Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 40:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Kabebeteaia ana aomata te Atua (1-11)

  • Te bwanaa n te rereua (3-5)

 • Kakannaton te Atua (12-31)

  • Natannaomata ai aron te timna te ran man te bwaketi (15)

  • E maeka te Atua i etani “mronronin te aonnaba” (22)

  • A bane ni weteaki itoi n araia (26)

  • E aki kona ni kua te Atua (28)

  • E reke te korakora mani kantaningaan Iehova (29-31)

40  “Kabebeteia au aomata, kabebeteia,” bon ana taeka Atuami.+   “Taetae n anaa nanon* Ierutarem,Ao taekinna nakon neiei bwa e a roko n tokina ana beku are e kabaeaki bwa e na karaoia,Ao e a tia ni kabwakaaki boon ana bure.+ E a tia neiei ni karekea te mwaiti ae koro raoi* mai bain Iehova ibukin ana bure ni kabane.”+   Boni bwanaan temanna ae takarua n te rereua ni kangai: “Kamwawaa* kawain Iehova!+ Kaeta te kawai ae totouaki+ rinanon te rereua, ibukin Atuara.+   Ke a bane mwarua ni katabukaki,Ao a na bane maunga ma tabuki ni karinanoaki. E riai n riki te tano ae kiribeubeu bwa te tano ae boraoi,Ao te tano ae aobuaka bwa te tabo ae aoraoi.+   E na kaotaki mimitongin Iehova,+Ao a na bane aomata* n noria,+Bwa e taekina anne win Iehova.”   Ongora! Iai ae kangai: “Takarua!” E titiraki are temanna ni kangai: “Tera ae I riai n takaruaia?” “Bon te uteute ae kiriin aomata* nako. Ao ai aron ueen te tawaana aia tangira ni kabane ae koaua.*+   E a rai te uteute ae kiriin,Ao e a mate te uee,+Ibukina bwa e ukia ikeiken* Iehova.+ E koaua ae bon te uteute ae kiriin aomata.   E a rai te uteute ae kiriin,Ao e a mate te uee,Ma e teimatoa n aki toki ana taeka Atuara.”+   Ararake nako aon te maunga ae rietata,Ngkoe ae te aine ae ko uota te rongorongo ae raoiroi ibukin Tion.+ Kanenea bwanaam ma te korakora,Ngkoe ae te aine ae ko uota te rongorongo ae raoiroi ibukin Ierutarem. Kanenea ao tai maaku. Katanoataa ae kangai nakoni kaawa ake i Iuta: “Aio Atuami.”+ 10  Noria! E na roko ma te mwaaka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, Ao e na tautaeka baina ibukina.+ Noria! E mena ana kaniwanga irounaAo e mena i matana te boo are e kabwakaa.+ 11  E na tabeakina* ana nanai n aron te tia kawakintiibu.+ E na ikotiia ni kabane tiibutetei ni baina,Ao e na uouotiia i bwanibwanna. E na karauia ni kairiia raoi ake a kammammaia bunia.+ 12  Antai ae e a tia n uakoraa te ran ni mwangkongkoni baina,+Ao n anaa abwakini karawa n rakaia ni baina?* Antai ae e a tia n ikota bubun te tano n te bwai ni baire,+Ke ni katinei maunga n te bwai n tau rawawataAo tabuki n te kainikatine? 13  Antai ae kona ni bairea* korakoran taamnein Iehova,Ao antai ae kona n reireinna bwa ana tia anga te taeka n reirei?+ 14  Antai ae bubutii buokana irouna bwa e na karekea te ataibwai,Ke antai ae reireinna ni kawain te kaetitaeka ae riai,Ke n reireinna te atatai,Ke ni kaota nakoina kawain te ataibwai ni koaua?