Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Karikani Bwaai 32:1-32

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaitiboo Iakoba ma anera (1, 2)

  • E katauraoi Iakoba imwaini kaitiboona ma Etau (3-23)

  • E kaunrabwata Iakoba ma te anera (24-32)

    • Aranakin Iakoba bwa Iteraera (28)

32  E reitaanako ngkanne kawaina Iakoba, ao a boo ma ngaia ana anera te Atua.  Ngke e noriia naba ngkekei Iakoba ao e taku: “Aio ana kaembwa ana taanga ni buaka te Atua!” Ngaia are e arana te tabo arei bwa Maanaim.*  E karimoaia ngkanne ana tia uataeka Iakoba nakon Etau are tarina nakon te aba ae Teira,+ ae aonon* Etom,+  ao e tua ae kangai nakoia: “Kam na kangai nakon au toka are Etau, ‘E kangai ana taeka am toro ae Iakoba: “I maeka* iroun Raban n te tai ae maan ni karokoa ngkai.+  Ao I karekeia kaao mwaane, taongki, tiibu, ao tooro aika mwaane ma aine,+ ao I kanakoa te rongorongo aei bwa N na kaongoa au toka, bwa e aonga n reke akoau i matam.”’”  A taku ana tia uataeka Iakoba ngke a a oki nakoina: “Ti kaitiboo ma tarim are Etau ao ae i aoni kawaina ngkai bwa e na kawariko ma raona mwaane aika 400.”+  Ao e a rangi ni maaku Iakoba ao e a tabeaianga.+ Ngaia are e bwenauaia ana koraki ake raona nakon taiani kaembwa aika uoua, n ikotaki ma tiibu ao kooti, kaao ao kamero.  Ao e taku: “Ngkana e eweka te kaembwa ae teuana Etau, ao a na kona ngkanne ni birinako ake n te kaembwa are teuana.”  Imwin anne ao e taku Iakoba: “Iehova ae Atuan tibuu ae Aberaam ao Atuan tamau ae Itaaka, ngkoe are ko kangai nakoiu, ‘Okira abam ao okiriia am koraki ao N na karaoa ae raoiroi nakoim,’+ 10  I aki tau n anganaki te tangira ae koaua* ao te kakaonimaki ake ko kaotiotii nakon am toro,+ bwa I rinanoni ngkoa te Ioretan nakon iterana ma tii okou, ao ngkai I a riki bwa uakoraki.+ 11  Kamaiuai mai nanoni bain tariu ae Etau, I onnoniko,+ bwa I maakua bwa e kaawa n roko n ekainako+ ma au koraki n ataei ma tinaia nako. 12  Ao ko kangai, ‘N na boni karaoa ae raoiroi nakoim ao N na karaoiia kanoam* bwa ai aron tanoni biken taari, ae aki kona ni warekaki bwa a a rangi ni bati.’”+ 13  Ao e tiku ikekei n te tairiki arei. Imwina ao e anai ana bwai tabeua bwa ana bwaintangira nakon tarina are Etau:+ 14  200 kooti aine, 20 kooti mwaane, 200 tiibu aine, 20 tiibu mwaane, 15  30 kamero aika kammamma ma natiia, 40 kaao aine, 10 kaao mwaane, 20 taongki aine, ao 10 taongki mwaane aika ikawai raoi.+ 16  E anga maan akekei nakoia ana toro, ni kaokoroa te nanai teuana ma teuana ao e taku nakoia ana toro: “Kam na rinanoni kaoran te karaanga n rimoau nakon iterana, ao kam na kamarangaa te nanai teuana ma te nanai are imwina.” 17  E tua naba nakon are te moan ni kangai: “Ngkana e boo ma ngkoe Etau are tariu ao n titiraki ni kangai, ‘Antai am toka, ao ko na aera, ao antai ana man aika rimoam aikai?’ 18  ao ko riai ni kangai, ‘Iakoba are am toro. Bon te bwaintangira ae kanakomaiakaki nakon au toka ae Etau,+ ao noria! ae e rimwira naba Iakoba.’” 19  Ao e tua naba nakon are te kauoman, ao te kateniman, ao te koraki nako ake a ririmwin taian nanai, ni kangai: “Kam na taekina te taeka aei nakon Etau ngkana kam boo ma ngaia. 20  Ao kam riai naba ni kangai, ‘Ae e rimwira am toro are Iakoba.’” Bwa e kangai i bon irouna: ‘Ngkana I raoiakinna ni karimoaa au bwaintangira nakoina,+ ao e na butimwaeai ma te akoi ngkana I boo ma ngaia imwina.’ 21  Mangaia are a a rinanoni kaoran te karaanga nakon iterana ana toro n rimoana ma bwaintangira, ma e tiku ngaia n ana kaembwa n te tairiki arei. 22  Imwina riki n te tairiki anne ao e teirake ao e kairiia buuna ake uoman+ ma ana toro ake aine ake uoman,+ ma natina mwaane ake 11, ao a rinanoni kaoran te karaanga are Iaboka+ nakon iterana. 23  Mangaia are e kairiia ao e uotiia rinanon te karaanga* nakon iterana ao e uotii ana bwai ni kabane ake irouna. 24  Ngke e a tiku Iakoba n tii ngaia ao e kaoti te mwaane temanna ao e kaunrabwata ma ngaia ni karokoa ae e a tabwena mainiku.+ 25  Ngke e noria teuarei bwa e a aki tokanikai i aon Iakoba, ao e a ringa naba toman riin rangana are nim ma bebeena, ike e a tibanako iai toman riin rangan Iakoba are nim ma bebeena, i nanon ana tai ni kaunrabwata ma ngaia.+ 26  Imwin anne ao e taku teuarei: “Kaakai bwa e a tabwena mainiku.” Ao e taku: “N na aki kaakiko ni karokoa ae ko kakabwaiaai.”+ 27  Mangaia are e taku nakoina: “Antai aram?” ao e taku: “Iakoba.” 28  E taku ngkanne teuarei: “Ai tiaki aram ngkai Iakoba ma ai Iteraera,*+ bwa ko a tia ni kabokorakora ma te Atua+ ao aomata, ao ko tokanikai.” 29  Ao e titirakinna Iakoba ni kangai: “Kaota aram nakoiu taiaoka.” Ma e taku teuarei: “E aera ngkai ko titirakinai arau?”+ Ao e kakabwaiaa ikekei. 30  Mangaia are e arana te tabo arei Iakoba bwa Beniera,*+ bwa e taku, “I a tia n nora te Atua n itaramata ma ngaia, ma I boni kamaiuaki naba.”+ 31  Ao e teke n otan taai n te tai are e rirarikin iai Benuera,* ma e turatura ibukini bebeena.+ 32  Anne bukina ae ni karokoa te bong aei, a aki kakana te tenton* tibun Iteraera are ni boton rangan te man, are mena i aon toman riin rangana are nim ma bebeena, ibukina bwa e ringaki toman riin rangan Iakoba are nim ma bebeena.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae nanona, “Kaembwa Aika Uoua.”
Ebera, “tawaanan.”
Ke, “maeka bwa te iruwa.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “am kariki.”
Ke, “te mwarua n ran; te mwarua.”
Ae nanona, “te tia Kabokorakora (te tia Botumwaaka) ma te Atua” ke “E Kabokorakora te Atua.”
Ae nanona, “Ubun te Atua.”
Ke, “Beniera.”
Nora Nanon Taeka.