Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Karikani Bwaai 49:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana taetae ni burabeti Iakoba imwaini matena (1-28)

    • E na otinako Tiro mairoun Iuta (10)

  • Ana kaetieti Iakoba ibukini kaiiakina (29-32)

  • Maten Iakoba (33)

49  Ao e weteiia natina aika mwaane Iakoba ao e taku: “Botingkami bwa I aonga n tuangingkami te bwai ae e na riki nakoimi ni boong aika a na roko.  Botingkami ao ongora, ngkami aika natin Iakoba, eng, ongora iroun Iteraera ae tamami.  “Reuben,+ bon au karimoa ngkoe,+ marurungiu ao moani korakorau,* moanibaan te karineaki ao moanibaan te korakora.  Ma ko na aki moanibaa ibukin am akiako n aroni karaanga aika buaka, ibukina bwa ko nakoni nnen tamam ni wene.+ Ko kamwaraea nneu ni wene n te tai anne. E bon nako aoni nneu ni wene!  “Bon taari Timeon ma Rewi.+ A kabonganai aia bwai ni buaka n tiritiri iai.+  I* bia aki raonia. Tai kariaia karineau* bwa e na irekereke ma ngaiia n aia botaki, ibukina bwa a kamateia mwaane ngke a un,+ ao a kamwaukuia kaao mwaane ibukini kakukureiaia.  E na reke kain unia ibukina bwa e tiritiri, ao unia ae korakora ibukina bwa e iowawa.+ N na kamaeinikunia i Iakoba ao N na kamaenakoia i Iteraera.+  “Ni kaineti ngkanne ma ngkoe Iuta,+ a na kamoamoako tarim.+ E na mena baim i aon roroaia akana kairiribai nakoim.+ A na bobaraaki i matam natin tamam aika mwaane.+  Bon te raian te teei Iuta.+ Natiu, ko na bon teirake mai aoni konam. E wene ao e aroria n ai aron te raian, antai ae kona ni kauta te raian? 10  E na aki nako okon te uea mairoun Iuta,+ ao e na aki nako naba okon te tia tautaeka mai marenani waena, ni karokoa rokon Tiro.*+ A riai n ongeaba irouna botannaomata.+ 11  E na rooa ana taongki ma te kai ae te kureebe ao bunin ana taongki ma te kai ae te kureebe ae rangi n raoiroi, e na kaitiaka oneana n te wain ao kunnikaina n ranin te kureebe. 12  A uraura matana n te wain ao a mainaina wina n rannimamman te man. 13  “E na maeka Teburun+ i mataniwin te aba, i rarikin taari ike a rooroo iai kaibuke,+ ao e na kaineta Titon tian abana are mai ikekei.+ 14  “Bon te taongki ae korakora Itakara+ ae e wene i marenani baeki aika uoua aika kabaeaki ni kaintokana. 15  Ao e na noria bwa e raoiroi te tabo ni motirawa ao e maiureirei te aba. E na anga angana bwa e na aonnanga te uota ae rawawata ao e na aantaeka i aan te tautoronaki. 16  “E na motiki taekaia ana aomata Tan,+ ae teuana mai buakon aia baronga tibun Iteraera.+ 17  Ke e riki Tan bwa te naeta ae mena i rarikin te kawai, ae te naeta ae iai korona i rarikin te kawai, ae e tenaa bukini waen te aoti bwa e aonga ni kabwakaa te tia toka i aona.+ 18  N na taningaa te kakamaiu mairoum Iehova. 19  “Ni kaineti ngkanne ma Kata,+ a na ninia teuaei taani kuribwai, ma e na kaeiia n ekiianako.+ 20  “E na bati* ana amwarake* Atera,+ ao e na katauraoa te amwarake ae riai ibukin te uea.+ 21  “Bon te ria aine Nabetari+ ae kakateke. E taekin taeka aika tamaroa.+ 22  “Boni mwaangan te aroka ae bati uaana Ioteba,+ ae te aroka ae bati uaana ae mena i rarikin te koburake n ran, ae a rokoroko mwaangana riaon te oo. 23  Ma a teimatoa taani katebe ni bwainikirinna ma ni kakatebea ao a teimatoa ni kaikoa ribaakina.+ 24  Ma e ngae n anne e teimatoa ni nnena ana kainikatebe,+ ao a teimatoa ni korakora baina ma ni baiteke.+ E roko te tia kawakintiibu ao atibun Iteraera aei mairoun teuare mwaaka ae Atuan Iakoba. 25  E* roko teuaei mairoun Atuan tamam ao e na boni buokiko te Atua. E memena Ioteba iroun Teuare Moan te Mwaaka, ao e na kakabwaiako te Atua ni kakabwaia mai karawa i eta, ao ni kakabwaia mai kabi i nano,+ ao e na anganiko am kariki aika bati ao am nanai ni man aika bati. 26  E na rianako riki ana kakabwaia tamam nakoni baika raraoi ni maunga aika teimatoa n aki toki,+ ao nakon tamaroan tabuki aika teimaan. A na teimatoa kakabwaia aikai i aon atun Ioteba, i aon taubukin atun teuare tebenako mai buakoia tarina.+ 27  “E na teimatoa n raebitia konana Beniamin+ n aron te kameaanti.+ E na kana konana n te ingabong, ao n te tairiki e na tibwai baika a kuribwaiaki n te buaka.”+ 28  A nako aia baronga tibun Iteraera aika 12 mairouia naakai, ao aikai baike e taekin tamaia nakoia ngke e kakabwaiaia. E angania kakabwaiaaia n tatabemania nako ae kaineti raoi ma ngaiia.+ 29  Imwin anne ao e tua baikai nakoia: “N nang ikotaki ma au koraki.*+ Kaiiai i rarikia tamau n te nangananga are n ana tawaana Ebiron are tibun Eta,+ 30  te nangananga are n te tawaana i Makebera are i moani Mamre n te aba ae Kanaan, te tawaana are e kabooa Aberaam mairoun Ebiron are tibun Eta, bwa abana ibukini nneni kawenean ana mate. 31  A kaiia ikekei Aberaam ma buuna are Tara.+ A kaiia naba ikekei Itaaka+ ma buuna are Rebeka, ao I kaiia naba iai Rea. 32  E kabooaki mairouia tibun Eta te tawaana ma te nangananga are iai.”+ 33  Mangaia are ngke e a tia Iakoba n anga kaetieti aikai nakoia natina mwaane ao e wene i aon ana kainiwene ao e moti ikena, ao e a ikotaki ma ana koraki.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “moani korakorau ni kariki.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke tao, “arou.”
Ae nanona, “Teuare Bon Ana Bwai te Bwai; Teuare Bwaibwai n te Bwai.”
Ebera, “mwaete.”
Ke, “kariki.”
Ae taekan Ioteba.
Aio bon te taeka ni kario ibukin te mate.
Aio bon te taeka ni kario ibukin te mate.