Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 9:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kaetieti ibukia aomata nako (1-7)

    • Te tua ibukin te raraa (4-6)

  • Te berita ae nei wirara (8-17)

  • E taetae ni burabetinaki kanoan Noa (18-29)

9  Ao te Atua e kakabwaiaia Noa ma natina ao e taku nakoia: “Kabatiaia ami kariki ao kamwaitingkami ao kaona te aonnaba.+  Kam na mamaakaki irouia maan ni kabane n te aonnaba, manin nako karawa aika kibakiba, manin nako aontano aika mwamwae, ao ikan taari ni kabane. A mena ngkai tauan taekaia i nanoni baimi.*+  I anganingkami maan nako aika mena n te aonnaba bwa kanami.+ I anganingkami bwa kanami ni kabane n aron are I anganingkami aroka aika kiriin.+  Ma kam na tai kana+ irikon te man ma raraana are maiuna.*+  Irarikin anne, N na ukoukora te kaetitaeka ibukin raraami ae maiumi.* N na kaetii taekaia baika maiu ni kabane, ao N na kaeta taekan temanna ma temanna ibukini maiun tarina.+  Ane e tiringa* te aomata ao e na manga tiringaki iroun te aomata,+ bwa te Atua E karaoa te aomata bwa katotongana.+  Ma kam na kabatiaia ami kariki ao kamwaitingkami, ao karikirakei mwaitimi n te aonnaba ao kabatiaingkami.”+  Ao e taku te Atua nakon Noa ma natina ake raona:  “I a karaoa ngkai au berita ma ngkami+ ao kanoami ake imwimi, 10  ao maan* nako ake raomi, ma mannikiba, maan aika manana, ao ai manin nako te aonnaba aika moaanti ake raomi, ake a bane n otinako man te aake, aika manin nako te aonnaba.+ 11  Eng, I karaoa ngkai au berita ma ngkami ae kangai: A na aki manga kamaunaaki maan ma aomata* ni kabane n te ieka, ao e na aki manga uruaki te aonnaba n te ieka.”+ 12  Ao e reitia ni kangai te Atua: “Aio kanikinaean te berita ae I karaoia i marenau ma ngkami ao maan* nako aika raomi, ibukia rooro ni kabane aika a na roko. 13  I kaaki au wirara n te nang, ao e na riki bwa kanikinaean te berita i marenau ma te aonnaba. 14  N te tai are I kaaki iai te nang i etan te aonnaba ao e na boni kaoti nei wirara n te nang. 15  Ao N na bon uringa au berita are I karaoia i marenau ma ngkami ao maan* n aekaia nako, ao e na aki manga riki te ieka ae e na kamaunaia aomata ma maan.+ 16  Ao e na kaoti nei wirara n te nang, ao N na bon noria ao N na uringa te berita ae akea tokina i marenau ma aomata ao maan* n aekaia nako n te aonnaba.” 17  E kaoka riki ana taeka te Atua nakon Noa ni kangai: “Aio kanikinaean te berita ae I karaoia i marenau ma aomata ao maan aika n te aonnaba.”+ 18  Natin Noa ake a otinako man te aake bon Tem, Am, ao Iabeta.+ Imwina riki ao e riki Am bwa tamani Kanaan.+ 19  Aikai natin Noa aika teniman, ake a riki aomata ni kabane mairouia aika maeka n te aonnaba ni kabutaa.+ 20  E riki Noa bwa te tia ununiki ao e uniki kureebe n ana nne ni kureebe. 21  Ngke e nima te wain ao e a manging, ao e buutii karabaana i nanon ana umwanrianna. 22  Ao Am are tamani Kanaan e nora bwain rabwatan tamana ae riai ni karabaaki, ao e tuangia tarina ake uoman i tinaniku. 23  Ai ngaia are a anaa te kunnikai Tem ma Iabeta ao a uaia n aonnangaia ma n rinnako ni katannako ao a kekerikaaki, ao a rabuna bwain rabwatan tamaia ae riai ni karabaaki, ao a aki nora bwain rabwatan tamaia ae riai ni karabaaki. 24  Ngke e uti Noa mani mangingina n te wain ao e a ataa te baere e karaoia nakoina natina are te bina, 25  ao e taku: “E na reke kaini Kanaan.+ E na riki bwa te toro ae te kabanea ni mangori irouia tarina.”+ 26  Ao e reitia ni kangai: “E na karaoiroaki Iehova ae Atuan Tem, Ao e na riki Kanaan bwa ana toro teuaei.+ 27  E na anga te aba ae rangi ni bubura te Atua nakon Iabeta, Ao e na maeka Iabeta n ana umwanrianna Tem. E na riki Kanaan bwa ana toro naba teuaei.” 28  E maiu Noa 350 riki te ririki imwin te Ieka.+ 29  Mangaia are ikotan ana bong Noa ni kabane, bon 950 te ririki ao e mate.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “i aani mwaakami ni kairiri.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “Ane e katutua raraan te aomata.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “baika maiu.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.