Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iotua 7:1-26

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E konaaki Iteraera i Ai (1-5)

  • Ana tataro Iotua (6-9)

  • A konaaki tibun Iteraera bwa a bure (10-15)

  • E kaotaraeaki Akan ao e karebanaaki (16-26)

7  Ma a aki kakaonimaki tibun Iteraera ni kaineti ma te bwai are kaokoroaki bwa e na kamaunaaki, bwa e anai bwaai tabeua mani baike a kaokoroaki bwa a na kamaunaaki+ Akan+ are natini Karemi, are natin Taberi, are natin Teera, man te baronga are Iuta. Ibukin aei ao e urarake unin Iehova irouia tibun Iteraera.+  Ao e kamwanangaia mwaane Iotua mai Ieriko nako Ai,+ ae kaan ma Betaawen ao e mena i mainikuni Betaera,+ ao e tuangia ni kangai: “Kam na waerake ao karaba n tuoa te aba.” Ngaia are a waerake mwaane akekei ao a karaba n tuoa Ai.  Ngke a okira Iotua ao a tuangnga ni kangai: “A aki riai ni waerake kaain te taanga ni buaka ni kabane. E a bati n tau naba tao uoua ke tenua tenga mwaane ibukini kataenikaian Ai. Tai kakuaia aomata ni kabane ni kanakoia, bwa tii tabeman mwaitiia aomata akekei.”  Mangaia are a waerake nako ikekei tao 3,000 kaain te taanga ni buaka, ma a a manga birinako mairouia mwaanen Ai.+  A oreiia ni kamateia mwaane aika 36 mwaanen Ai, ao a kakioia mai tinanikuni mataroan oon te kaawa n ruo rikaaki ni karokoa Tebarim,* ao a oreiia ni kamateia i aoni kawaia. Mangaia are a a moanna ni maaku nanoia tibun Iteraera ao e a raanganako n ai aron te ran ninikoriaia.*  Ibukin aei ao e raeuai kunnikaina Iotua, ao e katorobubua ni bobaraaki nako aontano i matan ana Ati Iehova ni karokoa ae bong, ngaia ma aia unimwaane tibun Iteraera, ao a teimatoa ni kaaurakea te tano nako aon atuia.  E taku Iotua: “Akea ngai te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, e aera ngke ko kairaamai te natannaomata aei bwa a na rinanon te Ioretan nakon iterana aei, tii ibukin ae ko na anga ngaira nakoia taian Amoraite bwa ti na kamaunaaki? E raoiroi riki ngke a rau nanora ao ti tiku n iteran te Ioretan are te iterana!*  Taiaoka ngkoe ae Iehova, tera ae I kona n taekinna ngkai a a mumun rikaaki* tibun Iteraera mai mwaia aiaia?  Ngkana a ongo taekan aei tibuni Kanaan ma kaain te aba ni kabane, ao a na otabwaninira ma ni kamaunai arara man te aonnaba, ao tera ae ko na karaoia ma aram ae kakannato?”+ 10  E kaeka Iehova nakon Iotua ni kangai: “Teirake! E aera ngkai ko a bobaraaki n arom anne? 11  A bure tibun Iteraera. A a tia n urua au berita+ are I tua nakoia bwa a na kawakinna. A anai bwaai tabeua mai buakoni baike a kaokoroaki bwa a na kamaunaaki,+ ni kimoaia+ ao ni karaba ni kaaki i buakon aia bwai.+ 12  Mangaia ae a aikoa kona n tei tibun Iteraera ni kaaitaraia aiaia. A na katannakoi akuia ao ni birinako mairouia aiaia, ibukina bwa a a riki naba bwa bwaai aika kaokoroaki bwa a na kamaunaaki. N na aki manga memena iroumi ma tii ngkana kam kamauna mai buakomi te bwai are riai ni kamaunaaki.+ 13  Teirake ao katabuia* te natannaomata aei!+ Ao tuangia ni kangai, ‘Katabuingkami ningabong, bwa e kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera: “E mena i buakomi te bwai ae kaokoroaki bwa e na kamaunaaki, ngkami aika tibun Iteraera. Kam aki kona n tei ni kaaitaraia aiami ni karokoa ae kam kanakoa mai buakomi te bwai ae kaokoroaki bwa e na kamaunaaki. 