Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Itaia 19:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te taeka n ekaanako Aikubita (1-15)

  • E na ataa Iehova Aikubita (16-25)

    • Te baonikarea ibukin Iehova i Aikubita (19)

19  E kangai te taeka n ekaanako Aikubita:+ Noria! E a toka Iehova i aon te nang ae butimwaaka ao e a mwananga nako Aikubita. A ruru i matana atuan Aikubita aika akea manenaia,+Ao e na bwara nanon Aikubita.   “N na kauekei nanoia I-Aikubita bwa a na ekiianako I-AikubitaAo a na buaka i marenaia,Temanna ma temanna e na ekaanako tarina ao raona n aomata,Te kaawa teuana e na ekaanako te kaawa teuana, ao te tautaeka n uea teuana e na ekaanako te tautaeka n uea teuana.   Ao e na mino ana iango AikubitaAo N na kamangaoi ana babaire.+ A na nanako nakoia atua aika akea manenaia,Nakoia taani kabaea te nano ma taan rorokoia taimonio ao taani kaiwani kanoan taai aika a na roko.+   N na anga Aikubita nakon te toka ae matoatoa,Ao e na tautaeka i aoia te uea ae iowawa,”+ bon ana taeka te Uea ae koaua, ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.*   E na bwatakataka ranin taari,Ao e na mwauteretere te karaanga ao e na akea ranna.+   Ao a na mwaung karaanga,A na ikirikaaki ma ni mwauteretere kawain nako ranin te Naire are i Aikubita. A na mate taiani maunei ma uteute aika abwabwaki.+   A na rai+ aroka ake i rarikin te Karaanga ae te Naire, ake i mataniwin te Naire,Ao te aba ni kabutaa are a unikaki iai koraa are i rarikin te Naire.+ E na ukakinako, ao e nang akea.   A na nanokawaki taan akawa,Ao a na bwaebwaeti taan tetewenakoi matau nako nanon te Naire,Ao a na nimamate te koraki ake a taakin aia karaun i aon te ran.   A na kamaamaeaki taani mwakuria te aroka ae te buraekiti* ni kakaaria,+Ao akana karaoi kunnikai aika mainaina i aon te bwai n rarangaa te kunnikai. 10  A na kamanatuaaki ana tia raranga neiei,Ao a na nanokawaki taani mwakuri ni kabane aika kabooaki aia mwakuri. 11  A nanobaba tokan Toan.+ A anga te taeka n reirei ae aki riai ana tia anga te taeka n reirei Barao aika taiani kabanea ni wanawana.+ Ko na kangaa ni kona ni kangai nakoni Barao: “Boni kanoaia ngai aomata aika wanawana,Ae kanoaia ueea ake ngkoangkoa”? 12  A nga ngkanne am rorobuaka aika wanawana?+ Ke a tuangko ngkana a ataa te bwai ae e baireia ibukin Aikubita Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. 13  A karaoa te aro ae nanobaba tokan Toan,A mwamwanaaki tokan Nobi,*+Ao a katiotionakoa Aikubita mataniwin ana baronga nako neiei. 14  E a tia Iehova ni kabwaroa i aon neiei te iango ae kiriwe,+Ao a a tia ni katiotionakoa Aikubita ni baike e karaoi neiei,N ai aron te aomata ae koro ni manging ae rangaranga i buakoni mumutana. 15  Ao e nang akea te bwai ae e na kona ni karaoia Aikubita,Ae tao ibukin te atu ke te buki, te bwebwe ke te uteute ae abwabwaki.* 16  N te bong anne ao e na riki Aikubita bwa ai aroia aine, e na ruru ao ni maakunrang ibukini kakamaakuni bain Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, are e kateia n ekianako.+ 17  E na riki te aba ae Iuta bwa te bwai ae e na karika te maaku ae bati nakon Aikubita. A na maakunrang ngkana e taekinaki, ibukin te moti are e a tia ni karaoia Iehova ae Atuaia taanga ni buaka n ekiianako iai.+ 18  N te bong anne ao e na iai kaawa aika nimaua n te aba ae Aikubita aika a na taetae n aia taetae kaaini Kanaan,*+ ao a na taetae n tuea bwa a na kakaonimaki ni koaua nakon Iehova ae Atuaia taanga ni buaka. E na aranaki te kaawa teuana bwa Te Kaawa ni Kabwakaaki. 19  N te bong anne ao e na iai te baonikarea ibukin Iehova i nukan te aba ae Aikubita, ao te boua ibukini karinean Iehova i aon tiana. 20  E na riki bwa te kanikina ao te bwai ni kakoaua nakon Iehova ae Atuaia taanga ni buaka n te aba ae Aikubita. Bwa ane a na tang nakon Iehova ibukia taani karawawataia, ao e na kanakoa nakoia te tia kamaiu, are teuare rangi ni kakannato, ae e na kamaiuia. 21  Ao e na ataaki Iehova irouia I-Aikubita, ao a na ataa Iehova n te bong anne I-Aikubita, ao a na anga taiani karea ma bwaai n tituaraoi, ao a na taetae ni bau nakon Iehova ao a na kakoroa bukina. 22  Ao Iehova e na orea Aikubita,+ e na oreia ma ni kamaiua, ao a na okira Iehova, ao e na kaekaa aia bubutii ao e na kamaiuia. 23  N te bong anne ao e na iai te kawai ae totouaki+ ae otinako mai Aikubita nako Aturia. Ao a na roko kaain Aturia i Aikubita, ao a na roko kaain Aikubita i Aturia, ao a na uaia ni beku iroun te Atua kaain Aikubita ma kaain Aturia. 24  N te bong anne ao e na riki Iteraera bwa te kateniman i rarikin Aikubita ma Aturia,+ ae te kakabwaia ibukin te aonnaba, 25  bwa e kakabwaiaia ni kangai Iehova ae Atuaia taanga ni buaka: “Ke a kakabwaiaaki au aomata aika I-Aikubita, ao ana mwakuri baiu aika I-Aturia, ao tibwangau aika kaain Iteraera.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Te aroka ae ribanaaki mangkoa. E kabonganaaki ibukini karaoan te kunnikai ae te rinen.
Ke, “Membiti.”
Ke tao, “mwaangan te baam ke te maunei.”
E kaineti aei ma te taetae n Ebera.