Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Karikani Bwaai 34:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E tauaki Rina (1-12)

  • A mwamwanaa te aba natin Iakoba (13-31)

34  E taneiai natin Rea+ ma Iakoba are Rina ni kawariia ateiainen te aba arei ao ni kabanea ana tai ma ngaiia.*+  Ngke e nora neiei Tekem ae natin Amora are te Iwaite+ ae temanna naba mataniwin te aba, ao e taumatoaa neiei ni kairia ao e taua.  Ao e a rangi n anaaki nanon teuaei* iroun Rina are natin Iakoba, ao e a bwaka n tangira te ateiaine aei ao e taetae n ananaa nanona.*  N tokina e a taku Tekem nakon Amora+ are tamana: “Ko na anaa te ateiaine aei bwa buu.”  A mena natin Iakoba ake mwaane n te tawaana ma ana nanai ni man ngke e ongo ae e a tia n tauaki Rina are natina. Mangaia are e aki kaongoa temanna Iakoba ni karokoa okia.  Imwina riki ao e a nako Amora are taman Tekem n taetae ma Iakoba.  Ma ngke a ongo taekan te baei natin Iakoba ake mwaane, ao a a oki rikaaki naba ngkekei man te tawaana. A maraki nanoia ao a rangi n un bwa e a tia Tekem ni kabwainranga Iteraera ngke e wene ma natin Iakoba te aine,+ ae te bwai ae e aki riai ni karaoaki.+  E taetae Amora ma ngaiia ao e kangai: “E tangira natimi te aine natiu te mwaane are Tekem. Taiaoka anganna bwa buuna,  ao kam na imaremare ma ngaira. Anganira natimi aine ao anaiia natira aine bwa buumi.+ 10  Tiiku i rarikira ao maeka ikai bwa e tauraoi ibukimi abara ni kabutaa, ao kam na teimatoa n iokinibwai i aona ao ni memena iai.” 11  E taku ngkanne Tekem nakon taman neiei ao nakoia mwaanena: “E bia reke akoau i matami, ao N na bon anganingkami te baere kam butiiai. 12  Ko kona n tangira boon neiei ae rangi ni bati mairou ma te bwaintangira.+ I kukurei n anga te bwai ane kam na taekinna nakoiu. Ma tii anganai te ateiaine bwa buu.” 13  Ao a kaeka natin Iakoba ni mwamwanaa Tekem ma tamana are Amora, ibukina bwa e a tia Tekem n taua Rina are mwaaneia. 14  A taku nakoia: “Ti aki kona ni karaoa te aekaki anne, ae te anga mwaanera nakon te mwaane ae aki korotobibiaki,+ bwa boni kamaamaeara te baenne. 15  Ma ti tii kona ni kariaia n te aro aei, ae kam na riki n ai arora ao ni korotobibia mwaane nako akana iroumi.+ 16  Ti na anganingkami ngkanne natira aine ao ti na anaiia natimi aine bwa buura, ao ti na maeka i rarikimi ao n riki bwa te natannaomata ae tii teuana. 17  Ma ngkana kam aki ongo iroura ao kam aki korotobibiaki, ti na kaira ngkanne natira te aine ao ti na nako.” 18  A kukurei Amora+ ao Tekem are natin+ Amora n aia taeka naakai. 19  E aki baenikai te rorobuaka n ataei aei ni karaoan te baere a taku,+ ibukina bwa e kukurei iroun natin Iakoba te aine, ao boni moan te karineaki teuaei i buakoia kaaini batan tamana. 20  Mangaia are a nako nakoni mataroan oon te kaawa Amora ma natina are Tekem ao a taetae nakoia mwaanen aia kaawa+ ni kangai: 21  “A kani kateimatoa te rau ma ngaira mwaane aikai. Kariaia bwa a na maeka n te aba ao n teimatoa n iokinibwai i aona, bwa e tau buburan te aba ibukia. Ti kona n anaiia natiia aine bwa buura ao ti kona n angania natira aine.+ 22  Ma tii n te aro aei ae a kariaia iai mwaane aikai bwa a na maeka i rarikira, bwa ti aonga n riki bwa te natannaomata ae tii teuana: a na korotobibiaki mwaane ni kabane aika i buakora n aroia ae a korotobibiaki.+ 23  Tiaki a na riki ngkanne aia bwai, kaubwaia, ao aia nanai ni man ni kabane bwa ara bwai? Mangaia ae ti na angania ara kariaia bwa a kona ni maeka i rarikira.” 24  A bane n ongo iroun Amora ma natina are Tekem te koraki ake a botaki ni mataroan oon ana kaawa, ao a bane ni korotobibiaki mwaanen te kaawa. 25  Ma n te katenua ni bong ngke a bon teimatoa naba ni maraki, ao a anai aia kabaang natin Iakoba ake uoman ake Timeon ao Rewi ake mwaanen Rina,+ ao a rinnako n te kaawa ma e aki ataaki bukin rokoia ao a kamateia mwaane ni kabane.+ 26  A kamatea Amora ma natina are Tekem n te kabaang ao a anaa Rina mani batan Tekem ao a nako. 27  A roko natin Iakoba ake tabeman riki irouia mwaane ake a kamateaki ao a kuribwaia te kaawa kioina ngke e tauaki mwaaneia.+ 28  A anai aia nanai n tiibu, aia nanai ni man, aia taongki, ao bwaai nako ake n te kaawa ao n te tawaana. 29  A anai naba aia bwai ni kabane, a kairiianako aia koraki n ataei aika uarereke ma buuia, ao a kuribwai bwaai ni kabane n auti nako. 30  Ngaia are e taku Iakoba nakon Timeon ao Rewi:+ “Kam a tia ni karokoa te kangaanga ae korakora* i aou, bwa kam karika ribaakiu irouia kaain te aba aika tibuni Kanaan ao taiani Beritaite. E karako au aomata ao ane a na bon ikotaki n ekainako ao N na boni kamaunaaki, ngai ma kaaini batau.” 31  Ma a kaeka ni kangai: “E riai te aomata temanna ni karika mwaanera bwa kaanga te aine ae kakabooaki?”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “n noriia.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “taetae nakon nanon te ateiaine aei.”
Ke, “karekeai bwa N na katinanikuaki.”