Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iotua 4:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Atibu aika bwaai ni kauring (1-24)

4  Ngke e tia naba ngkekei te natannaomata arei ni kabane n rinanon te Ioretan nakon iterana are teuana, ao e a taku Iehova nakon Iotua:  “Karekeia mwaane aika 12 mai buakoia aomata, kaka temanna te mwaane man te baronga teuana ma teuana,+  ao ko na tua ae kangai nakoia: ‘Tabeki atibu aika 12 mai nukan te Ioretan, man te tabo are a tei n aki kakammwakuri iai waeia ibonga,*+ ao kam na uotii ao kaaki n te tabo are kam na tiku iai n tairiki.’”+  Mangaia are e weteiia mwaane aika 12 Iotua ake e a tia n rineiia mai buakoia tibun Iteraera, kaka temanna te mwaane man te baronga teuana ma teuana,  ao e taku Iotua nakoia: “Kam na mwananga n rimoan ana Ati Iehova ae Atuami nako nukan te Ioretan, ao e riai temanna ma temanna n tabeka kaka teuana te atibu i aon angana, n ai aroni mwaitin aia baronga tibun Iteraera,  bwa e na riki bwa te kanikina i buakomi. Ngkana a titirakiningkami natimi* rimwi riki ni kangai, ‘E aera ngkai kam kaaki ikai atibu aikai?’+  ao kam riai n tuangia ni kangai, ‘Ibukina bwa e katokaki ngkoa raangan ranin te Ioretan imwain ana ati+ ni berita Iehova. Ngke e rinanon te Ioretan ao e a katokaki naba raangan ranin te Ioretan. A na riki atibu aikai bwa te bwai ni kauring ae teimatoa nakoia tibun Iteraera.’”+  Mangaia are a karaoa are e tua Iotua tibun Iteraera. A tabeki atibu aika 12 mai nukan te Ioretan, n aron are e tuangaki Iotua iroun Iehova, n ai aroni mwaitin aia baronga tibun Iteraera. A anai nakon te tabo are a na tiku iai n te tairiki ao a kaaki ikekei.  E katei naba atibu aika 12 Iotua i nukan te Ioretan n te tabo are a tei iai waeia ibonga ake a uouota te ati ni berita,+ ao a boni mena naba ikanne atibu akanne ni karokoa te bong aei. 10  A teimatoa n tei i nukan te Ioretan ibonga ake a uouota te Ati ni karokoa tiani bwaai nako ake e tua Iehova nakon Iotua bwa e na tuangia aomata bwa a na karaoia, n aron ae boraoi ma bwaai ni kabane ake e tua Mote nakon Iotua. N te tai anne ao a kawaekoaia aomata ni mwananga nakon te itera are teuana. 11  Ngke a a bane aomata n tia ni mwananga nakon te itera are teuana, ao e nakon naba te itera are teuana ana Ati Iehova ao ibonga, i mataia aomata.+ 12  Ao tibun Reuben ma tibuni Kata ao te itera ni baronga are Manate, a mwananga naba nakon te itera are teuana n te aro ae baireaki raoi ni baireaia taani buaka,+ n rimoaia tibun Iteraera ake tabemwaang, n aron are e tuangia Mote.+ 13  Tao 40,000 mwaitiia tautia aika taubobonga nakon te buaka ake a mwananga nakon te itera are teuana i matan Iehova, nakon rereuan Ieriko ake a aoraoi. 14  E karietataa Iotua n te bong anne Iehova i mataia tibun Iteraera ni kabane,+ ao e a korakora karineana* irouia ni kabane bongini maiuna, n aron ae e korakora naba karineani Mote irouia.+ 15  E taku ngkanne Iehova nakon Iotua: 16  “Ko na tua nakoia ibonga ake a uouota te Ati+ ni Berita* bwa a na aerake man te Ioretan.” 17  Mangaia are e tua ae kangai Iotua nakoia ibonga: “Kam na aerake man te Ioretan.” 18  Ngke a aerake mai nukan te Ioretan ibonga ake a uouota ana ati+ ni berita Iehova, ao ngke a a toua te tano ae mwau nanoni waeia ibonga, ao e a manga reitaanako kawaina ranin te Ioretan, ao ni manga taorake i mataniwina+ n arona mai mwaina. 19  A waerake aomata man te Ioretan n te moan namwakaina ae tebwina iai bongin te namwakaina, ao a kaembwa i Kirekara+ n tian Ieriko mai mainiku. 20  Ni kaineti ngkanne ma atibu ake 12 ake a anai man te Ioretan, e katei Iotua i Kirekara.+ 21  E taku ngkanne nakoia tibun Iteraera: “Ngkana a titirakiningkami natimi n te tai ae e na roko ni kangai, ‘Tera ae nanonaki n atibu aikai?’+ 22  ao kam riai ni kabwarabwaraa nakoia natimi ni kangai: ‘A rinanon te Ioretan tibun Iteraera i aon te tano ae mwau nakon iterana are teuana,+ 23  ngke e kabwatakatakaa ranin te Ioretan Iehova ae Atuami imwaia ni karokoa ae a rinanona nakon te itera are teuana, n aron are e karaoia Iehova ae Atuami nakon Taari ae Uraura ngke e kabwatakatakaa imwaira ni karokoa ae ti rinanona nakon te itera are teuana.+ 24  E karaoa aei n te aro are a na bane n ataa korakorani bain Iehova botannaomata n te aonnaba,+ ao kam aonga ni maaka Iehova ae Atuami n taai nako.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ebera, “natimi mwaane.”
Ebera, “a maakua.”
Te ati ae kanoana bwaai ni kaotioti.