Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 27:1-46

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kakabwaiaaki Iakoba iroun Itaaka (1-29)

  • E ukera kakabwaiaana Etau ma e aki raira nanona (30-40)

  • Etau e ribaa Iakoba (41-46)

27  Ngke e a kara Itaaka ao e a aki noraaba ao e wetea Etau+ are ana karimoa bwa e na kawaria ao e taku: “Natiu!” Ao e kaeka ni kangai: “Aio ngai!”  Ao e reitia ni kangai: “I a kara ngkai, ao I a aki kona n ataa te bong ae N na mate iai.  Mangaia ae taiaoka anaa ngkai am bwai ni kaeman, ae nneni kanoan am kainikatebe, ao am kainikatebe, ao naako n te tawaana ao karekea konam ni kaeman ae moaanti ibukiu.+  Ao karaoa te aeka n amwarake ae kangkang are I tatangiria ao uotiamai nakoiu ao N na kanna, bwa I* aonga ni kakabwaiako imwaini mateu.”  Ma e kakauongo Rebeka ngke e taetae Itaaka nakon Etau are natina. Ao e nako n te tawaana Etau bwa e na karekea konana ao e na uotia rikaaki.+  Ao e taku Rebeka nakon Iakoba are natina:+ “I a tibwa tia n ongo ana taeka tamam nakon Etau are tarim ae kangai,  ‘Uotaamai konam nakoiu ao karaoa te amwarake ae kangkang ibukiu, ao N na amwarake, bwa I aonga ni kakabwaiako i matan Iehova imwaini mateu.’+  Mangaia ae kakauongo raoi ngkai natiu ao karaoa te bwai ae N na tuangko.+  Naako nakon te nanai ni man taiaoka, ao uotiimai nakoiu kooti aika ataei aika uoman aika taiani kabanea n raoiroi, bwa I aonga ni katauraoa mai iai te amwarake ae kangkang ibukin tamam, n aron are e tatangiria. 10  Ao uotia nakon tamam bwa e na amwarake bwa e aonga ni kakabwaiako imwaini matena.” 11  E taku Iakoba nakon Rebeka are tinana: “Ma bon te mwaane ae buraerae tariu ae Etau+ ao ngai I katimaran. 12  Tera arou ngkana e a ringai tamau?+ E na bon iangoai ngkanne bwa I bwainnataeia, ao N na karokoa i aou te rekenikai n oneani mwin te kakabwaia.” 13  Ao e taku tinana nakoina: “Natiu, e na mena rekenikaim i aou. Ma tii karaoa ae I tuangko ao naako anai nakoiu.”+ 14  Mangaia are e nako n anai ao e uotii nakon tinana, ao e karaoa te amwarake ae kangkang tinana n aron are e tatangiria tamana. 15  Imwin anne ao Rebeka e anai ana kunnikai ana karimoa are Etau, ake taiani kabanea n raoiroi ake a mena irouna n te auti, ao e karini i aon Iakoba are ana karimwi.+ 16  E kaaki naba neiei kunia kooti aika ataei i aoni bain teuaei ao i aon roroana are katimaran.+ 17  Ao e angan natina are Iakoba te amwarake ae kangkang ao te kariki are e karaoia.+ 18  Mangaia are e rinnako nakon tamana ao e taku: “Tamau!” ao e taku: “Aio ngai! Antai ngkoe natiu?” 19  E taku Iakoba nakon tamana: “Bon Etau ngai ae am karimoa.+ I a tia ni karaoa are ko tuangai. Taiaoka tekateka ao amwarake ni konau ni kaeman bwa ko* aonga ni kakabwaiaai.”+ 20  Ao e taku Itaaka nakon natina: “E aera natiu ngkai e a rangi ni waekoa n reke iroum?” E kaeka ni kangai: “Ibukina bwa e kairia Iehova ae Atuam nakoiu.” 21  Ao e taku Itaaka nakon Iakoba: “Kaaniai taiaoka natiu bwa I aonga n ringko, ao N na ataia bwa bon natiu raoi ngkoe ae Etau ke tiaki.”+ 22  Mangaia are e kaania Itaaka are tamana Iakoba ao e ringnga Itaaka, ao e taku: “Te bwanaa boni bwanaan Iakoba, ma baai boni bain Etau.”+ 23  E aki kinaa ibukina bwa a buraerae baina n aroni bain tarina are Etau. Mangaia are e a kakabwaiaa.+ 24  Imwin anne ao e titiraki ni kangai: “Bon natiu raoi ngkoe ae Etau?” ao e kaeka ni kangai: “Boni ngai.” 25  Ao e taku: “Natiu, uotaamai konam ni kaeman ae moaanti bwa N na amwarake ao imwina N* na kakabwaiako.” Ao e uotia nakoina ao e amwarake, ao e uota te wain nakoina ao e moi. 26  Ao e taku Itaaka are tamana nakoina: “Kaaniai taiaoka natiu ao kaboria* ma ngai.”+ 27  Mangaia are e kaania ao e kaboria ma ngaia, ao e aroki boini kunnikaina.