Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 50:1-26

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaiia Iakoba i Kanaan Ioteba (1-14)

  • E kamatoaa Ioteba bwa e kabwarai buure (15-21)

  • Kabanean ana bong Ioteba ao matena (22-26)

    • E tua Ioteba uotakin riina (25)

50  E baraaki ngkanne Ioteba i aon tamana+ n rabwatia ao e tang ao e kaboria ma ngaia.  Imwin anne ao e tua Ioteba nakoia ana toro aika taokita bwa a na bwainnaorakia rabwatan+ tamana. Mangaia are a bwainnaorakia* Iteraera taokita,  ao a kabanea raoi 40 te bong ibukina, bwa anne raoi maanin karaoan te bwainnaoraki anne, ao a reitaanako tangia I-Aikubita ibukina i nanon 70 te bong.  Ngke a a toki bongin tanginiweneiana, ao e taku Ioteba nakoia kaain ana auti* Barao: “Ngkana e reke akoau i matami, ao karokoa te rongorongo aei irouni Barao ni kangai,  ‘E kairoroai tamau bwa N na taetae n tuea+ ngke e kangai: “Noria! I a kaani mate.+ Ko na kaiiai ni nneu ni kaweneaki+ are I a tia n ekeia n te aba ae Kanaan.”+ Taiaoka kanakoai ni waerake bwa N na kaiia tamau ao N na manga oki.’”  E kaeka Barao ni kangai: “Naako ao kaiia tamam n aron are e kairoroko bwa ko na taetae n tuea iai.”+  Mangaia are e waerake Ioteba ni kaiia tamana, ao a iria ana toro Barao ni kabane ma unimwaanen+ ana auti ao unimwaanen te aba ae Aikubita ni kabane,  ao kaaini batan Ioteba ni kabane ma tarina ao kaaini batan tamana.+ Ma a tii katikuia aia koraki n ataei aika uarereke, ao aia nanai n tiibu ma aia nanai ni man, n te aba ae Koten.  E mwananga naba ma kaa ni buaka+ ao taan toka i aoia aoti, ao e rangi ni bati te koraki. 10  A a roko ngkanne n te tabo ni kaaki kun ni uita i Ataata n aonon te Ioretan, ao a a manga reitaanako riki tanginiweneia ae bati ma ni korakora ikekei, ao e teimatoa Ioteba n tanginiweneia tamana i nanon itibong. 11  A noriia naakai n tanginiwenei n te tabo ni kaaki kun ni uita i Ataata kaain te aba aika tibuni Kanaan, ao a taku: “Bon te tanginiwenei ae korakora aei irouia I-Aikubita!” Anne bukin aranakin te tabo arei bwa Aberamitiraim,* ae mena n aonon te Ioretan. 12  Mangaia are a karaoa raoi are a tuangaki iroun Iakoba natina ake mwaane.+ 13  A uotia natina nakon te aba ae Kanaan ao a kaiia n te nangananga are n te tawaana i Makebera, n te tawaana are i moani Mamre, are e kabooa Aberaam mairoun Ebiron are tibun Eta bwa abana ibukini kawenean ana mate.+ 14  Imwin tian Ioteba ni kaiia tamana ao e a oki nako Aikubita ma tarina ao te koraki ni kabane ake a iria ni kaiia tamana. 15  Imwini maten tamaia ao a taku tarin Ioteba i marenaia: “Tao e kaikoa ribaakira Ioteba ao e na kabooa mwin te buakaka ni kabane are ti karaoia nakoina.”+ 16  Mangaia are a kanakoa te rongorongo nakon Ioteba ae kangai: “E tua ae kangai tamam imwaini matena: 17  ‘Aio te bwai ae kam na taekinna nakon Ioteba: “Taiaoka I a butiiko bwa ko na kabwarai aia bure tarim ao aia bure ake a karaoi ngke a iowawa nakoim.”’ Taiaoka kabwarai aia bure ana toro Atuan tamam.” Ao e tang Ioteba ngke a taetae nakoina. 18  Ao a roko naba tarina ni katorobubua i matana ao a taku: “Aikai ngaira aika am toro!”+ 19  E taku Ioteba nakoia: “Tai maaku. I onea mwini ngkai te Atua? 20  E ngae ngke kam bon iangoa karaoan ae iowawa nakoiu,+ ma n aron ae oti n te bong aei ao e bitia te Atua nakon te bwai ae raoiroi ao nakoni kateimatoaani maiuia aomata aika bati.+ 21  Mangaia ae tai maaku. N na bon teimatoa n anganingkami kanami ma ami koraki n ataei aika uarereke.”+ Ngaia are e kabebeteia ao e taetae ni karaui nanoia. 22  Ao e teimatoa ni maeka Ioteba i Aikubita, ngaia ma kaaini batan tamana, ao e maiu Ioteba i nanon 110 te ririki. 23  E ooiia naba tibun Eberaim aika mwaane Ioteba,+ n ikotaki naba ma natini Makira aika mwaane, are natini Manate. A bungiaki i aoni bubuaniwaen Ioteba.*+ 24  N tokina ao e a taku Ioteba nakoia tarina: “I a kaani mate, ma e na boni buokingkami te Atua,+ ao e na boni kairingkami ni kaotinakoingkami man te aba aei nakon te aba are e beritanna nakon Aberaam, nakon Itaaka, ao nakon Iakoba.”+ 25  Mangaia are e kairoroiia natin Iteraera Ioteba bwa a na taetae n tuea ngke e kangai: “E na boni buokingkami te Atua. Kam na berita nakoiu bwa kam na uotiinako riiu mai ikai.”+ 26  Ao e mate Ioteba ngke 110 ana ririki, ao a bwainnaorakia rabwatana,+ ao e kaakaki n te bwaoki ni mate i Aikubita.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Karaoan rabwatan te mate ni bwaai tabeua n aroni kabira aika boiarara bwa e aonga n teimaan raoiroina.
Ke, “kaaini batani.”
Ae nanona, “Aia Tanginiwenei I-Aikubita.”
Ae taekan ae e kaikawaiia n aroia natina ma n rangi n akoiia.