Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 42:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana toro te Atua ao mwiokoana (1-9)

    • ‘Bon Iehova arau’ (8)

  • Te kuna ae boou ae karaoiroa Iehova (10-17)

  • E mataki Iteraera ao e bonotaninga (18-25)

42  Noria! Au toro+ ae I boutokaia! Teuare I rineia+ ae I* kakatonga irouna!+ I anganna taamneiu.+ E na uota te kaetitaeka ae riai nakoia natannaomata.+   E na aki takarua ke ni kanenea bwanaana,Ao e na aki kaongongo bwanaana i nanon te kawai.+   Akea te maunei ae einako ae e na kamanatuaa,Ke ni kamatea te taura ae bubu wikina.+ Rinanon te kakaonimaki, e na uota te kaetitaeka ae riai.+   E na aki kekerikaaki ootana ke ni kamanatuaaki ni karokoa ae e katea te kaetitaeka ae riai n te aonnaba.+ Ao a teimatoa abamwakoro ni kantaningaa ana tua.*   E kangai ana taeka te Atua ae koaua ae Iehova,Ae te tia Karaoa karawa, ao Teuare Moan te Kakannato are taakina karawa,+Ae Teuare taakina te aonnaba ma ni karikii bwaai ni kabane ake iai,+Are Teuare anga te ikeike nakoia aomata ake iai,+Ao te maiu* nakoia ake a nakonako iai:+   “I weteiko n te raoiroi ngai ae Iehova,Ao I taua baim. N na kakawakiniko ao N na anga ngkoe bwa kaanga te berita ibukia aomata,+Ao bwa kaanga te oota nakoia natannaomata,+   Bwa ko na kaurei maata aika mataki,+Ko na kaira te aomata ae te bure ni kaotinakoa man te matawariki ae roo,Ao ko na kaotinakoia man te karabuuti aomata aika tekateka n te rotongitong.+   Bon Iehova ngai. Bon aei arau. N na aki anga neboakiu nakon temanna*Ao N na aki anga naba karaoiroau nakoia bouannanti aika kaaraki.+   Noria a a tia n roko baike rimoa. Ao ngkai I a tataekini baika boou. N na tuangko taekaia imwain ae a kaoti.”+ 10  Anenea te kuna ae boou nakon Iehova,+Ao karaoiroana mai tabon nako aonnaba,+Ngkami aika kam ruo nako taari, ma kanoana ni kabane,Ngkami aika abamwakoro ma kaaia.+ 11  Ke e kanenea bwanaana te rereua ma kaawana nako,+Ao taabo ni maeka ake e mena iai Keta.+ Ke a tatakarua ni kimwareirei taani maeka n te bwaa,Ke a takarua mai taubukini maunga. 12  Ke a neboa IehovaAo n tataekina karaoiroana n taian abamwakoro.+ 13  E na otinako Iehova n ai aron te mwaane ae korakora.+ E na kauekea ingaingan nanona n ai aron te tia buaka.+ E na takarua, eng e na takarua n te takakaa ni buaka. E na kaotia bwa e korakora riki nakoia aiana.+ 14  “I teimatoa n aki kakarongoa n te tai ae maan. I teimatoa ni kainabwabu ao n taua baangiu. N na ngirangira ao N na ikenrawa ao N na ananaa ikeu, n te tai ae tii teuana,N ai aron te aine ae bung. 15  N na urui maunga ma tabukiAo N na karai arokaia ni kabane. N na oniki karaanga nakon taian abamwakoro,*Ao ni kamwautakatakai neei ni maunei.+ 16  N na kaiririia mataki n te kawai ae a aki ataia,+Ao N na kairiia bwa a na toutoui kawai aika a tuai n taneiai iai.+ N na onika te rotongitong imwaia nakon te oota+Ao N na onika te aba ae aobuaka nakon te aba ae aoraoi.+ Anne te bwai ae N na karaoia ibukia, ao N na bon aki kitania.” 17  Ane a na mumun rikaaki ao a na boni kamaamaeakiTe koraki aika onimakini bouannanti aika kaaraki,Ake te koraki ake a kangai nakoia bouannanti aika biiti:* “Bon atuara ngkami.”+ 18  Kakauongo ngkami aika kam bonotaninga,Ao taraia ma n noria ngkami aika kam mataki.+ 19  Antai ae mataki n ai aron au toro,Ao ae e bonotaninga n ai aron au tia uataeka are I kanakoa? Antai ae mataki n ai aron teuare reke kaniwangana,Ao ae e mataki n ai aron ana toro Iehova?+ 20  Ko nori baika bati ma ko aki teimatoa n taratarai. Ko kauki taningam ma ko aki kakauongo.+ 21  Ibukin ana raoiroi IehovaAo e kukurei ni kaotia bwa e riai ni kamoamoaaki te tua* ao ni karineaki. 22  Ma aio te natannaomata ae a anaaki aia bwai ma ni kuribwaiaki.+ A bane ni mwane n taiani bwangabwanga ao ni karabaaki n taiani karabuuti.+ A anaaki aia bwai ao akea temanna ae kamaiuia,+Ao a kuribwaiaki ao akea temanna ae kangai: “Kairiia n oki!” 23  Antai i buakomi ae e na ongo te baei? Antai ae e na kakauongo ao n ongora ibukin te tai ae nang roko? 24  Antai ae anga Iakoba bwa a na kuribwaiaki,Ao Iteraera nakoia taani kuribwai? Tiaki bon Iehova, are Teuare a bure nakoina? Are a rarawa n nakonako ni Kawaina nako,Ao n aki ongeaba n Ana tua?*+ 25  Mangaia ae E teimatoa ni kabwaroa bonon nanona,Unna, ao te buaka ae korakora i aoia naakai.+ Ao korakoran te buaka e kabueki bwaai nako aika otabwaninia, ma a aki muti.+ E kaurarakeia ma a aki naba mutiakinna i nanoia.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “kaetieti.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “I aki ibuobuoka neboakiu ma te aomata temanna.”
Ke, “aaba aika i rarikin taari.”
Ke, “bouannanti aika kaburoaki n atoaki.”
Ke, “kaetieti.”
Ke, “kaetieti.”