Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 58:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te aki mamatam ae koaua ao ae kewe (1-12)

  • Te kimwareirei ni kawakinan te bongi n Taabati (13, 14)

58  “Takarua n raeraea buuam, tai karaurau! Kanenea bwanaam n aron te buu. Katanoataa nakoia au aomata aia karitei,+Nakoia tibun Iakoba aia bure.   A ukoukorai ni katoabong,Ao a kaota kimwareireia ae bati ni kan atai arou,Kaanga ai aron ae te natannaomata ngaiia aika kakaraoa ae raoiroiAo a aki kitana ana kaetitaeka ae riai Atuaia.+ A titirakinai ibukin taiani motikitaeka aika raraoi,Ao a rangi ni kimwareirei ni kaania te Atua:+   ‘E aera ngkai ko aki noria ngke ti aki mamatam?+ Ao e aera ngkai ko aki ataia ngke ti karawawataira i bon iroura?’+ Ibukina bwa kam tii ukoukora tabeakinan oin nanomi* n te bong are kam aki mamatam iai,Ao kam karawawataia ami tia mwakuri.+   Mwin ami aki mamatam bon taiani kauntaeka ma taiani boo n un,Ao kam oro ma te iowawa n ami timoi. Kam aki kona n aki mamatam n aron ae kam karaoia n te bong aei ao e na ongoraeaki bwanaami i karawa.   Ai aron aei ngkai te aki mamatam ae I rineia,Ae kaanga ai aron ana bong temanna ni karawawataa i bon irouna,Ni kabobaraaka atuna n aron te uteute ae abwabwaki,Bwa e na karaoa nnena ni wene i aon te raerobwa* ao te mannang? Aei ngkai ae kam aranna bwa te aki mamatam ao te bong ae kakukureia Iehova?   Tiaki ngaia anne, aio te aki mamatam ae I rineia: Kabwaraan ana bwai ni kabaewae te buakaka,Ma kabwaraani kabaeani kain te amo,+Ma kainaomataaia akana karawawataaki,+Ao oteani kain te amo ni kabane ni bwenauai.   Bon tibwaakin am kariki nakoia akana baki,+Ao kairaia nakon am auti akana maiu ni kainnano ma akana akea mwengaia,Ao kunnikaian ane akea karabaana ngkana ko noria,+Ao te aki tannako mairoun oin irikom.   E na oota ngkanne am oota n aron tabwenani mainiku,+Ao e na waekoa n rikirake marurungim. E na rimoam am raoiroi,Ao e na riki mimitongin Iehova bwa am tia tantani mai buki.+   Ao ane ko na wewete, ao e na kaekako Iehova. Ko na tang ni kani buokaki ao e na kangai, ‘Aio ngai!’ Ngkana ko kanakoa kain te amo mairoum,Ao ni katoka te kotokoto n tabonibaim ma te taetae n iowawa,+ 10  Ao ngkana ko angan ane e baki te bwai ae ko tangiria+Ao ni kanuaiia te koraki ake a karawawataaki,Ao e na oota am oota i nanon naba te rotongitong, Ao e na riki am roo bwa kaanga te tawanou.+ 11  E na teimatoa ni kaiririko IehovaAo ni kanuaiko n te aba naba ae mwauteretere.+ E na kakorakorai riim,Ao ko na riki bwa ai aron te onnaroka ae tetebokaki raoi,+Ao ai aron te koburake n ran ae aki kona n tare ranna. 12  A na manga katei ibukim kaawa ake a uruaki ngkoangkoa,+Ao ko na manga kaoki aan taiani kateitei ake a tiku n uruaki i nanon rooro aika bati.+ Ko na aranaki bwa te tia onobwai n taian oo aika uruaki,*+Ao te tia kaoki kawai nakon aroia bwa a na maekanaki. 13  Ngkana ibukin te bongi n Taabati ae ko rawa* iai n ukoukori oin nanom* n au bong ae tabu,+Ao ko arana te bongi n Taabati bwa te bwai ni kakimwareirei ae korakora, ae ana bong ae tabu Iehova, ae te bong ae e na karineaki,+Ao ko karinea n oneani mwin ae ko ukoukori oin nanom ma n taekin taeka aika akea uaaia, 14  Ao ane ko na karekea kimwareireim ae korakora iroun Iehova,Ao N na karaoiko bwa ko na taui aron taabo aika rietata n te aonnaba.+ N na kaamwarakeko man* tibwangan Iakoba are am bakatibu,+Bwa e taekina anne win Iehova.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kimwareireimi.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “bwangabwanga.”
Ebera, “katannakoa waem.”
Ke, “oini kimwareireim.”
Ke, “kakimwareireiko n.”