Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Karikani Bwaai 26:1-35

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Itaaka ao Rebeka i Kera (1-11)

    • E kamatoaa ana berita te Atua nakon Itaaka (3-5)

  • Te itabarara ibukini mwanibwa (12-25)

  • Ana berita Itaaka ma Abimereka (26-33)

  • Buun Etau ake uoman ake tibun Eta (34, 35)

26  E a manga roko te rongo n te aba, ae kaokoro ma te moan rongo are roko n ana bong Aberaam,+ mangaia are e nako Itaaka nakon Abimereka are ueani Biritia i Kera.  Ao e kaoti Iehova nakon Itaaka ao e taku: “Tai nako Aikubita. Maeka n te aba ae N na tuangko.  Maeka bwa te iruwa n te aba aei,+ ao N na boni memena iroum ma ni kakabwaiako, ibukina bwa N na anganiko ma kanoam* aaba aikai ni kabane,+ ao N na kakororaoa te berita are I taetae n tuea iai nakon Aberaam are tamam,+  ‘N na kamwaitiia kanoam* n aron itoini karawa+ ao N na angania kanoam* aaba aikai ni kabane,+ ao a na boni bane natannaomata n te aonnaba ni karekei kakabwaiaaia rinanoni kanoam,’*+  ibukina bwa e ongo ni bwanaau Aberaam ma n teimatoa ni kawakin au taeka ma au kaetieti ma au moti ma au tua.”+  Mangaia are e teimatoa ni maeka Itaaka i Kera.+  Ngke a tititiraki mwaanen te tabo arei ibukini buuna ao e kangai teuaei: “Boni mwaaneu neiei.”+ E maaku ni kangai “Boni buu neiei,” bwa e taku, “Tao a na tiringai mwaanen te tabo aei ibukin Rebeka,” bwa e baaraoi neiei.+  Imwin tabeua te tai ao e taratara nako man te kamaama Abimereka are ueani Biritia, ao e nora Itaaka ni kaota tangiran* Rebeka are buuna.+  E aki tabwara Abimereka ma e a wetea naba Itaaka ao e taku: “Boni buum neienne! Ma e aera ngkai ko kangai, ‘Boni mwaaneu neiei’?” Ao e taku Itaaka nakoina: “I taekinna bwa I maaka ae N na mate ibukin neiei.”+ 10  Ma e reitia ni kangai Abimereka: “Tera ae ko karaoia nakoira?+ E a kuri kangaa temanna mai buakoia au aomata ni wene ma buum, ao ko na karekeira iai n te bure!”+ 11  Ao e tua Abimereka nakoia aomata ni kabane ni kangai: “E na boni kamateaki ane e kumea teuaei ma buuna!” 12  Ao e a uniki koraa Itaaka n te aba arei, ao e taia uaana n te ririki anne ae 100 te tai okiokini mwaitin are e unikia, bwa e kakabwaiaa Iehova.+ 13  E a rikirake ni kaubwai teuaei ao e reitinako mweraoina ni karokoa ae e a rangi ni kaubwai. 14  E karekei nanai n tiibu ma nanai ni kao aika bati, ao ana toro aika mwaiti,+ ao a a bakantang I-Biritia irouna. 15  Mangaia are a tauni mwanibwa ni kabane I-Biritia n te tano, ake a keni ana toro taman teuaei, n ana bong Aberaam.+ 16  Ao e a kangai Abimereka nakon Itaaka: “Naako man ara tabo bwa ko a rikirake n rangi ni korakora riki nakoira.” 17  Mangaia are e a nako Itaaka mai ikekei ao e a mena n taian umwanrianna n te mwarua ae Kera+ ao e a maeka ikekei. 18  Ao e a manga keni mwanibwa Itaaka ake a kenaki ngkoa n ana bong Aberaam are tamana, ake a tauni I-Biritia imwini maten Aberaam,+ ao e arani naba n araia ake e arani iai tamana.+ 19  Ngke a keniken n te mwarua ana toro Itaaka ao a kunea te mwanibwa ae itiaki ranna. 20  Ao a kauntaeka ni kangai taani kawakintiibu i Kera ma ana tia kawakintiibu Itaaka: “Bon ara ran anne!” Mangaia are e arana te mwanibwa arei teuaei bwa Eteka,* ibukina bwa a kauntaeka ma ngaia. 21  Ao a a manga kena te mwanibwa riki teuana, ao a a manga kauntaekaia naba. Mangaia are e aranna bwa Titena.* 22  Imwina riki ao e a nako mai ikekei, ao e a manga kena riki te mwanibwa teuana, ma a aikoa kauntaekaia. Mangaia are e aranna bwa Reobota* ao e taku: “Ibukina bwa e a anganira ngkai Iehova ara tabo ae mwawaawa, ao e a kabatiaia ara kariki n te aba aei.”+ 23  Ao e nako mai ikekei nako Beerateba.+ 24  E kaoti Iehova nakoina n te tairiki anne ao e taku: “Boni ngai Atuan Aberaam+ are tamam. Tai maaku+ bwa I memena iroum, ao N na kakabwaiako ao N na kamwaitiia kanoam* ibukin Aberaam are au toro.”+ 25  Mangaia are e katea te baonikarea ikekei ao e taboa aran Iehova.+ Ao Itaaka e katea iai ana umwanrianna+ ao a kena te mwanibwa ikekei ana toro. 26  Imwina riki ao a roko ni kawara Itaaka mai Kera Abimereka ma ana tia ibuobuoki ae Autitata, ao Bikora ae mataniwin ana taanga ni buaka.+ 27  Ao e taku Itaaka nakoia: “E aera ngkai kam kawarai? Tiaki kam ribaai ngkoa ao kam kanakoai man ami tabo?” 28  Ao a taku: “Ti a noria raoi bwa e boni memena Iehova iroum.+ Mangaia ae ti kangai, ‘Taiaoka ke e reke te boraraoi ibukin te raoi i marenara ma ngkoe, ao kariaia bwa ti na karaoa te berita ma ngkoe,+ 29  bwa ko na aki karaoa ae buakaka nakoira ngkai ti tuai mani karaoa ae buakaka nakoim, ibukina bwa ti tii kakaraoa ae raoiroi nakoim ngke ti kanakoko ma te rau. Boni ngkoe ae ko a kakabwaiaaki ngkai iroun Iehova.’” 30  Ao e karaoa te baka ibukia ao a amwarake ma ni moi. 31  Ao a utimwaaka n te ingabong ao a berita n te taetae n tuea i marenaia.+ Imwin anne ao e a kanakoia Itaaka ao a a nako mairouna ma te rau. 32  N te bong anne ao a roko ana toro Itaaka ao a kaongoa taekan te mwanibwa are a kenna,+ ao a kangai nakoina: “E a reke iroura te ran!” 33  Mangaia are e arana te mwanibwa bwa Tiiba. Anne bukin aranakin te kaawa bwa Beerateba+ ni karokoa te bong aei. 34  Ngke ai 40 ana ririki Etau ao e a anaa natini Beeri are tibun Eta ae Iurita bwa buuna, ao Batemata naba are natin Eron are tibun Eta.+ 35  Aine aikai boni karawawataan nanoia Itaaka ma Rebeka.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “am kariki.”
Ebera, “am kariki.”
Ebera, “am kariki.”
Ebera, “am kariki.”
Ke, “rabwatia.”
Ae nanona, “Itabarara.”
Ae nanona, “te Bukibuki.”
Ae Nanona, “Taabo Aika Mwawaawa.”
Ebera, “am kariki.”