Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iotua 11:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A taenikai kaawa mai meang (1-15)

  • Rongorongon ana tokanikai Iotua (16-23)

11  Ngke e ongo naba ngkekei taekan aei Iabin are uean Atiora, ao e a kanakotaeka nakon Iobaba are ueani Maton,+ ao nakon uean Timron, uean Akitaba,+  ueea ake a mena n te aono ae maungaunga mai meang, te koraki ake n te tabo ae aoraoi* i maiakini Kinnereta, te koraki ake n te Tiebira,* te koraki ake n rabeen nako Toora+ nako maeao,  tibuni Kanaan+ ake i mainiku ao i maeao, taian Amoraite,+ tibun Eta, taiani Beritaite, I-Iebuti ake n te aono ae maungaunga, ao taian Iwaite+ ake i nanoaan Oman+ n te aba ae Mitiba.  Mangaia are a a otinako te koraki aei ma aia taanga ni buaka ni kabane, ae te koraki ae rangi ni mwaitikurikuri n aron tanon aon te bike, n ikotaki ma aoti aika rangi ni mwaiti, ao kaa ni buaka.  A bane ni boonnano ueea aikai bwa a na kaitiboo, ao a a mwananga ao a bane ni kaembwa i rarikin te koburake n ran i Merom, bwa a na buakania tibun Iteraera.  Ao e taku Iehova nakon Iotua: “Tai maakuia,+ bwa tao n taina aei ningabong ao N na anga ngaiia ni kabane nakoia tibun Iteraera, ao a na kamateaki. Kam na kamwaukui aia aoti,+ ao kam na kabueki aia kaa ni buaka n te ai.”  Ao Iotua ma mwaane ake taani buaka ni kabane a rina ni buakania i rarikin te koburake n ran are i Merom.  E anga ngaiia Iehova nako nanoni baia tibun Iteraera,+ ao a kataenikaiia ma ni kaeiia ni karokoa Titon ae Kakannato,+ ao Mitirebotamaim,+ ao te Mwarua ae Mitibe nako mainiku, ao a tiringia ni karokoa ae ai bon akea temanna ae reke maiuna.+  Ao Iotua e karaoa nakoia te aro are e tuangnga Iehova. E kamwaukui aia aoti ao e kabueki aia kaa ni buaka n te ai.+ 10  Irarikin anne ao e a oki Iotua ao e taua Atiora ao e kamatea ueana n te kabaang,+ ibukina bwa Atiora boni kautun tautaeka n uea aikai ni kabane mai mwaina. 11  A oreiia aomata* nako ake iai n te kabaang, ni kamaunaia.+ Akea naba temanna ae maiu ae tiku.+ Ao imwina e kabueka Atiora n te ai. 12  E taui aia kaawa ni kabane ueea aikai Iotua, ao e kataenikaiia ueea ni kabane ake iai n te kabaang.+ E kamaunaia+ n aron are e a tia n tuangaki Mote are ana toro Iehova. 13  Ma a aki kabueki kaawa aika tei i aon taian tabuki tibun Iteraera, ma tii Atiora. Bon tii ngaia ae e kabuekia Iotua. 14  A kuribwai bwaai ni kuri ni kabane ma te nanai ni man aika mena ni kaawa aikai tibun Iteraera, i bon ibukia.+ Ma a oreiia aomata nako n te kabaang ni karokoa ae a kamaunaia n tatabemania nako.+ A aki kariaia bwa e na tiku temanna ae maiu.+ 15  N aron are e tua Iehova nakoni Mote are ana toro, ao n aron are e tua Mote nakon Iotua,+ ao e boni karaoia Iotua. Akea te bwai teuana ae e katikua n aki karaoia mai buakoni bwaai ni kabane ake e tua Iehova nakoni Mote.+ 16  E taui aaba aikai ni kabane Iotua, te aono ae maungaunga, te Nekebo* ni kabutaa,+ te aba ae Koten ni kabutaa, te Tiebira,+ te Arabaa,*+ te aba ae rinano n te aono ae maungaunga i Iteraera, 17  ake aaba ni kabane ake man te Maunga ae Araka are waerake nako Teira, ao ni karokoa Baarakata+ n te Mwarua i Rebanon i nanoaan te Maunga ae Oman.+ E tauia ueea ake iai ni kabane ao e kataenikaiia ni kamateia. 18  E buaka Iotua ma ueea aikai ni kabane n te tai ae maan teutana. 19  Akea te kaawa ae karekea te raoi ma tibun Iteraera, ma tii taian Iwaite ake a mena i Kibeon.+ A kataenikaiia ni kabane ake tabemwaang n te buaka.+ 20  Bon Iehova ae kariaia nanoia naakai bwa a na imanono,+ bwa a aonga ni buakania tibun Iteraera, ao e aonga ni kamaunaia n akea nanoangaaia.+ A na boni kamaunaaki n aron are e tua Iehova nakoni Mote.+ 21  N te tai anne ao Iotua e kamaunaia taian Anakim+ man te aono ae maungaunga, mai Eberon, Tebira, Anaba, ao n aonon Iuta ae maungaunga ni kabutaa, ao te aono ae maungaunga ni kabutaa i Iteraera. E kamaunaia Iotua ma aia kaawa nako.+ 22  Bon akea nikiraia taian Anakim n tiku i abaia tibun Iteraera, a tii tiku+ i Kaata,+ i Kate,+ ao i Atoto.+ 23  Mangaia are e taua taekan te aba ni kabutaa Iotua n aron are e beritanna Iehova nakoni Mote,+ ao imwina e a anga Iotua bwa tibwangaia tibun Iteraera ni kaineti ma tibwaia ake a a tia n anganaki n aia baronga.+ Ao e a motirawa te aba arei man te buaka.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te Arabaa.”
Ke, “te aba ae rinano.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “Maiaki,” ae taekani maiakin te Aba ni Berita.
Ke, “te rereua ae aoraoi.”