Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 66:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te taromauri ae koaua ao ae kewe (1-6)

  • Te tina ae Tion ma natina mwaane (7-17)

  • A ikotaki aomata n taromauri i Ierutarem (18-24)

66  E kangai ana taeka Iehova: “Karawa bon au kaintokanuea, ao aonnaba bon nangoani waeu.+ E nga ngkanne te auti ae kam kona ni kateia ibukiu,+Ao e nga au tabo ni motirawa?”+   “E boni karaoi baikai ni kabane oini baiu,Ao anne aron rikia,” bon ana taeka Iehova.+ “Aio ae N na taraiaAe te aomata ae nanorinano ao e uruaki nanona, ae e rurubenebene* n au taeka.+   Te aomata ae kamatea te kao mwaane kaanga ai aron ane e tiringa te aomata.+ Te aomata ae kareana te tiibu kaanga ai aron ane e otea roroan te kamea.+ Te aomata ae kareana te bwaintituaraoi kaanga ai aron ane e kareana raraan te beeki!+ Te aomata ae anga te karea ae te ribano*+ ae te kanuringa, kaanga ai aron ane e taekina te kakabwaia n taeka n tabunea.*+ A bon rinei oini kawaia,Ao a rangi ni kimwareirei n te bwai ae koro n ribaaki.   Mangaia ae N na rinei aanga aika N na katuuaaeia iai,+Ao N na karokoi i aoia baike a boni maakui. Ibukina bwa akea ae e kaeka ngke I wewete,Ao akea ae e kakauongo ngke I taetae.+ A teimatoa ni karaoa ae buakaka i matau,Ao a rineia bwa a na karaoa te bwai ae I aki kukurei iai.”+   Ngkami aika kam rurubenebene* n ana taeka Iehova, ongora n ana taeka ae kangai: “A taku tarimi ake a ribaingkami ao ni katinanikuingkami ibukin arau, ‘E bia neboaki Iehova!’+ Ma E na kaoti ao ni karokoa te kimwareirei iroumi,Ao boni ngaiia aika a na kamaamaeaki.”+   Iai karongoaan te kiriwe man te kaawa, ae te karongoa man te tembora! Boni karongoaan Iehova ni kabooi aia mwakuri taani kairiribai nakoina are a bon riai n reke irouia.   Imwain ae e mamaraki neiei, ao e a bung naba.+ Imwain ae e roko aririna, ao e a bungia naba te nati te mwaane.   Antai ae e a tia n ongo te aekaki anne? Ao antai ae e a tia n nori aekaki akanne? E na bungiaki te aba n tii tebongina? Ke e na bungiaki te natannaomata teuana n tii te taina? Ngke e a tibwa mamaraki Tion, ao e a bungia naba natina mwaane.   “N na karokoa n te tai are e nangi bung iai ao N na aki kabungnga?” bon ana taeka Iehova. “Ke N na kabung, ao I a kaina naba te biroto?” bon ana taeka Atuam. 10  Kam na kukurei ma Ierutarem ao kimwareirei ma neiei,+ ngkami ni kabane aika kam tangira neiei.+ Kam na kakatonga ma ngaia, ngkami ni kabane aika kam tanginiwenei ibukina, 11  Bwa ane kam na mammaa mammana ni karaunano ao kam na rauaki raoi,Ao kam na kabatiaa moimi ao kam na karekea kimwareireimi ae bati man tamaroana ae bati. 12  Bwa e kangai ana taeka Iehova: “Ae I a anga nakon neiei te rau n aron te karaanga,+Ao baika tamaroa mairouia natannaomata n aron te karaanga ae korakora raangana.+ Ane kam na mamma ao n rarikinaki,Ao kam na bwabwakoaki raoi i aoni bubuaniwaen neiei. 13  N aron te tina ni kabebetea natina te mwaane,Ao N na teimatoa naba ni kabebeteingkami.+ Ao kam na kabebeteaki ibukin Ierutarem.+ 14  Kam na nora aei, ao e na kakatonga nanomi,Ao a na maiureirei riimi n aron uteute aika boou. Ao e na ataaki bain* Iehova irouia ana toro,Ma e na kabuakakaia taani kairiribai nakoina.”+ 15  “Bwa e na roko Iehova bwa kaanga te ai,+Ao ana kaa ni buaka bwa ai aron te angibuaka,+Bwa e na kabooi aia mwakuri aomata akanne n te un ae korakora,Ao ni boaa te aba n uran te ai.+ 16  Bwa e na motikitaeka Iehova n te ai, Eng, n ana kabaang, n ekiianako iriko ni kabane,*Ao a na bati aika kamateaki iroun Iehova. 17  “A na bane n roko n tokia te koraki ake a katabuia i bon irouia ao ni kaitiakiia, bwa a na rinnako n taian onnaroka*+ n ira te baere tei i nuka, ao te koraki ake a kang irikon taiani beeki+ ao baika ribaaki ao taiani kimoa,”+ bon ana taeka Iehova. 18  “Kioina ngkai I atai aia mwakuri ma aia iango, ao I a roko bwa N na ikotiia aomata mai buakoia natannaomata nako ao taian taetae, ao a na roko ao a na nora mimitongiu.” 19  “N na katea te kanikina i buakoia, ao tabeman mai buakoia naake a rabanako N na kanakoia nakoia natannaomata, nako Taretiti,+ Bura, ao Rata,+ ao nakoia te koraki ake a katebea te kainikatebe, nako Tubara ao Iawan,+ ao abamwakoro ake a raroanako, ake a tuai man ongo taekau ke n nora mimitongiu. Ao ane a na tataekina mimitongiu i buakoia natannaomata.+ 20  A na kairiia tarimi ni kabane ni kaotinakoia mai buakoia natannaomata nako,+ bwa te bwaintituaraoi nakon Iehova. A na roko i aoia aoti, i nanoni kaa ni buaka, i nanoni kaa aika rabunaki, i aoia miure, ao i aoia kamero aika birimwaaka, ni waerake nakon au maunga ae tabu ae Ierutarem,” bon ana taeka Iehova, “n aroia tibun Iteraera ngkana a uota aia bwaintituaraoi n te bwainnamwarake ae itiaki nako nanon ana auti Iehova.” 21  “N na anaiia naba tabeman bwa ibonga* ao tibun Rewi,” bon ana taeka Iehova. 22  “Bwa n aroni karawa ae boou ao te aonnaba ae boou+ aika I a karaoi, ae a na teimatoa n tei i matau,” bon ana taeka Iehova, “ao ai aroia naba kanoami* ao arami bwa a na teimatoa.”+ 23  “Ao man otin namwakaina teuana nakon otin namwakaina teuana ao man te bongi n taabati teuana nakon te bongi n taabati teuana,Ao a na bane n rinnako iriko* ni bobaraaki i matau,”*+ bon ana taeka Iehova. 24  “Ao a na otinako ao n tarai rabwataia aomata ake a mate ake a karitei nakoiu,Bwa a na aki mate iino ake i aoia,Ao e na aki tiringaki te ai are a kabuekaki iai,+Ao a na riki bwa te bwai ae koro n ribaaki irouia aomata* ni kabane.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “e tabeaianga.”
Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “ane e karaoiroa te bouannanti.”
Ke, “tabeaianga.”
Ke, “mwaakan.”
Ke, “aomata ni kabane.”
Ae taekan onnaroka aika okoro aika kabonganaaki n taromaurian te bouannanti.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “ami kariki.”
Ke, “aomata.”
Ke, “bwa a na taromauri.”
Ebera, “iriko.”