Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Karikani Bwaai 3:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Moan rikin te bure irouia aomata (1-13)

    • Te moani kewe (4, 5)

  • Ana motikitaeka Iehova i aoia taani karitei (14-24)

    • E a kaman taekinaki kanoan te aine (15)

    • Kanakoaia mai Eten (23, 24)

3  Ao moan te taratara raoi* riki te naeta+ mai buakoia manin nako te tawaana aika moaanti ake e karikiia Iehova ae te Atua. Ngaia are e taku nakon te aine: “Te koaua ae e taku te Atua bwa kam na tai amwarake mani kain nako te onnaroka+ aei?”  Ao e taku te aine nakon te naeta: “Ti kona n amwarake man uaani kain te onnaroka+ aei.  Ma e taku te Atua ibukin uaan te kai are i nukan te onnaroka,+ ‘Kam na tai amwarake man te kai anne ao tai ringnga naba, bwa kam kaawa ni mate.’”  Ao e taku te naeta nakon te aine: “Kam na bon aki mate.+  Bwa e ataia te Atua bwa n te bong are kam amwarake mai iai, ao a na kaureaki* matami ao kam na riki bwa ai aron te Atua n ataa te raoiroi ao te buakaka.”+  Mangaia are e nora uaan te kai neierei bwa e raoiroi ibukin te amwarake ao e kan taraakina, eng, e boni kamaiumata taraana. Ai ngaia are e a kinika uaana ao e kanna.+ Imwina ao e angan naba buuna ngke e a mena teuaei i rarikina ao e kanna naba.+  Ao a kaureaki* mataia ao a ataia ae akea karabaaia. Ngaia are a itui baani biiku bwa karabaaia.*+  Imwina riki ao a ongo bwanaan Iehova ae te Atua ngke e nakonako n te onnaroka n te tai ae e uki iai te ang, ao e karabaa teuarei ma buuna i buakoni kain te onnaroka mai matan Iehova ae te Atua.  Ao e okioki Iehova ae te Atua ni wetea teuarei ao e taku: “Ko mena ia?” 10  N tokina ao e taku teuarei: “I ongo bwanaam n te onnaroka, ma I maaku ibukina bwa akea karabaau ngaia are I a karabaai.” 11  Ao e taku te Atua: “Antai ae tuangko bwa akea karabaam?+ Ko a tia n amwarake man te kai are I tua bwa ko na aki amwarake mai iai?”+ 12  E taku teuarei: “Te aine are ko anganai bwa raou e anganai uaan te kai, ngaia are I a kanna.” 13  Ao e taku Iehova ae te Atua nakon neierei: “Tera ae ko karaoia?” E kaeka neierei ni kangai: “E mwamwanaai te naeta, ngaia are I a kanna.”+ 14  E taku ngkanne Iehova ae te Atua nakon te naeta:+ “Ibukina bwa ko a tia ni karaoa te baei, ao e karekeaki kaim mai buakoia manin nako te tawaana aika manana ma aika moaanti. Ko na aeae i aoni birotom ao ko na kakana bubun te tano, ni kabane am bong ni maiu. 15  Ao N na karekea te kairiribai*+ i marenam+ ma te aine+ ao i marenani kanoam*+ ma kanoana.*+ E* na kamanatuaa* atum+ ao ngkoe ko na kaikoaka* bukini waena.”+ 16  Ao e taku nakon te aine: “N na kabatiaa rawawatam n am tai ni bikoukou, ao ko na ariri ni maraki ngkana ko bungia natim, ao e na nimtiko tangirani buum ao e na taua arom teuaei.” 17  Ao e taku nakon Atam:* “Ibukina bwa ko ongo ni bwanaani buum ma n amwarake man te kai are I tua nakoim+ ni kangai, ‘Ko na tai amwarake mai iai,’ e a karekeaki kain aontano ibukim.+ Ko na karekea kanam mai iai rinanon te rawawata,* ni kabane am bong ni maiu.+ 18  A na rikirake iai aroka aika kateketeke ao kaai aika kateketeke ao ko riai n amwamwarake man aroka n te tawaana. 19  E na maono moam ao ko na korakai ibukini karekeani kanam ni karokoa okim nakon te tano bwa ko bon anaaki mai iai.+ Bwa bon te tano ngkoe ao ko na manga okira te tano.”+ 20  Imwin aei ao e arana buuna Atam bwa Ewa,* ibukina bwa e na bon riki bwa tinaia aomata aika maiu ni kabane.+ 21  Ao e karaoi kunnikai aika mwarairai Iehova ae te Atua mani kunia maan ibukin Atam ma buuna, bwa e na kunnikainia iai.+ 22  Ao e taku Iehova ae te Atua: “E a riki ngkai teuaei bwa ai arora n ataa te raoiroi ma te buakaka.+ Ao ibukina bwa e aonga n aki arora baina n anaa naba uaan te kai ni kamaiu+ ao ni kanna ao ni maiu n aki toki,*—” 23  Ao Iehova ae te Atua e kaotinakoa te aomata anne man te onnaroka are i Eten,+ bwa e na ribanaa te tano are e anaaki mai iai.+ 24  Mangaia are e kanakoa te aomata arei, ao e kamenaia kerubim*+ i mainikun te onnaroka are i Eten ma win te kabaang ae ura n te ai ao e minomino, bwa a na tantani n tuka te rin ni kawain te kai ni kamaiu.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “moan te nanowanawana; moan te kamwamwane.”
A aki mataki ma tao e nanonaki iai bwa e reke te ota ke te wanawana irouia.
E nanonaki iai bwa a a tibwa ota n te bwai teuana.
Ke, “karaoi karabaaia n rabuna bebeeia ni kabutaa.”
Ke, “riribai.”
Ebera, “am kariki.”
Ebera, “ana kariki.”
Ae taekan ana kariki te aine.
Ke, “kaikoaka; orea.”
Ke, “kaikoaka; kamanatuaa.”
Ae nanona, “te Mwaane; Aomata; Botannaomata.”
Ke, “rinanon te maraki.”
Ae nanona, “Ane e Maiu.”
Ke, “n te tai ae maan ae aki ataaki tokina.”
Nora Nanon Taeka.