Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Karikani Bwaai 31:1-55

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E rabanako Iakoba nako Kanaan (1-18)

  • E ooaki Iakoba iroun Raban (19-35)

  • Ana berita Iakoba ma Raban (36-55)

31  Imwina riki ao e ongo aia taeka natin Raban mwaane ae kangai: “E anai ana bwai nako tamara Iakoba, ao e karekei kaubwai aikai ni kabane man ana bwai tamara.”+  Ao Iakoba ngkana e taraa matan Raban, ao e noria bwa ai tiaki aroarona nakoina are e tataneiai iai.+  N tokina ao e taku Iehova nakon Iakoba: “Okira abaia am bakatibu ao okiriia am koraki,+ ao N na memena iroum.”  E kanakotaeka ngkanne Iakoba nakoia Rakera ma Rea bwa a na nakon te tawaana nakon ana nanai teuaei,  ao e taku nakoia: “I noria bwa e a bitaki aroaron tamami nakoiu,+ ma e memena irou Atuan tamau.+  Kam bon ataia bwa I a tia ni kabanea korakorau ni mwakuri iroun tamami.+  Ma e kataia ni mwamwanaai tamami ao e bibita boou tebwina te tai, ma e aki kariaia te Atua bwa e na karaoa ae N na ruanikai iai.  Ngkana tao e kangai n te tai teuana, ‘A na riki akana kiriwantanta bwa boom,’ ao e a boni bane naba te nanai ni bungia aika kiriwantanta, ma ngkana e a manga kangai n te tai teuana, ‘A na riki akana kakawaaki bwa boom,’ ao e a boni bane naba te nanai ni bungia aika kakawaaki.+  Mangaia are e teimatoa te Atua n anai ana nanai tamami mairouna ao e anganai. 10  N te tai are e ueke iai te kan iein iroun te nanai, ao I euta matau ao I noria n te mii bwa a iein ma te nanai kooti mwaane aika kakawaaki, a kiriwantanta, ao a kiritantan.+ 11  Ao e taku ana anera te Atua ae koaua nakoiu n te mii, ‘Iakoba!’ ao I kaeka ni kangai, ‘Aio ngai.’ 12  Ao e* reitia ni kangai, ‘Euta matam taiaoka ao noria bwa kooti mwaane ni kabane aika iein ma te nanai boni kooti aika kakawaaki, a kiriwantanta, ao a kiritantan, bwa I nori bwaai ni kabane ake e karaoi Raban nakoim.+ 13  Bon te Atua ngai ae koaua are I kaoti nakoim i Betaera,+ ae te tabo are ko kabira iai te atibu ni kauring ni katabua ao ike ko taetae ni bau iai nakoiu.+ Teirake ngkai, naako man te aba aei ao okira te aba are ko bungiaki iai.’”+ 14  Ao a kaekaa Rakera ma Rea ni kangai: “Iai tibwangara ae tiku bwa ti na bwaibwai iai ni batan tamara? 15  Tiaki e iangoira bwa ianena man te tai are e kaboonakoira iai ao ni kabanea te mwane are e anganaki ibukira?+ 16  Bon ara bwai ao aia bwai natira kaubwai ni kabane ake e anai te Atua mairoun tamara.+ Mangaia ae karaoi bwaai ni kabane akana e tuangko te Atua bwa ko na karaoi.”+ 17  E a teirake ngkanne Iakoba ao e katokaia natina ma buuna i aoia kamero,+ 18  ao e a kairiia ana nanai ni kabane ao e uotii ana bwai ni kabane ake e karekei,+ ana nanai ni man ake irouna ake e karekei i Batanaram, bwa e na nakon Itaaka are tamana n te aba are Kanaan.+ 19  Ao e tabe Raban ni korei buraeia ana tiibu ao e iraei bouannanti aika terebim*+ Rakera ake ana bwai tamana.+ 20  Ao e mwamwanaa Raban are te I-Aram Iakoba bwa e aki kaongoa taekani birinakona. 