei ngkana e kaoti? Bwa e na riki bwa ai aron ana ai te tia kaitiakii biiti ao aia tobu+ taani kaitiakii kunnikai.  Ao e na tekateka bwa te tia kaitiaka te tirewa,+ ao e na kaitiakiia tibun Rewi, ao e na kataiia* n aron te koora ao n aron te tirewa, ao a na bon riki iroun Iehova bwa aomata aika anga te karea ae te bwaintituaraoi n te raoiroi.  Ao e na boni kakukurei* iroun Iehova ana karea ae te bwaintituaraoi Iuta ao Ierutarem, n aroni boong ake rimoarimoa, ao n aron ririki ake ngkoangkoa.+  “N na kaaningkami bwa N na motiki taekami, ao N na tauraoi n anga te kaotioti ni kaaitaraia taan tabunea,+ ni kaaitaraia taani wene ni kimoa, ni kaaitaraia taan taetae n tuea ni kewe,+ ni kaaitaraia taani babakanikawaia te tia mwakuri ae kabooaki ana mwakuri,+ te aine ae e a tia ni mate buuna, ao te teei ae akea tamana,*+ ao ni kaaitaraia te koraki ake a rawa ni buoka* te ianena.+ A aki maakai te koraki aikai,” bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.  “Bwa bon Iehova ngai, ao I aki bibitaki.*+ Ao ngkami bon tibun Iakoba ao kam tuai n roko n tokimi.  Kam rairakinako man au kaetieti man aia bong ami bakatibu ao kam aki kawakini.+ Kam na okirai, ao N na okiringkami,”+ bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. Ma kam kangai: “Ti na oki n te aro raa?”  “Te koaua bwa te aomata e na kuribwaia te Atua? Ma kam boni kuribwaiai.” Ao kam kangai: “Ti kuribwaiko n te aro raa?” “N taiani kabwianibwai* ao n taian angabwai.  E na bon reke kaimi* bwa kam kuribwaiai, eng, e karaoa anne te natannaomata aei ni kabane. 10  Uota te kabwianibwai* ni kabane nako nanon te auti ni kaikobwai,+ bwa e aonga ni mena te amwarake n au auti,+ ao tuoai taiaoka ni kaineti ma aei,” bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, “n noria bwa tao N na kauki nakoimi mataroani karawa+ ao ni kabwaroa* i aomi te kakabwaia ni karokoa aki rekeni nnena ke N na aki.”+ 11  “Ao N na boaa ibukimi te tia kang bwaai,* ao e na aki urua uaan abami, ao e na uaa naba te kai ae te kureebe n ami tawaana,”+ bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. 12  “A na bane natannaomata n atongingkami bwa kam kukurei,+ bwa kam na riki bwa te aba ae rangi ni kakimwareirei,” bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. 13  “A bwakarawata ami taeka n ekainako,” bon ana taeka Iehova. Ao kam kangai: “Ti taetae n ekikonako i marenara n te aro raa?”+ 14  “Kam kangai, ‘Bon akea uaan te beku iroun te Atua.+ Tera kabwaiara ae ti karekea ngkai ti kawakini mwiokoara nakoina ao ngkai ti kaotia nakon Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, bwa ti nanokawaki ibukin ara bure? 15  Ti iangoiia ngkai aomata aika kan rarabakau bwa a kukurei. A nakoraoi naba aroia te koraki aika kakaraoa ae buakaka.+ A ninikoria ni kataa te Atua, ao akea aia kangaanga imwina.’” 16  N te tai anne ao a taetae i marenaia te koraki ake a maaka Iehova, temanna ma temanna ma raona, ao e teimatoa Iehova ni kakauongo ao n ongora. Ao e koreaki te boki ni kauring i matana+ ibukia te koraki ake a maaka Iehova ao ibukia te koraki ake a kananoi aia iango i aon* arana.+ 17  “Ao a na riki bwa au aomata,”+ bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, “n te bong are I karekeia iai au aomata aika okoro.*+ N na nanoangaiia, n aron te aomata ae nanoangaa natina te mwaane ae beku irouna.+ 18  Ao ane kam na manga ataa te kaokoro i marenan te aomata ae raoiroi ma te aomata ae buakaka,+ ao i marenan ane e toro iroun te Atua ma ane e aki toro irouna.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “katauraoa.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “kaitiakiia.”
Ke, “rauaki.”
Ke, “te teei ae a a tia ni mate ana karo.”
Ke, “ake a kakeaa inaomatan.”
Ke, “I tuai ni bitaki.”
Ke, “katebwina ni mwakoro.”
Ke tao, “Kam karereantiai n te karereanti.”
Ke, “katebwinani mwakoro.”
Ebera, “kabanei.”
N taraana ao e kaineti nakoia nna ni man aika rangi n uarereke.
Ke, “iaiangoa.” Ke tao, “kakawakina.”
Ke, “au bwai ae kakawaki.”