Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 48:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Iakoba e kakabwaiaia natin Ioteba (1-12)

  • E bati riki kakabwaiaan Eberaim (13-22)

48  Imwini baikai ao e tuangaki ae kangai Ioteba: “Noria, e a rikirake ni mamaara tamam.” Mangaia are e kairiia natina mwaane ake uoman ake Manate ma Eberaim, ao a nakon Iakoba.+  E tuangaki ngkanne Iakoba ae kangai: “E a roko natim are Ioteba.” Mangaia are e keiaki n tekateka Iteraera i aon ana kainiwene.  Ao e taku Iakoba nakon Ioteba: “E kaoti nakoiu te Atua ae Moan te Mwaaka i Ruti n te aba ae Kanaan ao e kakabwaiaai.+  Ao e taku nakoiu, ‘N na kabatiaia am kariki, ao N na kamwaitiko ao N na karikiko bwa te botaki n natannaomata,+ ao N na angania kanoam* ake imwim te aba aei bwa a na teimatoa n abanna.’+  I a natinia ngkai natim mwaane ake uoman ake a bungiaki n te aba ae Aikubita imwain rokou iroum i Aikubita.+ A nang riki Eberaim ma Manate bwa natiu n aroia natiu aika Reuben ma Timeon.+  Ma a na riki bwa natim akana bungiaki imwia naakai. A na bwaibwai ni mwakoron te aba are a na bwaibwai iai tariia.+  Ni kaineti ngkanne ma ngai, ngke I oki mai Batan ao e mate Rakera+ i rarikiu n te aba ae Kanaan, ngke e bon raroa naba teutana Eberata.+ Mangaia are I kaiia i aoni kawaiu nako Eberata are Betereem.”+  Ao Iteraera e noriia natin Ioteba ao e titiraki ni kangai: “Antai aikai?”  Mangaia are e taku Ioteba nakon tamana: “Bon natiu aikai ae e anganai te Atua n te tabo aei.”+ Ngaia are e taku: “Kairiiamai nakoiu taiaoka, bwa I aonga ni kakabwaiaia.”+ 10  A aikoa raraoi ngkai matan Iteraera bwa e a kara, ao e a aki kona n noraaba. Mangaia are e kairiia natina Ioteba ni kaania Iteraera, ao e kaboria Iteraera ma ngaiia ao e rabwatiia. 11  E taku Iteraera nakon Ioteba: “Akea n au iango ae N na manga nora matam,+ ma e kariaia naba te Atua bwa N na noriia kanoam.”* 12  Imwin anne ao e kamwaawaia Ioteba mai bubuaniwaen Iteraera, ao e bobaraaki nako aontano. 13  E a kairiia ngkai ni kauoman Ioteba ao e kaania ma Iteraera, e kaira Eberaim+ ni baina are te atai nako angamaingin Iteraera, ao e kaira Manate+ ni baina are te maing nako angaatain Iteraera. 14  Ma e arora baina are te atai Iteraera ao e kaaki i aon atun Eberaim, e ngae ngke te karimwi ngaia, ao e kaaki baina are te maing i aon atuni Manate. E boni kani kaaki baina n te aro aei e ngae ngke e ataia bwa te karimoa Manate.+ 15  Imwina ao e kakabwaiaa Ioteba ao e taku:+ “Te Atua ae koaua are a nakonako ma ngaia tamau aika Aberaam ao Itaaka,+Te Atua ae koaua are e kakawakinai kaanga te tiibu ngai i nanon au tai ni maiu ni kabane ni karokoa te bong aei,+ 16  Te anera are kamaiuai mani kangaanga ni kabane,+ kakabwaiaia ataeinimwaane aikai.+ Ke e mena arau i aoia, ao araia tamau aika Aberaam ma Itaaka,Ke a riki bwa te koraki ae mwaitikurikuri n te aonnaba.”+ 17  E aki kukurei Ioteba ngke e nora tamana bwa e teimatoa ni kaaki baina are te atai i aon atun Eberaim, ngaia are e kataia n anaa bain tamana ni kamwaingnga mai atun Eberaim nako aon atuni Manate. 18  E taku Ioteba nakon tamana: “Tiaki ngaia anne tamau, bwa aio te karimoa.+ Kaaki baim ane te atai i aon atuna.” 19  Ma e teimatoa n rawa tamana ao e taku: “I ataia natiu, I bon ataia. E na riki naba teuaei bwa te natannaomata ao e na kakannato naba. Ma e ngae n anne e na kakannato riki tarina ae te karimwi nakoina,+ ao e na tau mwaitini kanoana* ni kona n riki bwa natannaomata aika bati.”+ 20  Mangaia are e reitaanako kakabwaiaaia n te bong arei,+ ni kangai: “Ke a mwaneweiko tibun Iteraera ngkana a kakabwaiaa te aba, ni kangai,‘E bia karikiko te Atua bwa ai aron Eberaim ao ai aroni Manate.’” Mangaia are e teimatoa ni karimoaa Eberaim imwaini Manate. 21  Ao e taku Iteraera nakon Ioteba: “Taraia, N nangi mate+ ma e na boni memena iroumi te Atua ao e na kaokingkami nako abaia ami bakatibu.+ 22  Ma N na anganiko ngai tibwangam tekaina te aba* ae raka riki nakoia tarim, are I anaia mai nanoni baia taian Amoraite n au kabaang ao n au kainikatebe.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “am kariki.”
Ebera, “am kariki.”
Ebera, “ana kariki.”
Ke, “teuana raabeen te aba.” Ebera, “teuana te anganibai.”