21  Ao e birinako Iakoba ma ana utu ma ana bwai ni kabane ake irouna ao e rinanon te Karaanga*+ nakon iterana are teuana. Ao e kaineta te aono ae maungaunga i Kireata.+ 22  N te katenua ni bong ao e a tuangaki Raban ae e birinako Iakoba. 23  Ngaia are e kairiia ana koraki ao e kaea ao e reke irouna imwin itibong, n te aono ae maungaunga i Kireata. 24  Ngke e a bong+ ao e roko te Atua iroun Raban are te I-Aram+ n te mii ao e taku nakoina: “Tarataraa raoi te bwai ae ko na taekinna nakon Iakoba, ae raoiroi ke ae buakaka.”*+ 25  Mangaia are Raban e kawara Iakoba ngke e a tia Iakoba ni katea ana umwanrianna n te maunga, ao Raban e katei ana umwanrianna ma ana koraki n te aono ae maungaunga i Kireata. 26  E taku ngkanne Raban nakon Iakoba: “Tera ae ko karaoia? E aera ngkai ko mwamwanaai ma ni kairiianako natiu aine bwa kaanga taenikai aika tauaki n te kabaang? 27  E aera ngkai ko rabanako ma ni mwamwanaai ao ko aki tuangai? Ngke arona bwa ko tuangai ao I kona ni kanakoko ma te kimwareirei ao taian anene, ma te tamboriin* ao te abi. 28  Ma ko aki anganai au tai ni kaboria ma tibuu* ao natiu aine. Ko karaoa te aro n nanobaba. 29  Iai mwaakau ni karaoa ae iowawa nakoimi, ma e taetae Atuan tamami nakoiu ngkebong ni kangai, ‘Tarataraa raoi te bwai ae ko na taekinna nakon Iakoba, ae raoiroi ke ae buakaka.’+ 30  Ma ngkai ko a nako ibukini kan okirani batan tamam, ao e aera ngkai ko iraei atuau?”+ 31  E kaeka Iakoba ni kangai nakon Raban: “I nako n te aro anne ibukina bwa I maaku, bwa n au iango tao ko na anaiia natim aine mairou ma te matoa. 32  E na bon aki maiu ane ko kunei irouna atuam. Kakaaei ribuakon au bwai i mataia ara koraki, n noria ngkana iai irou ao anaia.” Ma e aki ataia Iakoba ae e iraei Rakera. 33  Mangaia are e rinnako Raban n ana umwanrianna Iakoba ao i nanon ana umwanrianna Rea ao i nanon aia umwanrianna tooro aine ake uoman,+ ma e aki kunei. E otinako ngkanne man ana umwanrianna Rea ao e rinnako n ana umwanrianna Rakera. 34  N te tai anne, e a tia Rakera n anai bouannanti aika terebim ao e kamenai i nanon aia bwaene aine ae bwain aon te kamero ao e tekatekani. Mangaia are e kabutaa te umwanrianna Raban ni kakaae ma e aki kunei. 35  E taku ngkanne nakon tamana: “Tai un au toka bwa I aki kona n teirake i matam bwa I aoraki n aine.”+ Mangaia are e karaurau ni kakaae nako riki teuaei ma e aki kunei bouannanti aika terebim.+ 36  Ngaia are e a un Iakoba ao e a tiriburea Raban. E taku ngkanne Iakoba nakon Raban: “Tera ae I kauniko iai, ao tera au bure ae ko a boni kakorakorako iai ni kaeai? 37  Tera ae ko kunea ae bwaini batam ngkai ko a tia ni kakaae ribuakon au bwai ni kabane? Kaaki i mataia au koraki ma am koraki, ao kariaia bwa a na bairei taekara ni kauoman. 38  I nanon 20 te ririki are I mena iai iroum ao a tuai mani bwaka natiia+ am tiibu ma am kooti ngkana a bikoukou, ao I tuai mani kang tiibu mwaane man am nanai. 39  Ngkana e raebitiaki am man irouia maan ni kaakang,+ ao I aki uotia nakoim ma I boni kabooa mwina. Ngkana tao e iraeaki am man n te ngaina ke n te bong, ao ko boni kairoroa naba booni mwina mairou. 