14  Kam na kaotingkami n te moaningabong, te baronga teuana ma teuana, ao te baronga are e rineia Iehova+ e na keerake, te utu teuana ma teuana, ao te utu are e rineia Iehova e na keerake, kaain nako te bata teuana ma teuana, ao kaain nako te bata are e rineia Iehova a na keerake, ao te mwaane temanna ma temanna. 15  Ao te aomata are reke ao iai irouna te bwai are kaokoroaki bwa e na kamaunaaki, e na kamateaki ao imwina e kabuekaki n te ai,+ ngaia ma ana bwai ni kabane, ibukina bwa e urua ana berita+ Iehova ao ibukina bwa e karaoa te mwakuri ae moan te kabwainrang i Iteraera.”’” 16  Mangaia are e utimwaaka Iotua n te moaningabong are imwina ao e tua bwa a na keerake tibun Iteraera, te baronga teuana ma teuana, ao e rineaki te baronga ae Iuta. 17  E tua bwa a na keerake ana utu nako Iuta, ao e rineaki te utu are kanoan Teera,+ imwin anne ao e tua bwa e na keerake te utu are kanoan Teera, te mwaane temanna ma temanna, ao e rineaki Taberi. 18  Ni kabaneana ao e tua bwa a na keerake kaaini batan Taberi, te mwaane temanna ma temanna, ao e rineaki Akan are natini Karemi, are natin Taberi, are natin Teera, are man te baronga are Iuta.+ 19  E taku ngkanne Iotua nakon Akan: “Natiu, taiaoka bwa ko na karinea Iehova ae Atuan Iteraera ao kaota am bure nakoina. Taiaoka tuangai te bwai ae ko a tia ni karaoia. Tai karabaa mairou.” 20  Ao Akan e kaekaa Iotua ni kangai: “Ni koauana, boni ngai ae I bure nakon Iehova ae Atuan Iteraera, ao aio te bwai ae I a tia ni karaoia. 21  Ngke I nora te kunnikai mai Tina+ ae bobuaka ae mataraoi i buakoni bwaai ni kuri, ao 200 te tiekera* n tirewa ao te koora ae 50 te tiekera rawawatana, ao I mataaiakin, ngaia are I a anai. A karabaaki ngkai n te tano i nanon au umwanrianna ao e mena te mwane i aana.” 22  E aki tabwara Iotua ma e a kanakoia naba taan uataeka, ao a biri nakon te umwanrianna ao e karabaaki te kunnikai i nanon ana umwanrianna ma te mwane i aana. 23  Mangaia are a anai bwaai akekei man te umwanrianna ao a uotii nakon Iotua ao nakoia tibun Iteraera ni kabane, ao a kaaki i matan Iehova. 24  Ao Iotua ma tibun Iteraera ni kabane ake raona a kaira Akan+ are tibun Teera n ikotaki ma natina mwaane, natina aine, ana kao mwaane, ana taongki, ana nanai ni man, ao a anaa te tirewa, te kunnikai ae bobuaka, te koora,+ ana umwanrianna, ao bwaai ni kabane ake ana bwai, ao a kairiia ma n uotii nakon te Mwarua* ae Akora.+ 25  E taku Iotua: “E aera ngkai ko karokoa te kabuanibwai* i aora?+ E na karokoa naba te kabuanibwai Iehova i aom n te bong aei.” Ao a bane ni karebanaa teuaei tibun Iteraera ni kabane,+ ao imwin anne a kabuekiia n te ai.+ Mangaia are a karebanaiia ni kabane. 26  Ao a katabuka te bwariko n atibu ae bubura i aon teuaei, ae tiku ni karokoa te bong aei. Ibukin aei ao e a kerikaaki unin Iehova ae korakora.+ Anne bukina ae aran te tabo anne bon te Mwarua ae Akora* ni karokoa te bong aei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae nanona, “Taabo Aika Kenaki.”
Ebera, “nanoia.”
Ae taekan te itera are mai mainiku.
Ke, “katannakoi akuia.”
Ke, “kaokoroia ibukin te Atua.”
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ke, “te Tabo ae Aoraoi ae Mena n te Mwarua.”
Ke, “te kangaanga; te katinanikuaki.”
Ae nanona, “Kabuanibwai; Katinanikuaki.”