Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 7:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te rongorongo nakon te Uea ae Aati (1-9)

    • Teaiatuba (3)

  • Te kanikina ibukin Emanuera (10-17)

  • Mwin te aki kakaonimaki (18-25)

7  Ao n ana bong Aati+ are natin Iotam are natin Utia, are uean Iuta, ao a waerake bwa a na buakana Ierutarem Retin are Uean Turia ao Bika+ are natin Remaria are uean Iteraera, ma e* aki kona n taua.+  Ao a kaongoaki kaaini batan Tawita te rongorongo ae kangai: “E a tia Turia n ikotiia ana taanga ni buaka ma Eberaim.” Ao e a moanna n ruru nanon Aati ma nanoia ana aomata, n aron aroka ake n te buakonikai ngkana a mwaeiei n te ang.  Ao e taku Iehova nakon Itaia: “Otinako taiaoka bwa ko na kawara Aati, ngkoe ma natim are Teaiatuba,*+ n tokini kawain te ran man te karaanga are mai eta,+ i rarikin te kawai ae totouaki nakon ana tawaana te tia kaitiakii kunnikai.  Ko riai ni kangai nakoina, ‘Taratara raoi bwa ko na rau. Tai maaku ao e na tai bwara nanom ibukia naaka uoman aikai aika ai aroni botoni kaai aika bubu, ao ibukin uraraken unin Retin ao Turia ao natin Remaria.+  Bwa e babaire Turia ma Eberaim ao natin Remaria bwa a na kaikoakiko, ao a kangai:  “Ti na waerake n ekaanako Iuta ao n raeuaia* ao ni kataea ana kai* i bon ibukira, ao ti na rinea natin Tabeera bwa te uea iai.”+  “‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “E na aki nakoraoi,Ao e na aki naba riki anne.   Bwa atun Turia bon Tamateko,Ao atun Tamateko bon Retin. E na kamaeinikunaki raoi Eberaim ao e na aki manga riki bwa te botannaomata,Tii i nanon 65 te ririki.+   Atun Eberaim bon Tamaria,+Ao atun Tamaria bon natin Remaria.+ Ngkana akea ami onimaki ae nene,Ao kam na aki kamatoaaki.”’” 10  E reitia ni kangai Iehova nakon Aati: 11  “Bubutii te kanikina mairoun Iehova ae Atuam,+ ae tao e nano n aron te Ruanimate* ke e rietata n aroni karawa.” 12  Ma e taku Aati: “N na aki bubutii, ao N na aki naba kataa Iehova.” 13  E taku ngkanne Itaia: “Ongora taiaoka ngkami aika kaaini batan Tawita. E aki tau iroumi ae kam kataa aia taotaonakinnano aomata? Te koaua bwa kam riai naba ni kataa ana taotaonakinnano te Atua?+ 14  Mangaia ae e na anganingkami te kanikina aei Iehova: Noria! E na bikoukou te ateiaine, ao e na bungia te nati te mwaane,+ ao e na aranna bwa Emanuera.*+ 15  E na kakana te bwata ma aia karewe manibeeru* n te tai ae e ataa iai arona n rawa nakon te buakaka ao n rinea te raoiroi. 16  Bwa imwain ae e ataa arona te teinimwaane anne n rawa nakon te buakaka ao n rinea te raoiroi, ao e na kitanaki raoi abaia ueea ake uoman ake ko maakuia.+ 17  Ao Iehova e na karokoa te tai iroum n ekikonako ao n ekiianako am aomata ao n ekiianako kaaini batan tamam, ae te tai ae tuai mani kaoti mai mwaina man te bong are e raurenako iai Eberaim ma Iuta,+ bwa E na karokoa uean Aturia.+ 18  “N te bong anne ao e na kakatang Iehova ni weteiia naango mani karaangan te Naire are i Aikubita aika raroa, ao manibeeru n te aba ae Aturia, 19  ao a na bane n roko n tiku i aon rabeeni mwarua, i aon tabwenan taiani bwaa, i aon aroka ni kabane aika kateketeke, ao i aon taabo n ran ni kabane.* 20  “N te bong anne ao Iehova e na imana te atu ao buraen taiani wae, n te mwariro ae kabooaki tangoana man aonon te Karaanga,* rinanon uean Aturia,+ ao e na koreaki naba iai te buai ni kamaunaaki. 21  “N te bong anne ao te mwaane temanna e na kateimatoa maiun temanna te kao ae ataei man te nanai ao tiibu aika uoman. 22  Ao ane e na kakana te bwata ngkai e bati rannimamman te man, ibukina bwa a na bane ni kakana te bwata ma aia karewe manibeeru te koraki ake a tiku n te aba. 23  “N te bong anne, ao te tabo are a memena ngkoa iai kaai aika kureebe aika 1,000, ae 1,000 te mwakoro n tirewa boona, a nang tii mena iai aroka aika kateketeke ma uteute. 24  A na nako ikanne mwaane ma te kainikatebe ao kanoan te kainikatebe, ibukina bwa e nangi buta te aba n aroka aika kateketeke ma uteute. 25  Ao ane ko na aki kaaniko ma maunga ni kabane ake a kakaitiakaki ngkoa n te tibeiti, ibukini maakakin aroka aika kateketeke ma uteute. Ane a na riki bwa aia tabo kaao mwaane n amwarake, ao te tano ae toutouaki irouia tiibu.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “a.”
Ae nanona, “Tii te Nikira ae E na Oki.”
Ke tao, “kakamaakua.”
Ke, “kabwangabwangai oona.” Ebera, “bwenauaia ni kaukia.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ae nanona, “E Memena Iroura te Atua.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “tawaana.”
Ae taekan te Iuberetiti.