Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 49:1-26

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Mwiokoan ana toro Iehova (1-12)

    • Ootaia natannaomata (6)

  • Te karaunano ibukin Iteraera (13-26)

49  Ongora irou ngkami aika abamwakoro,Ao kakauongo ngkami aika natannaomata aika kam raroanako.+ E weteai Iehova imwaini bungiakiu.*+ E atonga arau man te tai are I mena iai i nanoni biroton tinau.   E karaoa wiu bwa kaanga te kabaang ae kakang. E katanai i aan nuuni baina.+ E karaoai bwa kanoan te kainikatebe ae karaneaneaaki. E karabaai i nanoni nneni kanoan ana kainikatebe.   E taku nakoiu: “Bon au toro ngkoe ae Iteraera,+Ae N na kaotiota tamaroau rinanom.”+   Ma I taku: “I korakai ibukin te akea. I kabanebuakaa korakorau ibukin te bwai ae akea uaana ae matebuaka. Ma e boni mena motikan taekau iroun Iehova*Ao boon au mwakuri* iroun Atuau.”+   Ao Iehova, are Teuare karaoai bwa ana toro mai nanon te biroto,E tuangai ngkai bwa N na kaoka Iakoba nakoina,Bwa a aonga n ikotaki nakoina kaain Iteraera.+ N na karineaki i matan IehovaAo e na riki Atuau bwa korakorau.   Ao e taku: “E aki naba tau ae au toro ngkoeBwa ko na kateirakeia ana baronga IakobaAo ni kaokiia ake a kawakinaki i buakoia kaain Iteraera. I anganako naba ngkoe bwa ootaia natannaomata,+Bwa e aonga n rotii tabon aonnaba au kakamaiu.”+  E kangai ana taeka Iehova ae te tia Manga Kabooa Iteraera, ae Teuare Tabu irouna,+ nakon teuare ribaaki,+ nakon teuare taboribaaki iroun te natannaomata, nakon aia toro taan tautaeka: “A na noria ueea ao a na teirake,Ao a na bobaraaki natinuea mwaaneIbukin Iehova ae kakaonimaki,+Ae Teuare Tabu iroun Iteraera, are e a tia n rineiko.”+   E kangai ana taeka Iehova: “I kaekako n tain akoan* te aba+Ao I buokiko n te bong ni kamaiu.+ I teimatoa ni kawakiniko bwa N na anga ngkoe bwa te berita ibukia aomata,+Bwa e na manga kaokaki te aba nakon aronaAo a na manga aban abaia ake a kamaroaeaki,+   Bwa N na kangai nakoia aomata aika taiani bure, ‘Otinako!’+ Ao nakoia ake n te rotongitong,+ ‘Kaotingkami!’ A na amwamwarake n taiani kawai,Ao e na mena aia tawaana i rarikini kawai nako aika uruaki.* 10  A na aki bora ni baki ke ni bora n taka,+Ao a na aki naba bwakaraki n te kabuebue ke n te riringa,+Bwa e na kairiia Teuare nanoangaiia,+Ao e na kaiririia i rarikini koburake n ran.+ 11  N na karaoi au maunga ni kabane bwa te kawai,Ao a na karietaaki au kawai aika totouaki.+ 12  Noria! A roko baikai mai kiraroa,+Ao noria! boni mai meang ao mai maeao baikai,Ao boni man te aba ae Tinim baikai.”+ 13  Takarua ni kimwareirei ngkoe ae karawa, ao kimwareirei ngkoe ae te aonnaba.+ Ke a kakatonga ma n tang ni kimwareirei taiani maunga.+ Bwa e a tia Iehova ni karaui nanoia ana aomata+Ao e nanoangaiia ana aomata ake a karawawataaki.+ 14  Ma e teimatoa ni kangai Tion: “E kitanai Iehova+ ao e mwanuokinai Iehova.”+ 15  E kona te aine ni mwanuokina natina ae mammaKe n aki nanoangaa natini birotona? E ngae ngkana a mwaninga aine aikai ma ngai N na bon aki mwanuokiniko.+ 16  Noria! I korea aram ni kaaria i nanoni baiu. A mena n taai nako am oo i matau. 17  A ienikuri n oki natim mwaane. A na nako mairoum te koraki ake a uruko ni kabwakako ao ni kamaroaeko. 18  Euti matam ao taratara nako. A a ikotaki ni kabane.+ A a roko nakoim. “Ngkai bon iai ngai,” bon ana taeka Iehova,“Ao ko na karinia ni kabane i aom bwa kaanga bwaai ni katamaroa,Ao ko na kabaeia i aom n aron ae e karaoia te tia mare te aine. 19  E ngae ngke a kamaroaeaki ngkoa am tabo ao akea kaaia, ao e uruaki abam,+Ma e na rangi n ribwa ngkai ibukia taani maekanna,+Ao a na raroanako+ te koraki ake a kabwautiko.+ 20  A na kangai nakoim natim mwaane aika ko bungia imwini mateia natim,‘E a rangi n ribwa te tabo aei ibukira. Karekea nnera ni maeka ikai.’+ 21  Ao ko na kangai i nanom,‘Antai tamaia ataei aika I a anganaki aikai, Ngkai bon te aine ngai ae a mate natiu ao I kanoabo,Ao I riki bwa te taenikai ao I kairaki nako bwa te bure? Antai ae kaikawaiia?+ Noria! I tiku n tii ngai,+Mangaia ae a roko mai ia naakai?’”+ 22  E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Noria! N na katea baiu nakoia natannaomata,Ao N na tabekaarake au kanikina* nakoia botannaomata.+ A na uotiia natim mwaane i anganibaia*Ao a na aonnangaiia natim aine.+ 23  A na riki ueea bwa taani kawakiniko,+Ao aia natinuea aine bwa taan tararuaiko. A na bobaraaki nakoim nako aontano+Ao n newenewea bubuni waem,+Ao ane ko na ataia ae bon Iehova ngai. A na aki kamaamaeaki te koraki ake a kabotoi aia kantaninga i aou.”+ 24  A kona n anaaki mairoun te aomata ae korakora te koraki ake a a kamani kairakinako,Ke a kona ni kamaiuaki te koraki ake a kataenikaiaki iroun te tia karawawataa te aba? 25  Ma e kangai ana taeka Iehova: “A na kairakinako naba te koraki ake a kataenikaiaki iroun te aomata ae korakora,+Ao a na kamaiuaki te koraki ake a kairakinako iroun te tia karawawataa te aba.+ N na ekiianako te koraki akana ekikonako,+Ao N na kamaiuia natim mwaane. 26  N na karaoiia taani bwainikiriniko bwa a na kana oin irikoia,Ao a na koro ni manging n oin raraaia n aron ae kaanga n te wain ae karewe. Ao a na ataia aomata* ni kabane bwa bon Iehova ngai,+Ae am tia Kamaiu+ ao te tia Manga Kabooko,+ae Teuare Mwaaka ae Atuan Iakoba.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “man te biroto.”
Ke, “e na anganai Iehova te kaetitaeka ae riai.”
Ke, “kaniwangau.”
Ke, “tabeakinan.”
Ke tao, “tabuki aika akea aroka iai.”
Ke, “kai ae te kanikina.”
Ebera, “bwanibwania.”
Ebera, “iriko.”