Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 4:1-26

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kain ao Abera (1-16)

  • Kanoani Kain (17-24)

  • Teta ao natina are Enoti (25, 26)

4  Ao e wene n taanga Atam ma Ewa are buuna, ao e a bikoukou+ neiei. Ngke e bungia Kain+ ao e taku: “I karika* te nati te mwaane n ana ibuobuoki Iehova.”  Imwina riki ao e a manga bungia tarina ae Abera.+ E riki Abera bwa te tia kawakina te nanai, ma e riki Kain bwa te tia ribanaa te tano.  Imwin tabeua te tai ao e uotii tabeua uaan te aba Kain bwa te karea nakon Iehova.  Ma e uotii Abera tabeman tiibutetei aika karimoa man ana nanai,+ n ikotaki ma mwaeteia. Ao Iehova e akoa Abera ao e nano n ana karea,+  ma e aki akoa Kain ao e aki nano n ana karea. Mangaia are e a urarake unin Kain ao e mata n rawawata.*  E taku ngkanne Iehova nakoni Kain: “E aera ngkai ko urarake n un ma n rawawata?  Ngkana ko a manga karaoa ae raoiroi, ao tiaki ko na manga akoaki?* Ma ngkana ko aki karaoa ae raoiroi, ao e kakaran te bure i matan te mataroa bwa e kan taua arom, ma ko kona n tokanikai i aona?”  Imwin anne ao e taku Kain nakon tarina are Abera: “Ti a nako n te tawaana.” Ao ngke a mena n te tawaana ao Kain e eweka Abera are tarina ao e tiringnga.+  Imwina riki ao e taku Iehova nakoni Kain: “E nga Abera are tarim?” ao e taku Kain: “I aki ataia. Te tia kawakina tariu ngai?” 10  Ao E taku: “Tera ae ko karaoia? Kakauongo! E tang raraan tarim nakoiu mai aontano.+ 11  Ao e na reke kaim ngkai, bwa ko na kakioakinako man te aba ae kaurea wina bwa e na onga raraan tarim mai baim.+ 12  Ngkana ko ribanaa aontano, ao e na aki anganiko uaana.* Ko na riki bwa te tia tiotionako n te aonnaba ao te tia bibirinako ni karabarabaa.” 13  Ao e taku Kain nakon Iehova: “I a aki kona n uota uotau n tuuaau ae korakora ibukin au bure. 14  N te bong aei ao ko a kakioainako man te aba,* ao ko a tannako mairou, ao N nang riki bwa te tia tiotionako n te aonnaba ao te tia bibirinako ni karabarabaai, ao ane e kuneai ao e na bon tiringai.” 15  Ngaia are e taku Iehova nakoina: “Ibukin anne ao ane e tiringa Kain ao e na reke kaina itiua te tai.” Mangaia are e karaoa* te kanikina Iehova ibukini Kain bwa e aonga n aki tiringaki iroun ane e kunea. 16  Ao e nako Kain mai matan Iehova ao e maeka n te aba ae Nota* i mainikun Eten.+ 17  Imwina ao e wene n taanga Kain ma buuna,+ ao e a bikoukou neiei ao e bungia Enoka. Ao e katea te kaawa teuana ao e ingoana te kaawa anne n aran natina ae Enoka. 18  Imwina riki ao e bungiaki natin Enoka ae Irata. Ao Irata bon tamani Meuiaera, ao Meuiaera bon tamani Metutiaera, ao Metutiaera bon taman Rameka. 19  E karekeia buuna aika uoman Rameka. Aran te moan Aita ao aran te kauoman Tiraa. 20  Ao Aita e bungia Iabara. Bon Iabara ae moani kawakinia ana nanai ni man ngke e mamaeka n umwanrianna. 21  Aran tarina Iubara. Bon Iubara ae moani kakatanga te abi ao te kaibwabwaa. 22  Ao Tiraa e bungia naba Tubarakain, ae te tia karaoi aeka ni bwai ni mwakuri nako man te buraati ao te biti. Ao mwaanen Tubarakain bon Naama. 23  Ao e otea te kario Rameka ibukia buuna aika Aita ao Tiraa ae kangai: “Ongo bwanaau, ngkami aika buun Rameka,Aanga taningami nakon au taetae: I tiringa te mwaane are kaikoakai,Eng, te rorobuaka n ataei are oreai. 24  Ngkana 7 te tai rekenikain+ ane e tiringa Kain,Ao e na 77 te tai rekenikain ane e tiringa Rameka.” 25  E a manga wene n taanga Atam ma buuna, ao e bungia neiei natina te mwaane. E aranna bwa Teta*+ bwa e taku: “E anganai riki kanoau* te Atua bwa oneani mwin Abera, ibukina bwa e tiringnga Kain.”+ 26  E bungiaki naba natin Teta ae te mwaane ao e aranna bwa Enoti.+ N te tai anne ao a a moanna aomata n taboa aran Iehova.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “bungia.”
Ebera, “ao e bwaka ubuna.”
Ke, “tiaki e na reke te karietataaki?”
Ebera, “korakorana.”
Ebera, “mai matan aontano.”
Ke, “katea.”
Ae nanona, “arona ae te tiotionako ni karabarabaa.”
Ae nanona, “Mwiokoaki; Katokaaki; Baireaki.”
Ebera, “au kariki.”