Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 37:1-36

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Miin Ioteba (1-11)

  • Ioteba ma tarina aika bakantang (12-24)

  • E kaboonakoaki Ioteba bwa te toro (25-36)

37  E teimatoa Iakoba ni maeka n te aba ae Kanaan, are e maeka iai tamana bwa te iruwa.+  Aio rongorongon Iakoba. Ngke ai 17 ana ririki Ioteba,+ ao e tararuaa te nanai+ te rorobuaka n ataei aei ma natini Birea+ mwaane ao natin Tireba+ mwaane, ake buun tamana. Ao e tuanga tamana Ioteba taekani baika buakaka ake a karaoi tarina.  Ao Iteraera e tangira riki Ioteba nakoia natina mwaane ni kabane,+ ibukina bwa bon natina ni kara, ao e tua karaoan te kamwarai ae okoro* ibukin Ioteba.  Ngke a noria tarina bwa e tangiria riki tamaia nakoia tarina ni kabane, ao a a ribaia ao a aki kona n taetae raoi nakoina.  Imwina riki ao e mii Ioteba ao e kaongoia tarina,+ ao e a manga reke riki bukin ribaakina irouia.  E taku nakoia: “Taiaoka ongora ni miiu.  Ti tabe ni kabaei bwabwati ni uita i nukan te tawaana, ngke e a teirake naba au bwabwati ma n etirake ao a otabwaninia au bwabwati ami bwabwati ni bobaraaki nakoina.”+  A taku tarina nakoina: “Ko nangi boni karikiko bwa te uea i aora ao n taui arora?”+ Mangaia are e a manga reke riki bukin ribaakina irouia, ibukini miina ao te baere e taekinna.  Imwin anne ao e a manga mii naba ao e kaongoia tarina taekana ni kangai: “I a manga mii naba. N te tai aei a a bobaraaki nakoiu taai ao namwakaina ao itoi aika 11.”+ 10  E kaongoa ngkanne tamana n ikotaki naba ma tarina nako, ao e boaia tamana ao e taku nakoina: “Tera nanoni miim anne? Te koaua bwa ti na boni bobaraaki nako aontano nakoim, ngai ma tinam ao tarim nako?” 11  Ao a a rikirake ni bakantang tarina irouna,+ ma e kawakin taeka akekei tamana i nanona. 12  A nako ngkanne tarina ni kaamwarakea ana nanai tamaia n te tawaana ae uakaan ma Tekem.+ 13  Imwina riki ao e taku Iteraera nakon Ioteba: “Tiaki a tararuai taian nanai tarim n uakaan ma Tekem? Taraia, N na kanakoko nakoia.” Ao e taku Ioteba nakoina: “I a tauraoi!” 14  Mangaia are e taku nakoina: “Taiaoka naako noriia tarim bwa a uara, ao nora te nanai bwa e uara ao uota taekaia n oki.” Ngaia are e kanakoa Ioteba man te mwarua* are Eberon+ nako Tekem. 15  Imwina riki ao e a noria te mwaane temanna ngke e a aiwaa n te tawaana. E titirakinna teuarei ni kangai: “Tera ae ko kakaaea?” 16  E kaeka ni kangai: “I kakaaeia tariu. Taiaoka tuangai bwa a tararuai ia taian nanai?” 17  E reitia ni kangai teuarei: “A a tia ni kitana ikai bwa I ongo ae a kangai, ‘Ti a nako Totan.’” Mangaia are e rimwia tarina Ioteba ao a reke i Totan. 18  Ao a noria ngke e a ria, ao a a bairea taekana imwain rokona bwa a na kamatea. 19  Mangaia are a taetae i marenaia ni kangai: “Noria! Ane e a roko te tia mii anne.+ 20  Ti a nako bwa ti na kamatea ma ni kaaki n te mwarua n ran teuana, ao ti na taekinna bwa e kanaki iroun te man ni kaakang. Ti na noria ngkanne bwa tera ae e na riki nakoni miina.” 21  Ngke e ongo aei Reuben+ ao e kataia ni kamaiua tarina mairouia. Mangaia are e taku: “Ti na aki anaa maiuna.”*+ 22  E taku Reuben nakoia: “Tai katuturaraa,+ ma karenakoa n te mwarua n ran ae nano n te rereua ao tai kaikoakia.”*+ E iangoia bwa e na kamaiua mairouia bwa e aonga ni kaokia nakon tamana. 23  Ma n te tai are e roko iai Ioteba irouia tarina, ao a a buuta ana kamwarai, ae te kamwarai ae okoro are e bwainna,+ 24  ao a kairia ao a karenakoa i nanon te mwarua n ran ae nano. N te tai anne bon akea kanoan te mwarua anne, bwa akea te ran iai. 25  A a tekateka ngkanne n amwarake. Ngke a euta mataia ao a noriia te koraki aika tibun Itimaera+ aika mwananga mai Kireata ma aia kamero aika uota te kanim ae te ratanam* ma te batiam ao kunin te kai ae kanimnim raraana,+ ao i aoni kawaia n nako Aikubita. 26  Ngaia are e taku Iuta nakoia tarina: “Tera ae e na reke iroura ngkana ti kamatea tarira ao ni karabaa taekani matena?+ 27  Ti a kaboonakoa+ nakoia tibun Itimaera ao ti na aki katokai baira i aona. Bon tarira ao bon irikora teuaei.” Mangaia are a ongo iroun tariia. 28  Ao ngke a a rirarikia tibuni Mirian+ aika taan iokinibwai, ao a kaaerakea Ioteba man te mwarua n ran ae nano ao a kaboonakoa n 20 te mwakoro n tirewa+ nakoia tibun Itimaera. A kairaanako Ioteba mwaane aikai nako Aikubita. 29  Imwina riki ngke e a okira te mwarua n ran ae nano Reuben ao ngke e noria bwa ai akea Ioteba i nanona, ao e a raeuai kunnikaina ibukin rawawatana. 30  Ngke e a okiriia tarina ao e takarua ni kangai: “Ai akea te teinimwaane! Ao ngai—ai tera ae N nang karaoia?” 31  Mangaia are a anaa ana kamwarai Ioteba ao a kamatea te kooti mwaane ao a kateboa te kamwarai n te raraa. 32  Imwin anne ao a kanakoa te kamwarai are okoro arei nakon tamaia ao e kaongoaki ae kangai: “Aio te bwai ae ti kunea. Taiaoka taraia raoi bwa ana kamwarai natim aei ke tiaki.”+ 33  E taraia raoi ao e takarua ni kangai: “Bon ana kamwarai natiu! E a bae n tia ni kanaki iroun te man ni kaakang! E bon raebitiaki Ioteba!” 34  Ibukin anne, e raeuai kunnikaina Iakoba ao e kabaea bebeena n te raerobwa,* ao e nanokawaki i nanoni boong aika bati ibukin natina. 35  Ao a bane natina mwaane ma natina aine n teimatoa ni kabebetea nanona ma e rarawa ni butimwaea kabebeteana ao e taku: “N na ruo rikaaki nako nanon te Ruanimate*+ n nanokawaki ibukin natiu!” Ao e teimatoa tamana n tanginiwenei ibukina. 36  Ao tibuni Mirian a kaboonakoa Ioteba i Aikubita nakoni Botiba, ae te mataniwi temanna n ana auti Barao,+ ae mataniwia taan tantani.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te kunnikai ae mwarairai ae tamaroa.”
Ke, “te tabo ae aoraoi ae mena n te mwarua.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “kaaki baimi i aona.”
Ranin te kai ae kanimnim ae roroo.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.