Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Karikani Bwaai 19:1-38

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A kawara Rota anera (1-11)

  • Kaumakan Rota ma ana utu bwa a na nako (12-22)

  • A kamaunaaki Totom ao Komora (23-29)

    • E riki buun Rota bwa te boua ae te taoro (26)

  • Rota ma natina aine (30-38)

    • Moan rikini Moaba ao Ammon (37, 38)

19  A roko anera ake uoman i Totom ngke e moantairiki, ao e tekateka Rota ni mataroan oon Totom. Ngke e noriia Rota, ao e teirake bwa e na kawariia ao e bobaraaki nako aontano.+  Ao e taku: “Taiaoka au uea, bwa kam na rairaki n rin i nanon ana auti ami toro, ao tiiku iai ni kangainaa ao a na tebokaki waemi. Ao kam a kautimwaakaingkami n reitaanako kawaimi.” Ao a taku: “E aki, ma ti na tiku ni kangainaa ni maraen te kaawa.”  Ma e kairoroiia n te aro are a a iria nakon ana auti. Ao e karaoa te baka n amwarake ibukia, ao e umuna te bwerena ae aki karikaki ao a amwarake.  Imwaini weneia bwa a na matu, ao a botaki mwaanen te kaawa bwa te koraki ae uanao, ake mwaanen Totom ni moa mairoun te teinimwaane ni karokoa te unimwaane, ao a bane n otabwaninia te auti arei.  Ao a wewewetea Rota ao a kangai nakoina: “A nga mwaane ake a kawariko n te tairiki aei? Kaotinakoia nakoira bwa ti aonga ni wene ni bure ma ngaiia.”+  E a otinako ngkanne Rota nakoia, ao e kaina te mataroa imwina.  E taku nakoia: “Taiaoka ngkami aika tariu, tai karaoa ae buakaka.  Iai natiu aine aika uoman aika tuai ni wene n taanga ma te mwaane. Taiaoka kariaia bwa N na kaotinakoia nakoimi bwa kam aonga ni karaoa nakoia ane kam taku bwa e raoiroi iroumi. Ma tai karaoa te bwai teuana nakoia mwaane aikai, bwa a a katanaki* ngkai i aani batau.”+  Ao a taku: “Kerikaaki!” Ao a reitia ni kangai: “Bon te ianena teuaei ae roko ni maeka ikai ao akea bwa e na kaetii arora! Ti nang karaoa ngkai ae buakaka riki nakoim nakon are ti na karaoia nakoia.” Ao a kebutua* Rota ao a keerake bwa a na urua te mataroa ni kabwakaa. 10  Mangaia are a kaotinakoi baia mwaane* akekei ao a karina Rota i nanon te auti i rarikia ao a kaina te mataroa. 11  Ao a kamatakia mwaane ake a mena ni mataroan te auti, mairoun ae te kabanea ni mangori ni karokoa ae te kabanea ni kakannato, n te aro are a a boni kakuaia irouia ni kataia ni kakaaea te mataroa. 12  Ao a taku mwaane* akekei nakon Rota: “Iai riki am koraki ikai? Kairiia buuia natim aine, ma natim aika mwaane ma aine, ao ai am koraki ni kabane aika n te kaawa, ni kaotinakoia man te tabo aei! 13  Bwa ti nang kamauna te tabo aei, bwa e a rikirake ni korakora* kabuakakaaia kaaina i matan Iehova,+ ngaia are e kanakoira Iehova bwa ti na kamauna te kaawa.” 14  Mangaia are e otinako Rota ao e taetae nakoia mwaane* ake a na mare ma natina aine, ao e teimatoa ni kangai: “Kawaekoaingkami! Otinako man te tabo aei, bwa e na kamauna te kaawa Iehova!” Ma e taraa ni manikangare Rota irouia buuia natina aine.+ 15  Ngke e a karangaina ao a a kaumaka Rota anera akekei ni kangai: “Kawaekoako! Kaira buum ma natim aine akana uoman akana raom, bwa ko aonga n aki kamaunaaki n ana bure te kaawa!”+ 16  Ao a taua baina mwaane* akekei ngke e baenikai, ibukina bwa e atataiaomata Iehova nakoina,+ ao a taua naba baini buuna ma baia natina aine ake uoman, ao a kairiia ni kaotinakoia man te kaawa.+ 17  N te tai naba are a roko iai i tabon te kaawa ao e taku temanna mai buakoia mwaane akekei: “Birinako rawea maium!* Tai tanrikaaki+ ao tai tei n aki kakammwakuri n te aono aei ni kabane!+ Birinako nakon te aono ae maungaunga bwa ko aonga n aki kamaunaaki!” 