40  I bora n te riringa n te ngaina, ao n te mwaitoro n te bong, ao e birinako te kani matu mai matau.+ 41  Ai 20 te ririki botan au ririki ni mena ni batam, bwa I mwakuri iroum 14 te ririki ibukia natim aine aika uoman, ao 6 te ririki ibukin am nanai, ma ko bibita boou tebwina te tai.+ 42  Ngke arona bwa e aki tei n au itera Atuan tamau+ are Atuan Aberaam are Teuare maakua+ Itaaka, ao ko na boni kanakoai n akea au bwai. E nora rawawatau ma korakaini baiu te Atua ao anne bukina ae e boaiko iai ngkebong.”+ 43  E kaekaa Iakoba ngkanne Raban ni kangai: “Bon natiu naati aine aikai ao ataei aikai bon au koraki n ataei ao te nanai au nanai, ao bwaai ni kabane akana i matam bon au bwai ao aia bwai natiu aine. Tera ae I kona ni karaoia n te bong aei ni kaaitaraia naakai ao ni kaaitaraia natiia ake a a tia ni bungia? 44  Ti na karaoa ngkai te berita ngai ma ngkoe, ao e na riki bwa te bwai ni kakoaua i marenara.” 45  Mangaia are e anaa te atibu Iakoba ao e kateia bwa te atibu ni kauring.+ 46  E tuangia ngkanne ana koraki Iakoba ni kangai: “Anai atibu!” Ao a anai atibu ao a kabwarikoi. Imwin anne ao a amwarake i aon te bwariko n atibu. 47  Ao e aranna Raban bwa Iekataaruta* ma e aranna Iakoba bwa Kareeta.* 48  E taku ngkanne Raban: “Bon te bwai ni kakoaua i marenau ma ngkoe n te bong aei te bwariko n atibu aei.” Anne bukina ae e aranna iai Iakoba bwa Kareeta+ 49  ao te Taua n Tantani,* bwa e kangai Raban: “Ke e teimatoa Iehova n tantani i marenau ma ngkoe ngkana ti a raurenako. 50  Ngkana ko bwainikirinia natiu aine ao ngkana ko a manga karekeia buum irarikia natiu, ao uringnga bwa e ngae ngke e aki noraki irouia aomata, ma e bon noraki iroun te Atua ae ara tia kakoaua.” 51  E reitia ni kangai Raban nakon Iakoba: “Ao aei te bwariko n atibu ao aei te atibu ni kauring ae I kateia i marenau ma ngkoe. 52  Bon te bwai ni kakoaua te bwariko n atibu aei ao te bwai ni kaotioti+ te atibu ni kauring, bwa N na aki riaon te bwariko n atibu aei bwa N na karaoa ae iowawa nakoim, ao ko na aki riaon te bwariko n atibu aei ao te atibu ni kauring aei bwa ko na karaoa ae iowawa nakoiu. 53  Ke e motikitaeka i marenara Atuan Aberaam+ ao Atuan Naora ae Atuan tamaia.” Ao e taetae n tuea Iakoba iroun Teuare e maakua tamana are Itaaka.+ 54  Imwin anne ao e anga te karea Iakoba n te maunga ao e kaoia ana koraki bwa a na amwarake. Mangaia are a amwarake ao a tiku n te maunga n te tairiki arei. 55  Ma e utimwaaka Raban n te ingabong, ao e kaboria ma tibuna*+ ao natina aine ao e kakabwaiaia.+ E a nako ngkanne Raban ao e okira mwengana.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

E taetae te anera ibukin Iehova.
Ke, “atuaia kaain te utu; bouannanti.”
Ae taekan te Iuberetiti.
Ebera, “Tarataraiko bwa ko na aki taekina ae raoiroi ke ae buakaka nakon Iakoba.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “natiu mwaane.”
Te taeka n Aramwaike ae nanona, “Te Bwariko ni Kakoaua.”
Te taeka n Ebera ae nanona, “Te Bwariko ni Kakoaua.”
Ke, “Mitiba” man te taetae n Ebera ae ham·Mits·pah.
Ebera, “natina mwaane.”