Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 65:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E motiki taekaia taan taromaurii bouannanti Iehova (1-16)

    • Atuan te Tetekeraoi ao atuani Baika a na Riki (11)

    • “A na amwarake au toro” (13)

  • Karawa ae boou, te aonnaba ae boou (17-25)

    • Katean auti; unikani kureebe ni nneia (21)

    • Akea ae e na korakai ibukin te akea (23)

65  “I kariaia bwa N na ukoukoraki irouia te koraki ake a aki titiraki ibukiu. I kariaia bwa N na kuneaki irouia te koraki ake a aki kakaaeai.+ I kangai nakon te natannaomata ae aki taboa arau, ‘Aio ngai, aio ngai!’+   I arori baiu ni kabongnga nakon te natannaomata ae imanono,+Nakoia te koraki aika nakonako n te kawai ae aki raoiroi,+N iririi oin aia iango,+   Ae te natannaomata ae a teimatoa ni kaunai bon i matau,+N aroia n angakarea n taian onnaroka+ ao ni kabueki karea ni kabubui i aon taiani buriki.*   A tekateka i buakon ruanimate,+Ao a kangainaa n taabo aika raba*Ni kang irikon taiani beeki,+Ao e mena ranin baika boiraa* i nanon aia bwainnamwarake.+   A taku, ‘Tiiku i bon iroum ao tai kaaniai,Bwa I itiaki* riki nakoim.’* Bon te bubu ngaiia i nanoni bwangabwangani bwairiu, ae te ai ae ura ni kabongnga.   Noria! E koreaki i matau. N na aki tei n aki kakammwakuri,N na angania boon aia mwakuri.+ N na angania booia ae koro raoi mwaitina,*   Ibukin aia bure ao aia bure naba aia bakatibu,”+ bon ana taeka Iehova. “Ibukina bwa a kabueki karea ni kabubui i aoni maunga,Ao a kamatauningaai i aon tabuki.+ N na bairea moa boon aia mwakuri ni kakoroa raoi.”*   E kangai ana taeka Iehova: “N aron ae e reke te wain ae boou n te amwi ni kureebe,Ao e kangai temanna, ‘Tai urua, bwa iai tabeua aika raraoi* iai,’Ao anne naba ae N na karaoia ibukia au toro. N na aki kabaneia ni kamaunaia.+   N na kaotinakoa mairoun Iakoba te kanoa,*Ao mairoun Iuta te aomata ae e na bwaibwai n au maunga nako.+ A na bwainna au aomata aika rineaki,Ao a na maeka ikanne au toro.+ 10  E na riki Tiaron+ bwa te tawaana ibukia tiibu,Ao te Mwarua* ae Akora+ bwa te tabo ni motirawa ibukia kaao,Ibukia au aomata ake a ukoukorai. 11  Ma kam mena i buakoia te koraki ake a kitana Iehova,+Te koraki ake a mwanuokina au maunga ae tabu,+Te koraki ake a katauraoa te taibora ibukin atuan te Tetekeraoi,Ao te koraki ake a kaoni mwangko n te wain ae renganaki ibukin atuani Baika a na Riki. 12  Mangaia ae N na baireingkami nakon te kabaang,+Ao kam na bane ni bobaraaki bwa kam na kamateaki,+Ibukina bwa I wewete ma kam aki kaeka,I taetae ma kam aki kakauongo.+ Kam teimatoa ni karaoa ae buakaka i matau,Ao kam rinea te bwai ae I aki kukurei iai.”+ 13  Mangaia ae e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Noria! A na amwarake au toro ma ngkami kam na baki.+ Noria! A na moi au toro,+ ma ngkami kam na taka. Noria! A na kimwareirei au toro,+ ma ngkami kam na kamaamaeaki.