+ Ao e kakabwaiaa ao e taku: “Noria, ai aroni boin natiu boin te tawaana ae e kakabwaiaa Iehova. 28  E bia anganiko aoini karawa te Atua ae koaua+ ao te tano+ ae maiureirei ao te amwarake* ae bati ma te wain ae boou.+ 29  Ke a toro iroum botannaomata ao ke a bobaraaki natannaomata nakoim. Ko na riki bwa aia toka tarim ao ke a bobaraaki nakoim natin tinam.+ A na bane n reke kaia akana karekea kaim ao a na bane ni kabwaia akana kakabwaiako.”+ 30  Ao e a tibwa tia Itaaka ni kakabwaiaa Iakoba ao ngke e a bon tibwa otinako Iakoba mai matan Itaaka are tamana, ao e a oki naba Etau are tarina man ana kaeman.+ 31  E karaoa naba te amwarake ae kangkang Etau ao e uotia nakon tamana, ao e taku nakon tamana: “Ke e teirake tamau ni kana konan natina ni kaeman, bwa ko* aonga ni kakabwaiaai.” 32  Ao e taku Itaaka are tamana nakoina: “Antai ngkoe?” ao e taku: “Bon natim ngai ae am karimoa ae Etau.”+ 33  Ao e a rurubenebene Itaaka n te aro ae korakora, ao e taku: “Ao antai ngkanne are e karekea konana ao e uotiamai nakoiu? I a tia ni kanna imwain rokom ao I kakabwaiaa—ao e na boni kakabwaiaaki!” 34  Ngke e ongo ana taeka tamana Etau ao e tang n takarua n te bwanaa ae korakora ma ni kananoanga, ao e taku nakon tamana: “Kakabwaiaai naba ngai tamau!”+ 35  Ma e taku: “E roko ni mwamwanaai tarim, bwa e aonga n anaa te kakabwaia are katauaki ibukim.” 36  Ao e taku: “Tiaki e bon riai aranakina bwa Iakoba,* bwa e a tia n aonikaiai n onea mwiu n taai aika uoua aikai?+ E a tia n anaa rineu ni karimoa+ ao e a manga anaa ngkai kakabwaiaau!”+ Ao e reitia ni kangai: “Ko aki katuka teuana te kakabwaia ibukiu?” 37  Ma Itaaka e kaekaa Etau ni kangai: “Noria, I a tia ni mwiokoia bwa am toka,+ ao I a tia n anganna tarina ni kabane bwa ana toro, ao I a tia n anganna te amwarake ma te wain ae boou bwa boutokaana.+ Ao tera riki ae I kona ni karaoia ibukim natiu?” 38  E taku Etau nakon tamana: “Bon tii teuana te kakabwaia ae mena iroum tamau? Kakabwaiaai naba ngai tamau!” Ao e takarua n tang Etau ao a tiinako rannimatana.+ 39  Mangaia are e kaeka Itaaka are tamana ni kangai: “Noria, ko na aki maeka n te tano ae maiureirei, ao ko na aki karekea aoini karawa are i eta.+ 40  Ko na maiu n am kabaang,+ ao ko na toro iroun tarim.+ Ma ngkana e a rikirake aki raun nanom ao ko na bon urua ana amo mai roroam.”+ 41  Ma Etau e kaikoa ribaakin Iakoba ibukin te kakabwaia are e anganna tamana,+ ao e tataku i nanona Etau: “A a uakaan boong ibukin tanginiweneian tamau.+ Imwin anne ao N na tiringa Iakoba are tariu.” 42  Ngke e a tuangaki Rebeka ana taeka Etau are ana karimoa, ao e waekoa neiei ni kanaanako nakon ana karimwi are Iakoba bwa e na roko ao e taku nakoina: “Noria! E baireia Etau are tarim bwa e na kaoka kaina n tiringko.* 43  Ngaia ae karaoa ngkai ae I tuangko natiu, ao teirake birinako nakon Raban are mwaaneu i Aran.+ 44  Maeka irouna i nanon tabeua te tai ni karokoa tokin unin tarim, 45  ao ni karokoa kerikaakin unin tarim iroum ao mwanuokinan te baere ko karaoia nakoina. Ao N na kanaanako ngkanne nakoim bwa ko na oki mai ikekei. E aera ngkai kam na uaia ni bua mairou n te bong ae tii teuana?” 46  Imwin anne ao e aki toki ni kangai Rebeka nakon Itaaka: “I a ribaa maiuu ibukia tibun Eta ake aine.+ Ngkana e karekea buuna Iakoba mai buakoia tibun Eta aika ai aroia naati aine n te aba aei, ao tera bongani maiuu?”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Te kaboria ma temanna, n aron ae te kaboria ma tabana, bon te katei ae bwabwainaki ibukin te kamauri.
Te uita ke te baare.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ae nanona, “Teuare Taua Bukin te Wae; te tia Aonikai n Onomwi.”
Ke, “e karaua nanona n iangoan tiringam.”