Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Maraki 2:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A aki reireinia aomata ibonga (1-9)

    • A riai ni kawakina te atatai riaia ibonga (7)

  • A buuraure aomata n te aro ae aki riai (10-17)

    • “‘I ribaa te buuraure,’ bon ana taeka Iehova” (16)

2  “Ao ngkai ngkami aika ibonga,* aio te tua ibukimi.+  Ngkana kam rawa n ongo ao kam aki kani kaaki i nanomi ae kam na neboa arau,” bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,* “ao N na karokoa i aomi te rekenikai,+ ao N na oniki kakabwaiami nakon taian rekenikai.+ Eng, I a tia n oniki kakabwaia nakon taian rekenikai, ibukina bwa kam aki kaaki i nanomi.”  “Noria! Ibukimi ao N na urui* ami koraa ake a unikaki,+ ao N na kamaenakoa te nakotaari i aon ubumi, ae nakotaaria maan ake kam kareania n ami toa nako, ao kam na uotaki nako iai.*  Ao ane kam na ataia bwa I anga te tua aei nakoimi bwa e aonga n teimatoa au berita ma tibun Rewi,”+ bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.  “Au berita ma ngaiia e kaineti ma te maiu ao te rau are I angania, n ikotaki ma te maaku.* A maakai, eng, a tei ni karinea arau.  E mena tuan* te koaua i nanoni wia,+ ao akea te buakaka ae kuneaki i riaia. A nakonako ma ngai i nanon te rau ao te eti,+ ao a rairiianako aika bati man te bure.  Bwa a riai rian te ibonga ni kawakina te atatai, ao a riai aomata n ukoukora te tua* mai wina,+ ibukina bwa boni ngaia ana tia uataeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.  “Ma boni ngkami aika kam rairakinako man te kawai. Kam kabwakaia aika bati ni kaineti ma te tua.*+ Kam urua te berita are karaoaki ma tibun Rewi,”+ bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.  “Ngaia ae N na karaoingkami bwa kam na riribaaki ao ni mangori i mataia aomata ni kabane, ibukina bwa kam aki kawakini kawaiu ma kam inanonano ni kamanenaakin te tua.”+ 10  “Tiaki bon tii temanna tamara ngaira ni kabane?+ Tiaki bon tii temanna te Atua are karikira? Mangaia ae e aera ngkai ti a babakanikawai i marenara,+ ni kamwaraea aia berita ara bakatibu? 11  E babakanikawai Iuta, ao e karaoaki te bwai ae riribaaki i Iteraera ao i Ierutarem, bwa e a tia Iuta ni kamatauningaa aron tabun* Iehova+ are E tangiria, ao e a tia ni mare ma te aine ae natin te atua ae ianena.+ 12  Ao Iehova e na koreaanako ane e karaoa aei, man ana umwanrianna Iakoba, n aki ongeia bwa antai ngaia,* ao e ngae ngkana e anga te karea ae te bwaintituaraoi nakon Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.”+ 13  “Ao iai riki te bwai teuana* ae kam karaoia, ae e a karekea rabunakin ana baonikarea Iehova n te rannimata, ma te tang, ao te ikenrawa, bwa e aonga n aki manga mutiakina ami karea ae te bwaintituaraoi ke n tarai bwaai ake mai baimi ma te kukurei.+ 14  Ao kam kangai, ‘Bwa tera bukina?’ Ibukina bwa e riki Iehova bwa te tia kakoaua i marenami ma buumi ae buumi man ami bongi n ataei, are kam babakanikawai nakoina, e ngae ngke bon raom neiei ao buum n te berita.*+ 15  Ma iai temanna ae aki karaoia, bwa iai irouna nikiran te taamnei ae raoiroi. Ao tera ae e ukoukoria te aomata anne? Boni kanoan* te Atua. Mangaia ae kawakiningkami ni kaineti ma nanomi, ao tai babakanikawai nakoia buumi ae buumi man ami bongi n ataei. 16  Bwa I ribaa* te buuraure,”+ bon ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera, “ma te aomata ae rabuna ana kunnikai n te iowawa,”* bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. “Ao kawakiningkami ni kaineti ma nanomi, ao kam aki riai ni babakanikawai.+ 17  “Kam kakuaa Iehova n ami taeka.+ Ma kam kangai, ‘Ti kakuaa n te aro raa?’ Ngke kam kangai, ‘E raoiroi i matan Iehova ane e karaoa ae buakaka, ao e kukurei irouna,’+ ke ngke kam kangai, ‘E nga te Atua ae nibwan te kaetitaeka ae riai?’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, “boaia.”
Ae taekan te tabo are a kakaakaki iai nakotaaria maan ake a kareanaki.
Ke, “te karinerine.”
Ke, “ana kaetieti.”
Ke, “kaetieti.”
Ke tao, “n am kaetieti.”
Ke tao, “ana tabo ae tabu.”
Ebera, “ane e aki matu ao ane e kaeka.”
Ebera, “te kauoua.”
Ke, “buum ni mare.”
Ebera, “ana kariki.”
Ebera, “e ribaa.”
Ke, “te aomata ae kakaraoa ae iowawa ma n tiritiri.”