18  Ao e taku Rota nakoia: “Taiaoka Iehova, tiaki ikanne! 19  Ngkai e a reke akoan am toro i matam ao ko a kaota te akoi* ae korakora nakoiu n arom ni kawakina maiu,*+ ma I aki kona ni birinako nakon te aono ae maungaunga, bwa I maaku bwa I kaawa n taonaki n te kabuanibwai ao N na mate.+ 20  Taiaoka bwa e a uakaan te kaawa aei ao I kona ni birinako nako iai bwa bon te tabo ae uarereke. Taiaoka, I kona ni birinako nako iai? Bon te tabo ae uarereke ao ngkanne N na boni maiu.” 21  Mangaia are e taku nakoina: “E raoiroi, N na kaota tabeakinam+ bwa N na aki kamauna te kaawa ane ko taekinna.+ 22  Kawaekoako! Birinako nako ikekei bwa I aki kona ni karaoa te bwai teuana ni karokoa ae ko roko ikekei!”+ Anne bukina ae e arana iai te kaawa bwa Toa.*+ 23  E a oti taai ngke e a roko Rota i Toa. 24  Ao e kabwakaa te karau ae te burimton* ma te ai Iehova i aon Totom ma Komora. E roko mairoun Iehova mai karawa.+ 25  Mangaia are e kamaunai kaawa aikai, eng te aono ni kabutaa, n ikotaki ma kaaini kaawa aikai ni kabane ao arokan aontano.+ 26  Ma e tanrikaaki buun Rota are mena i akuna, ao e riki neiei bwa te boua ae te taoro.+ 27  Ao e utimwaaka Aberaam n te karangaina, ao e nakon te tabo are e tei ngkoa iai i matan Iehova.+ 28  Ngke e taraa Totom ma Komora ao te aba ni kabutaa are n te aono arei, ao e noria bwa e kakamaaku taraana. E waerake te bubu ae korakora man te aba, kaanga ai aron te bubu ae korakora man te nne ni kanaiai!+ 29  Mangaia are ngke e kamaunai kaawa ake n te aono arei te Atua, ao e ururinga Aberaam te Atua n arona ni kaotinakoa Rota mani kaawa ake e kamaunai, ake kaawa ake e maeka iai Rota.+ 30  Imwina riki ao e a waerake Rota ma natina aine ake uoman mai Toa, ao a a maeka n te aono ae maungaunga,+ bwa e maaku ni maeka i Toa.+ Mangaia are e a maeka n te nangananga ma natina aine ake uoman. 31  Ao e taku te karimoa nakon te karimwi: “E a unimwaane tamara ao akea te mwaane n te aba ae e na wene n taanga ma ngaira n aron ae a kakaraoia aomata. 32  Nakomai, ti na kamooa tamara n te wain ao ti na wene n taanga ma ngaia ao ti na kateimatoaia kanoara mairoun tamara.” 33  Mangaia are n te tairiki anne ao a kakamooa tamaia n te wain, ao e rinnako te karimoa ni wene n taanga ma tamana, ao e aki ataia teuaei bwa e wene n ningai neiei ao e teirake n ningai. 34  Ao e taku te karimoa nakon te karimwi n te bong are imwina: “Noria, I wene n taanga ma tamau ngkebong. Ti na manga kamoia riki n te wain n tairiki. Ao ko na rinnako ao ko na wene n taanga ma ngaia, ao ti na kateimatoaia kanoara mairoun tamara.” 35  Mangaia are n te tairiki naba anne ao a a manga kakamooa tamaia n te wain, ao e rinnako te karimwi ni wene n taanga ma tamana, ao e aki ataia teuaei bwa e wene n ningai neiei ao e teirake n ningai. 36  Mangaia are a a uaia ni bikoukou natin Rota iroun tamaia. 37  E bungia natina te mwaane neiere te karimoa ao e aranna bwa Moaba.+ Bon tamaia naake a ataaki bwa tibuni Moaba ni karokoa te bong aei.+ 38  Ao e bungia naba natina te mwaane neiere te karimwi ao e aranna neiei bwa Benammi. Bon tamaia naake a ataaki bwa tibun Ammon+ ni karokoa te bong aei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kamanoaki.” Ebera, “nuun.”
Ke, “taonaanako.”
A kaineti mwaane aikai ma anera ake a riki n aomata.
A kaineti mwaane aikai ma anera ake a riki n aomata.
Ke, “karongoa.”
Ebera, “buuia natina.”
A kaineti mwaane aikai ma anera ake a riki n aomata.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ae nanona, “Uarereke.”
Nora Nanon Taeka.