+ 14  Noria! A na takarua ni kimwareirei au toro ibukin raoiroin te nano,Ma ngkami kam na tang ibukini korakain te nano,Ao kam na tanginiwenei ibukin uruakin te nano. 15  Ane kam na katuka arami ae a na kabongana au aomata aika rineaki bwa aia bwai ni karereanti,Ao e na kamateingkami n tatabemaningkami nako te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova,Ma e na arania ana toro n te ara riki teuana.+ 16  Mangaia ae ane e ukoukora te kakabwaia i bon ibukina n te aonnaba,Ao e na kakabwaiaaki iroun te Atua ae nibwan te koaua,*Ao ane e berita n te taetae n tuea n te aonnaba,Ao e na tuea iroun te Atua ae nibwan te koaua.*+ Bwa a na mwanuokinaki rawawata* ake rimoa,Ao a na karabaaki mai matau.+ 17  Bwa noria! I a karika karawa ae boou ao te aonnaba ae boou,+Ao a na aki manga rin n te iango* bwaai ake rimoa,Ao a na aki naba manga rin n te nano.+ 18  Mangaia ae kakatonga ao kimwareirei n aki toki n te bwai ae I a karikia. Bwa noria! I a karika Ierutarem bwa te bwai ni kakimwareireiAo kaain neiei bwa te bwai ni kakatonga.+ 19  Ao N na kimwareirei i Ierutarem ao ni kakatonga irouia au aomata.+ E na aki manga ongo te aba te tang i nanon neiei ke te tang n rawawata.”+ 20  “E na aki manga reke te merimeri man te tabo anne ae maiu tii i nanon tabebong,Ao e na aki naba reke te unimwaane ae a aki koro raoi ana bong. Bwa e na iangoaki ane e mate n tebubua ana ririki bwa e ataei,Ao e na kamaraiaaki te tia bure, e ngae ngke ai tebubua ana ririki.* 21  A na katei auti ao a na maeka i nanoia,+Ao a na uniki kureebe ni nne ni kureebe ao ni kang uaaia.+ 22  A na aki katea ae e na maeka iai temanna,Ao a na aki naba unika ae a na kanna tabemwaang. Bwa a na abwabwaki aia bong au aomata n aron abwabwakin ana bong te aroka,+Ao a na bati kimwareireia au aomata aika rineaki n aia mwakuri baia. 23  A na aki korakai* ibukin te akea,*+Ke ni bungia natiia bwa a na rawawata,Ibukina bwa bon te kanoa* ngaiia ae kaainaki irouia aomata aika kakabwaiaaki iroun Iehova,+Ngaiia ma aia kariki.+ 24  N na kaeka imwain naba ae a wewete,Ao N na ongo ngke a tabe n taetae. 25  A na uaia n amwarake te kameaanti ma te tiibutetei,Ao e na kakana te uteute ae mwau te raian n aron te kao mwaane,+Ao kanan te naeta boni bubun te tano. A na aki karaoa te bwai ae karuanikai ke n ururu n au maunga ae tabu ni kabutaa,”+ bon ana taeka Iehova.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

E kaineti riki aei nakoni buriki ake a karaoaki man te uteute ae mwau ao te bokaboka.
Ke tao, “n auti n tantani.”
Ke, “kamwara.”
Ke, “tabu.”
Ke tao, “Bwa N na kaota itiakiu nakoim.”
Ebera, “nako nanoni bwanibwania.”
Ebera, “nako nanoni bwanibwania.”
Ebera, “te kabwaia.”
Ebera, “kariki.”
Ke, “te Tabo ae Aoraoi ae Mena n te Mwarua.”
Ke, “kakaonimaki.” Ebera, “Amen.”
Ke, “kakaonimaki.” Ebera, “Amen.”
Ke, “kangaanga.”
Ke, “uringaki.”
Ke tao, “Ane e aki koro ana ririki tebubua e na iangoaki bwa e maraia.”
Ke, “mwakuri korakora.”
Ke, “n akea uaana.”
Ebera, “kariki.”