Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 45:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kabiran Tairati bwa e na taua Baburon (1-8)

  • E na aki kauntaeka te bokaboka ma te tia Karaoia (9-13)

  • A kinaa Iteraera natannaomata ake tabeua (14-17)

  • E onimakinaki te Atua n te karikibwai ao te kaotioti (18-25)

    • E karaoaki aonnaba bwa e na maekanaki (18)

45  E kangai ana taeka Iehova nakon ana aomata ae kabiraki, nakon Tairati,+Are I taua baina ae te atai,+Bwa e na kataei aia kai natannaomata i matana,+E na anai korakoraia* ueea,Ao e na kauki mataroa aika kiriuoua imwaina,Bwa a aonga n aki in mataroan te oo:   “N na rimoam,+Ao N na kaboraoi taian tabuki. N na urubekei mataroa aika taiani buraati,Ao N na korei ni kabwakai kaai ni kamatoa aika biiti.+   N na anganiko n te rotongitong baika kakawaki,Ao n taabo aika raba kaubwai aika karabaaki,+Bwa ko aonga n ataia ae bon Iehova ngaiAe Atuan Iteraera, ae e weteiko n aram.+   I weteiko n aramIbukin au toro ae Iakoba ao Iteraera are I rineia. I anganiko te ara ae karineaki e ngae ngke ko aki ataai.   Bon Iehova ngai ao akea riki temanna. Akea riki te Atua bwa tii ngai.+ N na kakorakorako* e ngae ngke ko aki ataai,   Bwa a aonga n ataia aomataAke n te tabo are e oti iai taai ni karokoa are e bung iai,*Bwa bon akea riki temanna i rarikiu.+ Bon Iehova ngai, ao akea riki temanna.+   I karaoa te oota+ ma ni karika te rotongitong,+I karekea te rau+ ma ni karika te kabuanibwai.+ Bon Iehova ngai ae I karaoi baikai ni kabane.   Kabwakaa te karau mai eta ngkoe ae karawa,+Ao ke a kabwaroa te raoiroi taian nang. Ke e uki aontano ao ni karikiuaa n te kakamaiu,Ao ke e kabwebwerakea te raoiroi n te tai naba anne.+ Bon Iehova ngai, ae I karikia.”   Ke e reke kain te aomata ae kaitaraa* te tia Karaoia,*Bwa bon te aomata ngaia ae tii te maibi ni kaatibuI buakoni maibibi ni kaatibu aika raea i aontano! E riai te bokaboka ni kangai nakon te tia Karaomwangko:* “Tera ae ko karaoia?”+ Ke e riai bwa e na kangai am mwakuri: “Akea baim”?* 10  Ke e reke kain te aomata ae kangai nakon te tama: “Te aeka n nati raa ae ko riki bwa tamana?” Ao nakon te aine: “Tera ae ko bungia?”* 11  E kangai ana taeka Iehova, ae Teuare Tabu iroun Iteraera+ ao Teuare kateiraoiia: “Ko na titirakinai taekani baika a nang rokoAo n tua nakoiu ni kaineti ma natiu mwaane+ ao aia mwakuri baiu? 12  I karaoa te aonnaba+ ao I karika te aomata i aona.+ I taakina karawa ni baiu+Ao I anga taian tua nakoia itoi ma bwaai ni kabane ake iai.”*+ 13  “I kateirakea te aomata n te raoiroi,+Ao N na kaetii kawaina ni kabane. Boni ngaia ae e na katea au kaawa,+Ao e na kainaomataia au aomata ake a taenikai n akea boona+ ke te bwai ni kamaraato,”+ bon ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.* 14  E kangai ana taeka Iehova: “A na roko i aom ao n riki bwa am bwaiKaubwain* Aikubita, ana bwai n iokinibwai* Itiobia ao I-Teba aika aomata aika abwabwaki. A na nakonako n rimwim ao a kabaeaki n taurekereke. A na roko ao a na bobaraaki nakoim.+ A na kangai nakoim n te tataro, ‘E boni koaua bwa e memena iroum te Atua,+Ao akea riki temanna, bon akea riki te Atua temanna.’” 15  E boni koaua ae boni ngkoe te Atua ae ko aki katoatai ni kaokaota te bwai ae ko karaoia,Ngkoe ae Atuan Iteraera, ae te tia Kamaiu.+ 16  A na bane ni kamaamaeaki ao a na nuka. A na bane n nako ma te bwaibwainrang taani karaoi bouannanti.+ 17  Ma e na kamaiuaki Iteraera iroun Iehova n te kakamaiu ae akea tokina.+ Kam na bon aki kamaamaeaki ke ni bwaibwainrang n aki totoki.+ 18  Bwa e kangai ana taeka IehovaAe te tia Karika karawa+ ae te Atua ae koaua,Ae Teuare karaoa te aonnaba, ae te tia Karaoia ae e kateia ni kamatoaa,+Ae e aki karaoia bwa e na matebuaka,* ma e karaoia bwa e na maekanaki:+ “Bon Iehova ngai, ao akea riki temanna. 19  I aki taetae n te tabo ae raba,+ n te aba ae rotongitong. I aki kangai nakoia kanoan* Iakoba,‘Ukoukorai ao e na boni matebuaka.’ Bon Iehova ngai, ae tataekina te raoiroi ao ni kaotiota te bwai ae eti.+ 20  Ikotiingkami ni kabane ao nakomai. Keerake ngkami ni kabane aika taan rabanako mairouia natannaomata.+ Akea te bwai ae a ataia te koraki ake a ririaki n uouotii bouannanti aika kaaraki,Ao a tataro nakon te atua ae aki kona ni kamaiuia.+ 21  Karaoa ami kaongora ao uota ami tangitang. Ke a karaoi aia babaire ma te boonnano. Antai ae e a kaman taekina aei mangkoaAo n atongnga man taai ake a a bwakanako? Tiaki boni ngai ae Iehova? Akea riki te Atua temanna i rarikiu. Akea riki te Atua ae raoiroi ao te tia Kamaiu,+ bwa tii ngai.+ 22  Rairaki nakoiu ao kam na kamaiuaki,+ ngkami aika kaain tabon aonnaba ni kabane,Bwa bon te Atua ngai ao akea riki temanna.+ 23  I taetae n tuea i bon irou,Ao e otinako te taeka mai wiu n te raoiroi,Ao e na aki oki:+ A na bane bubuaniwae ni katorobubua nakoiuAo a na bane neewe n taetae n tuea bwa a na kakaonimaki ni koaua nakoiu,+ 24  Ma ni kangai: ‘E boni koaua ae e mena te raoiroi ma te korakora iroun Iehova. A na roko i matana ma te maamaa aomata ni kabane ake a rangi n un irouna. 25  A na kaotaki rinanon Iehova bwa a bon raoiroi kanoan* Iteraera ni kabane,+Ao a na kamoamoa irouna.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “kabwaraa kabaeani bebeeia.”
Ebera, “kabaea raoi nukam.”
Ke, “Mai mainiku nako maeao.”
Ke, “kauntaeka ma.”
Ke, “Teuare te tia kateiraoia.”
Ke, “Teuare te tia kateiraoia.”
Ke tao, “Ke e na kangai te bokaboka: ‘Akea bwain tauan te bwai ae ko karaoia’?”
Ke, “Tera ae ko ariri ni maraki ibukina?”
Ebera, “aia taanga ni buaka ni kabane.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “Ana tia mwakuri.”
Ke tao, “taan iokinibwai.”
Ke tao, “bwa e na akea kaaina.”
Ebera, “ana kariki.”
Ebera, “ana kariki.”