Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 8:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Rokoia kaain Aturia ni buaka (1-8)

    • Maetaraatibati (1-4)

  • Tai maaku⁠​—⁠“E memena te Atua iroura!” (9-17)

  • Ai aroni kanikina Itaia ma ana ataei (18)

  • Rairaki nakon te tua ao tiaki taimonio (19-22)

8  E taku Iehova nakoiu: “Anaa te baba ni koroboki ae bubura+ ao korea ae kangai i aona n te bwai ni koroboki ae kakabonganaaki,* ‘Maetaraatibati.’*  Ao kariaia bwa e na kamatoaaki* te baei n te koroboki irouia taani kakoaua aika kakaonimaki, ae Uria+ ae te ibonga* ao Tekaria are natin Ieberekia.”  Ao I wene n taanga ma* te burabeti n aine* ao e a bikoukou neiei, ao i nanon taina e a bungia te nati te mwaane.+ E taku ngkanne Iehova nakoiu: “Aranna bwa Maetaraatibati,  bwa imwain ae e rabakau te teei anne ni wewete ni kangai, ‘Tamau!’ ao ‘Tinau!’ ao a na uotakinako kaubwain Tamateko ao bwaai ni kuri ake i Tamaria, i matan uean Aturia.”+  Ao e a manga taetae ni kangai Iehova nakoiu:   “Ibukina bwa a a tia aomata aikai n rawa nakon ranin te Tiroa*+ aika raanga ni karaurau,Ao a kimwareirei ibukin Retin ma natin Remaria,+   Mangaia are noria! ane e na karokoa irouia Iehova ranin te Karaanga* n ekiianako. Aika korakora ao a abwabwaki,Ae uean Aturia+ ma karineana ni kabane. E na waerake ni kaoni kabini karaangana ni kabane,Ao a na taorake mataniwina ni kabane,   Ao e na raanga rinanon Iuta. E na riki teuaei bwa kaanga ai aron te ieka ao n raanganako ma n rokoroko n te roroa.+ Ao baina ni kiba aika taakinaki e na buta iai raababan abamNgkoe ae Emanuera!”*+   Kaikoakiia, ngkami aika botannaomata, ma ane kam na uruakaki ni kamaerikirikaki. Ongora ngkami ni kabane akana mai tabon te aonnaba aika raroanako! Katauraoi nakon te buaka,* ma ane kam na uruakaki ni kamaerikirikaki!+ Katauraoi nakon te buaka, ma ane kam na uruakaki ni kamaerikirikaki! 10  Karioa ami babaire, ma e na tokobitoaki! Taekina ane kam kan taekinna, ma e na aki nakoraoi,Bwa e memena te Atua iroura!*+ 11  Bwa e kangai ana taeka Iehova nakoiu ma baina ae korakora ae mena i aou, bwa e na anga te kauring nakoiu bwa N na kararoaai man touani kawaia aomata aikai: 12  “Tai taekinna bwa te boraraoi te bwai ae a taekinna aomata aikai bwa te boraraoi! Tai maaka te bwai ae a maakua,Ao tai rurubenebene iai. 13  Kam riai n iangoa Iehova ae Atuaia taanga ni buaka* bwa Teuare tabu,+Boni Ngaia ae kam riai ni maakua,Ao boni Ngaia ae kam riai n rurubenebene irouna.”+ 14  E na riki teuaei bwa kaanga te tabo ae tabu,Ma kaanga te atibu ni kabwakabwakaAo te bwaa ae karekei bwakaia+Tibun Iteraera ake uakoraki,Ao kaanga te bwai ni kamwane ao te kai ni kabwaruNakoia kaain Ierutarem. 15  A bati i buakoia aika a na tatanako ao ni bwaka ao n ikoaki. Ane a na kamwaneaki ao a na mwane. 16  Niroaa te taeka are koreaki ni kamatoaaki,*Ao kanikinaea te tua* ni kainna i buakoia taan rimwiu! 17  N na teimatoa ni kantaningaa* Iehova,+ are karabaa matana mairouia tibun Iakoba,+ ao N na kabotoa au kantaninga i aona. 18  Noria! Ngai ma ataei ake e a tia n anganai Iehova+ kaanga ai aroni kanikina+ ao ai aroni kakai i Iteraera, mairoun Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ae e maeka i aon te Maunga ae Tion. 19  Ao ngkana a kangai nakoimi: “Titirakinia taan rorokoia taimonio ke taani kaiwani kanoan taai aika a na roko aika wirikiriki ao ni winonginong,” tiaki e bon riai te natannaomata n titirakina Atuana? Te koaua bwa a riai n titirakinia maate ibukia te koraki aika maiu?+ 20  Ma n oneani mwin anne, a riai n nenera te tua* ao te taeka are koreaki ni kamatoaaki!* Ngkana a aki taetae n te aro ae boraoi ma te taeka aei, ao akea te oota* irouia.+ 21  Ao ane e na rinanon te aba temanna ma temanna ma te karawawataaki ao te baki,+ ao ibukina bwa e baki ao n un, e na taetae ni karereantia ana uea ao Atuana ngkana e tararake. 22  Ao ane e na taraa te aonnaba ao e na tii nora te rawawata ma te rotongitong, te maabubu ma taai aika kangaanga, ao te roo ao akea te oota.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “n te bwai ni koroboki ae ana bwai te aomata ae mamate.”
Tao nanona, “Ienikuri nakoni Bwaai ni Kuri, Waekoa n Roko n te Bwai ni Kuri.”
Ke, “kakoauaan.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “kaania.”
Ae taekani buun Itaia.
Te Tiroa boni kawain te ran.
Ae taekan te Iuberetiti.
Ke, “Kabaeingkami.”
Emanuera bon te taetae n Ebera ibukin ae “E memena iroura te Atua.” Nora It. 7:14; 8:8.
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “te bwai ni kakoaua.”
Ke, “te kaetieti.”
Ke, “ingainga n tataningaa.”
Ke, “kaetieti.”
Ke, “te bwai ni kakoaua.”
Ebera, “tabwenani mainiku.”