Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Itaia 3:1-26

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A mwamwanaia aomata taani kairiri i Iuta (1-15)

  • Motikan taekaia natin Tion aine aika kaitaataan (16-26)

3  Bwa noria! te Uea ae koaua ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka*E a kamaunai aeka ni boutoka nako ao tianaki mai Ierutarem ao mai Iuta,Ae te kariki ma te ran,+   Te mwaane ae korakora ao te tia buaka,Te tia moti ao te burabeti,+ te tia kaiwa ao te unimwaane,   Te mataniwi i aoia kaka 50,+ te aomata ae kakannatoAo te tia anga te taeka n reirei, te tia tabunea ae rangi n rabakau ao te tia kabaea te nano ae mwaatai.+   N na karikiia ataei aika mwaane bwa aia toka,Ao a na tautaeka te koraki aika nanotiotio* i aoia.   A na karawawataia aomata i marenaia,Temanna ma temanna nakon raona.+ Te teei ae te mwaane e na ekaanako te unimwaane,Ao ane e aki rangi ni karineaki, e na kaitaraa ane e karineaki.+   Temanna ma temanna e na taua tarina n ana auti tamana ao e na kangai: “Iai niniram, ko na riki bwa ara tia kairiri. Tararuaa te tabo ae urubekebeke aei.”   Ma e na tabeka bwanaana teuanne n te bong anne ni kangai: “N na aki riki bwa te tia bauta ikoakimi,*Akea kanau ke kunnikaiu n au auti. Tai karikai bwa te tia kairiri i aoia aomata.”   Bwa e tatanako IerutaremAo e bwaka Iuta,Ibukina bwa a kaitaraa Iehova n aia taeka ao n aia mwakuri. A rarawa i matana ae mimitong.*+   Ane e na kaotioti tein ubuia ni kabuakakaia,Ao a katanoataa aia bure n aron Totom.+ A aki kataia ni karabaa. Ke e reke kaia, bwa a uota te kabuanibwai nako aoia! 10  Tuangia akana raoiroi bwa e na nakoraoi aroia,A na karekeaki kaniwangaia ibukin te bwai ae a karaoia.*+ 11  Ke e reke kain te aomata ae buakaka! E na bwakaria te kabuanibwai,Bwa te bwai are e karaoia baina e na manga karaoaki naba nakoina! 12  Ni kaineti ma au aomata, a iowawa taani kammwakuriia,Ao a tautaeka aine i aoia. Au aomata, a katiotionakoingkami ami tia kairiri,Ao e a mangao kawaimi i aan aia kairiri.+ 13  E a tei ni nnena Iehova bwa e na tabeka ana bukibuki,E a tei bwa e na motiki taekaia botannaomata. 14  Ao Iehova e na motiki taekaia aia unimwaane ao aia toka ana aomata. “Kam kabueka te nne ni kureebe,Ao e mena n ami auti te bwai are kam iraea mairouia akana maiu ni kainnano.+ 15  Kam aera ngkai kam kamanatuaia au aomata,Ma n iia ubuia akana maiu ni kainnano i buakon te tano?”+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. 16  E kangai Iehova: “Ibukina bwa a kainikatonga natin Tion aika aine,A nakonako ni karietatai atuia,*A mata ni kaitaataan, a nakonako ni kakaairaoiaNi karebwerebwei bwain tauani waeia, 17  E na orei naba atuia natin Tion aika aine Iehova n te kanakana,Ao e na imani ramwaia Iehova.+ 18  N te bong anne ao Iehova e na uotaanako tamaroani bwain tauani waeia,Kabaean atuia, ao bwaai ni katamaroa aika ai aron tein namwakaina,+ 19  Taabia,* tauanibai, ao taian rabuna ni mata, 20  Rabunan te atu, taurekereken te wae, ao kabaean te nuka,Nneni boiarara, ao taiani bunna, 21  Taiani mwamwa ao mwamwan te bwairi, 22  Taiani kamwarai n toa, rabunan aon te kunnikai, ninira, ao taiani bwauti, 23  Tirotaam+ aika kona n uouotaki ao kunnikai aika rinen,*Taiani bwara aika kunnikai ao taian rabuna ni mata. 24  E na iai te boiraa n oneani mwin oeran te batiam,+Te roobu n oneani mwin te kabaea n nuka,Te mara n oneani mwin te ira ae tamaroa ae karaoaki raoi,+Te kunnikai ae te raerobwa*+ n oneani mwin te kunnikai ae bobuaka,Ao te mwaka* n oneani mwin te tamaroa. 25  A na bwaka am rorobuaka n te kabaang,Ao am rorobuaka aika korakora n te buaka.+ 26  A na tanginiwenei ma n nanokawaki mataroan neiei+Ao e na tekateka neiei i aontano, ni kamaroaeaki.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ke, “bibitaki aia iango.”
Ke, “te tia kamarurungingkami.”
Ebera, “matani mimitongina.”
Ebera, “A na kana uaan aia mwakuri.”
Ebera, “ma roroaia (buuaia) ae kaananauaki.”
Ke, “bwain taiani mwae n roroa.”
Ke, “kunnikai ake a bwainaki mai aan te kunnikai.”
Nora Nanon Taeka.
Ae taekan te kanikina ae kabuekaki i aon rabwatan te toro ke te aomata ae te bure.