Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iotua 15:1-63

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tibwangan Iuta (1-12)

  • E a reke aban natini Kareba te aine (13-19)

  • Ana kaawa Iuta (20-63)

15  Te aba are a anganaki*+ te baronga are Iuta ibukia aia utu nako, e rokoroko n tian Etom,+ n rereuan Tiin, ao nakon te Nekebo* are i tabona mai maiaki.  E moa tiaia mai maiaki mai tabon te Nama ae Taari,*+ man te mwanoku are kaitaraa maiaki.  Ao e rokoroko i maiaki nakon te kawai n ararakea Akerabim,+ ao e nako Tiin, ao e a manga waerake mai maiaki nako Katetibaanea+ n nako Etiron, ni karokoa Ataa, ao e rairaki nako Kareka.  Ao e nako Atimon+ ao e rokoroko ni Mwaruan Aikubita,+ ao e toki te tia i Taari.* Aio bon tiaia mai maiaki.  Te tia mai mainiku bon te Nama ae Taari* ni karokoa tabon te Ioretan, ao te tia are man te maninganinga are mai meang bon te mwanoku i taari, i tabon te Ioretan.+  E waerake te tia nako Betaokera+ ao e nako meangini Betarabaa,+ ao e waerake te tia nakon ana atibu Bokan+ are tibun Reuben.  E waerake ngkanne te tia nako Tebira n te Mwarua* ae Akora,+ ao e rairaki nako meang nako Kirekara,+ i moan te kawai n ararakea Atummim, i maiakin te mwarua, ao e nako te tia nakon ranin Entemeti,+ ao tokina Enrokera.+  E waerake te tia nakon ana Mwarua Natin Innom+ nakon aia rabee I-Iebuti+ i maiaki, ae taekan Ierutarem,+ ao e waerake te tia nako taubukin te maunga are kaitaraa te Mwarua ae Innom nako maeao, i mataniwin te Mwarua* ae Rebaim nako meang.  Ao e kanikinaeaki te tia mai taubukin te maunga nakon te koburake n ran ae Nebetoa,+ ao e rokoroko ni kaawan nako te Maunga ae Ebiron, ao e kanikinaeaki te tia nako Bwaara, ae taekani Kiriataearim.+ 10  E rairaki te tia mai Bwaara nako maeao nakon te Maunga ae Teira, ao e nakon rabeen te Maunga ae Ierim i meang, ae taekani Ketaron, ao e ruo rikaaki nako Betatemeti+ ao e nako Tiimna.+ 11  Ao e rokoroko te tia n rabeen Ekiron+ nako meang, ao e kanikinaeaki te tia nako Tikeron, ao e nakon te Maunga ae Bwaara ao e rokoroko i Iabeneera, ao e toki te tia i taari. 12  E mena te tia mai maeao n Taari ae Abwabwaki*+ ma mataniwina. Aei bon tiaia n itera nako kanoan Iuta n aia utu nako. 13  Ao Iotua e angani Kareba+ are natin Iebunne tibwana i buakoia kanoan Iuta n aron are e tua Iehova nakon Iotua, ae Kiriataareba (Areba bon taman Anaka), ae taekan Eberon.+ 14  Ao Kareba e kakioianako mai ikekei natin Anaka+ aika teniman: Tetiai, Aiman, ao Taremai,+ ake kanoan Anaka. 15  Ao e waerake mai ikekei n ekiianako kaain Tebira.+ (Aran Tebira mai mwaina boni Kiriatatebera.) 16  E taku ngkanne Kareba: “Te mwaane ae orea Kiriatatebera ao e taua, ao N na anganna natiu te aine ae Aketa bwa buuna.” 17  Ao e taua te kaawa anne Oteniera+ are natini Kenati,+ are tarini Kareba. Mangaia are e a anganna natina te aine are Aketa+ bwa buuna. 18  Ngke e a nakoni mwengana Aketa, ao e a kaumaka Oteniera bwa e na butiia taman neiei te tawaana. Ao e ruo Aketa man ana taongki* ao e a titirakinna naba Kareba ni kangai: “Tera ae ko tangiria?”+ 19  E taku Aketa: “Taiaoka anganai te kakabwaia, bwa ko a tia n anganai te mwakoro n aba i maiaki,* ma anganai naba Kurotamaim.”