Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iotua 2:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kanakoia 2 taan tutuo Iotua nako Ieriko (1-3)

  • E karabaia taan tutuo Raaba (4-7)

  • Te berita ma Raaba (8-21a)

    • Te kanikina ae te kabae ae uraroo (18)

  • A oki taan tutuo nakon Iotua (21b-24)

2  Ao Iotua are natin Nun e karaba ni kanakoia mwaane aika uoman mai Titim+ bwa taani karaba n tutuo. E tuangia ni kangai: “Naako tuoa te aba arei, ao riki te aba ae Ieriko.” Mangaia are a nako ao a nakon ana auti te aine ae kakabooaki ae arana Raaba,+ ao a tiku ikekei.  Ao e tuangaki uean Ieriko ni kangai: “Noria! A roko ikai mwaane aika tibun Iteraera n te tairiki aei bwa a na karaba n tuoa te aba.”  Mangaia are e kanakotaeka uean Ieriko nakon Raaba ni kangai: “Kaotinakoia mwaane ake a roko ao n tiku n am auti, bwa a roko bwa a na karaba n tuoa te aba ni kabutaa.”  Ma e a tia ni kairiia mwaane ake uoman neiei ao e karabaia. Ao e taku: “Eng, a bon roko mwaane akanne irou, ma I aki ataia bwa kaain ia.  Ao ngke e a roo ngke e nang in mataroan oon te kaawa, ao a otinako mwaane akanne. I aki ataia bwa a nakea mwaane akanne, ma ngkana kam waekoa ni kaeiia ao ane kam na ooiia.”  (Ma e a tia neiei ni kairiia nako aon te taubuki ao ni karabaia i buakoni kain taian aroka aika buraekiti* aika kaweneaki ni karinanaki i aon te taubuki.)  Mangaia are a a kaeaki irouia mwaane ake e kanakoia te uea n te kawai nakon te Ioretan ni kaorana nako,+ ao a kainaki mataroan oon te kaawa n te tai are a otinako naba iai taani kaeiia.  Imwaini matuia mwaane aikai ao e waerake neiei nakoia nako aon te taubuki.  E taku neiei nakoia mwaane aikai: “I ataia bwa e na bon anganingkami te aba aei Iehova,+ ao e a bwakarira ngkai maakakimi.+ A a bane ni bwara nanoia kaain te aba ibukimi,+ 10  bwa ti ongo aron Iehova ni kabwatakatakaa ranin Taari ae Uraura i mwaimi ngke kam kitana Aikubita,+ ao baike kam karaoi nakoia ueea ake uoman i aoia taian Amoraite, ake Taion+ ma Oka,+ ake kam kamaunaia n iteran te Ioretan are te iterana.* 11  Ngke ti ongo taekana ao ti buannano,* ao akea temanna ae reke ninikoriana ibukimi, bwa Iehova ae Atuami bon te Atua i karawa i eta ao n te aonnaba i nano.+ 12  Taiaoka ma taetae n tuea nakoiu ngkai iroun Iehova, bwa ngkai I a tia ni kaotiota nakoimi te tangira ae koaua,* ao kam na kaotiota naba te tangira ae kona n onimakinaki nakoia kaaini batan tamau, ao kam riai n anganai te bwai ni kakoaua* bwa I aonga n ataia bwa kam na boni kawakina ami taeka. 13  Kam riai ni kamaiua tamau ma tinau, mwaaneu ma tariu nako, ao ai raoia ni kabane, ao kam riai ni kamaiuira man te mate.”+ 14  Ao a taku mwaane akekei nakon neiei: “Ti na anga maiura* ibukini maiumi! Ngkana ko aki kaokaota ara mwakuri, ao ti na kaotiota nakoim te tangira ae koaua* ma te kakaonimaki ngkana e anganira te aba aei Iehova.” 15  Imwin anne ao e nnaiia rikaaki naakai n te roobu man te kamaama, bwa e mena ana auti n iteran oon te kaawa. E boni maeka raoi i aon oon te kaawa.+ 16  Ao e taku nakoia: “Naako nakon te aono ae maungaunga ao karabaingkami iai i nanon tenibong, bwa a aonga n aki kona ni kuneingkami te koraki ake a kaeingkami. Ao imwin okia naake a kaeingkami, ao kam a kona n touaanako kawaimi.” 17  A taku mwaane akekei nakon neiei: “Ti na aki bure ni kaineti ma te taetae n tuea ae ko kairira bwa ti na taetae n tuea iai aei,+ 18  ngkana ko aki kabaea te kabae aei ae karaoaki man te karai ae uraroo n te kamaama ae ko nnaira rikaaki mai iai, ngkana ti a rin n te aba aei. Ko riai n ikotiia tamam, tinam, mwaanem nako, ao kaaini batan tamam ni kabane i rarikim i nanon te auti.+ 19  Ao ngkana iai ae e otinako mani mataroan nako am auti nako tinaniku, ao e na boni mena raraana i aon atuna, ao ti na aki bure iai. Ma ngkana e riki te kabuanibwai nakon* ane e tiku i rarikim i nanon te auti, ao e na mena raraana i aon atura. 20  Ma ngkana ko kaota naba ara mwakuri,+ ao ti na aki bure ni kaineti ma am taetae n tuea are ko kairira bwa ti na taetae n tuea iai.” 21  E kaeka ni kangai neiei: “E na karaoaki ane kam taekinna.” Ao e kanakoia ao a touaanako kawaia. Imwina ao e kabaea te kabae ae uraroo n te kamaama. 22  Mangaia are a a nako ao a nakon te aono ae maungaunga ao a tiku iai i nanon tenibong, ni karokoa okia taani kaeiia. A kakaaeia naakai taani kaeiia aikai ni kawai nako, ma a aki roko n te kuneia. 23  A ruo ngkanne mwaane aika uoman aikai man te aono ae maungaunga, ao a a rinanon te karaanga nakon iterana are teuana ao a kawara Iotua are natin Nun. A karakini bwaai ni kabane ake a riki nakoia nakon teuaei. 24  Ao a taku nakon Iotua: “E a tia Iehova n anga te aba ni kabutaa nakoira.+ Ni koauana, a a bane ni bwara nanoia kaain te aba ibukira.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te aroka ae ribanaaki mangkoa. E kabonganaaki ibukini karaoan te kunnikai ae te rinen.
Ae taekan te itera are mai mainiku.
Ebera, “a a ran nanora.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “te kanikina ae kona n onimakinaki.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “ngkana e aroraki te bai i aon.”