+ 15  Noria! Kaanga ai aron te timna te ran man te bwaketi natannaomata,Ao a iangoaki bwa kaanga bubun te tano i aon te kainikatine.+ Noria! E tabeki abamwakoro bwa kaanga bubun te tano. 16  A aki naba tau aroka ake i Rebanon ni kateimatoa uran te ai,*Ao a aki tau maan aika moaanti ake iai bwa te karea ni kabuekaki. 17  Kaanga a tuai n riki natannaomata ni kabane i matana,+E iangoiia bwa akea ao akea uaaia.+ 18  Antai ae kam kona ni kabotaua ma te Atua?+ Ao tera ae kam kona n taekinna bwa katotongana?+ 19  E karaoa te bouannanti* man te biti te tia karaobwai,Ao te tia mwakuria te biti e kanimwa iai te koora n rabunna,+Ao e karaoi taurekereke aika tirewa. 20  E rinea te aroka teuana bwa ana angabwai,+Ae te aroka ae e na aki rai. E ukoukora te tia karaobwai ae mwaataiBwa e na katauraoa te bouannanti ae kaaraki ae e na aki bwaka.+ 21  Kam aki ataia? Kam tuai n ongo? Kam tuai n tuangaki man te moantai? Kam tuai n ota iai mangke e kaweneaki aan te aonnaba?+ 22  Iai Teuae maeka i etani mronronin te aonnaba,+Ao kaaina kaanga ai aroia taake. E taakina karawa n aron te kunnikai ae mmani,Ao e aroria n aron te umwanrianna bwa e na maeka iai.+ 23  E karinanoia mataniwi aika rietata,Ao e kakeai bongaia taani moti* n te aonnaba. 24  A a bon tibwa unikaki,Ao a a bon tibwa kamaeakinako,Ao e a bon tibwa wakaa botoia n te tano,A ukaki ao a rai,Ao a ukakinako n te ang n aron te uteute ae mwau.+ 25  “Antai ae kam kona ni kabotauai ma ngaia ni katitebooai ma ngaia?” bon ana taeka Teuare Tabu. 26  “Euti matami nako karawa ao taraia. Antai ae karikii baikai?+ Bon Teuare kairiia taanga n itoi ni kaineti ma mwaitiia Ao e weteiia ni kabane n araia.+ Ibukini korakorana ae bati ao mwaakana ae kamimi ma ni kakamaaku+Ao bon akea teuana ae bua mai buakoia. 27  E aera ngkai ko kangai ngkoe ae Iakoba, ao e aera ngkai ko taekina ae kangai ngkoe ae Iteraera,‘E raba arou mairoun Iehova,Ao akea te kaetitaeka ae riai ae e anganai te Atua’?+ 28  Ko aki ataia? Ko tuai n ongo? Bon te Atua n aki totoki Iehova ae te tia Karikii tabon aonnaba.+ E aki kona ni kua ke n nimamate.+ E aki kona n ukeraki* ana ataibwai.+ 29  E anga te korakora nakon ane e kua,Ao te korakora ae bati nakoia akana akea korakoraia.+ 30  A na kua ao n nimamate ataei aika mwaane,Ao a na tatanako rorobuaka n ataei ma ni bwaka, 31  Ma e na manga reke korakoraia te koraki ake a kabotoi aia kantaninga i aon Iehova. A na kiba n aron ae kaanga iai baia ni kiba aika baia ni kiba ikare.+ A na biribiri ao a na aki nimamate,A na nakonako ao a na aki kua.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Taetae ni karaunano nakon.”
Ke, “uoua mwaitina.”
Ke, “Katauraoa.”
Ebera, “iriko.”
Ebera, “iriko.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “taamnein.”
Ke, “kawakina.”
Te abwaki are i marenan tokin te waebua ni bai ao te ukire ngkana e tangaina te bai. Nora Buk. B14.
Ke tao, “ae ota ni.”
Ke, “ni karekea te aia ae tau.”
Ke, “te bouannanti ae kaburoaki n atoaki.”
Ke, “taan tautaeka.”
Ke, “aki kona n ataaki.”