* Ao teuaei e angan neiei Kurota are mai Eta ao Kurota are mai Nano. 20  Aio tibwangan te baronga ae Iuta n aia utu nako. 21  Kaawa ake a mena i tabon aia aono te baronga are Iuta mai maiaki nakon tian Etom,+ boni: Kabeteera, Etera, Iakura, 22  Kina, Rimona, Atataa, 23  Keteti, Atiora, Itenan, 24  Tibi, Terem, Bearota, 25  Atioraatata, ao Keriotaetiron, ae taekan Atiora, 26  Amam, Tiema, Morata,+ 27  Atakata, Etimon, Betabereta,+ 28  Atatuara, Beerateba,+ Bitiotia, 29  Bwaara, Im, Etem, 30  Eretorata, Ketira, Orema,+ 31  Tikeraka,+ Matemanna, Tantanna, 32  Rebaota, Tiurim, Ain, ao Rimmon.+ Botana bon 29 te kaawa n ikotaki ma taabo ni maeka ake iai. 33  Kaawa ake n te Tiebira*+ bon Etitaora, Toraa,+ Atina, 34  Tanoa, Enkannim, Tabua, Enam, 35  Iaremuta, Aruram,+ Tokoa, Ateka,+ 36  Tiaaraim,+ Aritaim, ao Keteraa, (ao Keterotaim).* Boni kaawa aika 14 ma taabo ni maeka ake iai. 37  Tenan, Atatiaa, Miketarakata, 38  Riran, Mitibe, Ioketeera, 39  Rakiti,+ Botikata, Ekeron, 40  Kabon, Ramam, Kiteriti, 41  Keterota, Betatakon, Naama, ao Maketa,+ boni kaawa aika 16 ma taabo ni maeka ake iai. 42  Ribena,+ Etere, Atian,+ 43  Ibeta, Atina, Netiba, 44  Keira, Aketiba, ao Maretiaa, boni kaawa aika ruaiwa ma taabo ni maeka ake iai. 45  Ekiron ma kaawa ake a mena i aana,* ao taabo ni maeka ake iai, 46  mai Ekiron nako maeao ma aono nako ake i rarikin Atoto, ao taabo ni maeka ake iai. 47  Atoto+ ma kaawa ake a mena i aana,* ao taabo ni maeka ake iai, Kaata+ ma kaawa ake a mena i aana, ao taabo ni maeka ake iai, rikaaki nakoni Mwaruan Aikubita, Taari ae Abwabwaki,* ao te aono are i rarikina.+ 48  Ao kaawa ake n te aono ae maungaunga bon Tiamira, Iatira,+ Tokoa, 49  Tanna, Kiriatatanna, ae taekan Tebira, 50  Anaba, Etitemo,+ Anim, 51  Koten,+ Oron, ao Kiro.+ Boni kaawa aika 11 ma taabo ni maeka ake iai. 52  Arabia, Ruma, Etian, 53  Ianim, Betatabua, Abeka, 54  Umta, Kiriataareba, ae taekan Eberon,+ ao Tiora, boni kaawa aika ruaiwa ma taabo ni maeka ake iai. 55  Maon,+ Karemera, Tibi,+ Iuteta, 56  Ietireera, Ioketeam, Tanoa, 57  Kaiin, Kibea, ao Tiimna,+ boni kaawa aika tebwina ma taabo ni maeka ake iai. 58  Arura, Betatuura, Ketora, 59  Maaratia, Betaanota, ao Eretekon, boni kaawa aika onoua ma taabo ni maeka ake iai. 60  Kiriatabaara, ae taekani Kiriataearim,+ ao Rabaa, boni kaawa aika uoua ma taabo ni maeka ake iai. 61  Ao kaawa ake n te rereua boni Betarabaa,+ Mirin, Tekaka, 62  Nibetian, te Kaawa ae Taari, ao Enikeri.+ Boni kaawa aika onoua ma taabo ni maeka ake iai. 63  A aki kona mwaane aika tibun Iuta ni kakioianako+ I-Iebuti+ ake a maeka i Ierutarem,+ mangaia are a teimatoa ni maeka I-Iebuti ma tibun Iuta i Ierutarem ni karokoa te bong aei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “anganaki n te kanikina mairoun te Atua.”
Ke, “Maiaki,” ae taekani maiakin te Aba ni Berita.
Ae taekan Taari ae Mate.
Ae taekan Taari ae Abwabwaki, ae te Meriteranian.
Ae taekan Taari ae Mate.
Ke, “te Tabo ae Aoraoi ae Mena n te Mwarua.”
Ke, “te Tabo ae Aoraoi ae Mena n te Mwarua.”
Ae taekan te Meriteranian.
Ke tao, “e uboi baina neiei ngke e mena i aon te taongki.”
Ke, “te Nekebo.”
Ae nanona, “Taabu n Ran.”
Ke, “te aba ae rinano.”
Ke tao, “Keteraa ma ana nne n tiibu.”
Ke, “ake a katobibia.”
Ke, “ake a katobibia.”
Ae taekan te Meriteranian.