Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Itaia 9:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te oota ae abwabwaki i Kariraia (1-7)

    • Bungiakin te “Natinuea ae Karekea te Rau” (6-7)

  • E ekaanako Iteraera te Atua (8-21)

9  Ma e na aki riki te roo anne bwa kaanga aron are ngke e rawawata iai te aba anne, n aron taai ake rimoa ngke e kabuakakaaki aban Teburun ma aban Nabetari.+ Ma imwina riki E na karaoia bwa e na karineaki, ae taekan te kawai are i rarikin taari n aonon te Ioretan, are Kariraia are abaia ianena.   E nora te oota ae abwabwaki Te botannaomata are nakonako n te rotongitong. Ao e ootanako te oota i aoiaTe koraki akana mena n te aba ae mena iai te rotongitong ae korakora.+   Ko kabatiaa mwaitin te natannaomata anne,Ao ko kakorakoraa kimwareireina. A kimwareirei i matamN aroia aomata aika kimwareirei n tain te tai,Ao n aroia te koraki aika kukurei n tibwatibwai bwaai ni kuri.   Bwa ko ototei amon uotaia,Are te kai are i aon angaia, are okon te tia kammwakuriia aomata,N aron are n ana bong Mirian.+   A na riki bwa kanaan te aiKauniwae ni kabane aika kamwaeieiea te aonnaba ngkana a mwananga,Ao kunnikai nako aika kamaraaki n te raraa.   Bwa e bungiaki te teei nakoira,+Ti anganaki te nati te mwaane,Ao e na mena i aon angana te nakoa n tautaeka.*+ E na aranaki bwa te tia Anga te Reirei ni Kairiri ae Wanawana,+ te Atua ae Mwaaka,+ te Tama ae Akea Tokina, ao te Natinuea ae Karekea te Rau.   E na akea tokinRirikiraken ueana* ao te rau,+I aon ana kaintokanuea Tawita+ ao i aon ana tautaeka n uea,Bwa e aonga ni kateia ni kamatoaa+ ao ni kateimatoaRinanon te kaetitaeka ae riai+ ao te raoiroi,+Mangkai ao n aki toki. E na karaoa aei ingaingan nanon Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.*   E kanakoa te taeka Iehova n ekaanako Iakoba,Ao e roko te taeka anne n ekaanako Iteraera.+   Ao a na bane n ataia aomata,Ake Eberaim ao kaain TamariaAke a kangai i buakoni kainikatongaia ao nanoia aika nanorieta: 10  “A bwaka buriki,*Ma ti na kateitei n atibu aika ekeaki.+ A koreaki ni kabwakaaki aroka aika tukomorea,Ma ti na onei mwia ni kaai aika tiira.” 11  Ao Iehova e na kateirakeia taani kakaitaraa Retin bwa a na ekianako,Ao e na kauekei nanoia taani kairiribai nakon teuaei bwa a na waaki, 12  Ae Turia mai mainiku ao I-Biritia mai maeao.*+ A na kabwauta Iteraera ni wia aika ure.+ E bon aki rairakinako unna ibukini baikai ni kabane,Ma e teimatoa n aroraki baina bwa e na oro.+ 13  Bwa a bon aki naba rairaki aomata nakon Teuare oreiia. A aki ukoukora Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.+ 14  E na koreaanako te atu ao te buki Iehova mai Iteraera,Ao te bwebwe naba ma uteute aika abwabwaki* n tii tebongina.+ 15  Te atu bon te unimwaane ao te aomata ae rangi ni karineaki,Ao te buki bon te burabeti ae anga te kaetieti ae kewe.+ 16  Te koraki ake a kairiia aomata aikai, a a katiotionakoia,Ao a a mangaongao te koraki ake a kairaki. 17  Anne bukina ae e na aki kimwareirei iai Iehova ibukia aia rorobuaka n ataei,Ao e na aki nanoangaiia aia ataei aika akea tamaia* ao aia aine aika a a tia ni mate buuia. Ibukina bwa bon taan tannako man te koaua ngaiia ni kabane ao taani kakaraoa ae buakaka,+Ao a a bane taiani wi n taekini baika nanobaba. E bon aki rairakinako unna ibukini baikai ni kabane,Ma e teimatoa n aroraki baina bwa e na oro.+ 18  Bwa e bue te buakaka n aron te ai,Ao e kabueki aroka aika kateketeke ma uteute. E na kauraa te ai n taiani buakoako n te buakonikai,Ao a na waerake i buakon te bubu ae korakora. 19  E kaurarakeaki te abaN unin Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,Ao a na riki aomata bwa kanaan te ai. Akea temanna ae e na kamaiua naba oin tarina. 20  E na korokorea te amwarake temanna man te angaatai,Ma e na bon teimatoa ni baki,Ao e na amwarake temanna man te angamaing,Ma e na aki rauaki. A na boni kang irikon anganibaia n tatabemania nako, 21  Manate e na kana EberaimAo Eberaim e na kana Manate. A na uaia ni kaitaraa Iuta.+ E bon aki rairakinako unna ibukini baikai ni kabane,Ma e teimatoa n aroraki baina bwa e na oro.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te tautaeka; ana kairiri n natinuea.”
Ke, “ana tautaeka; ana kairiri n natinuea.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
E kaineti riki aei nakoni buriki ake a karaoaki man te uteute ae mwau ao te bokaboka.
Ebera, “mai buki.”
Ke tao, “mwaangan te baam ao te maunei.”
Ke, “aia ataei ake a a tia ni mate aia karo.”