Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ioera 1:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aia urubwai maan aika uarereke (1-14)

  • “E a kaan ana bong Iehova” (15-20)

    • Te burabeti e wetea Iehova (19, 20)

1  E kangai ana taeka Iehova ae roko iroun Ioera* are natini Betiuera:   “Ongora n aei ngkami aika unimwaane,Ao kakauongo ngkami ni kabane aika kaain te aba.* E a tia n riki te aekaki aei n ami bong,Ke n aia bong ami bakatibu?+   Taekinna nakoia natimi,Ao ke a taekinna natimi nakoia natiia,Ao natiia nakon te roro are imwina.   Nikirani kanan te rokati ae kaakang e kanna te nna n rokati,+Ao nikirani kanan te nna n rokati e kanna te rokati ae akea baina ni kiba,Ao nikirani kanan te rokati ae akea baina ni kiba e kanna te rokati ae riao amwamwarakena.+   Kam na uti ngkami aika taani kokoro ni manging+ ao kam na tang! Tanginiwenei ngkami ni kabane aika taani moi wain,Ibukina bwa e a anaaki mai wimi te wain ae karewe.+   Bwa e a tia n roko i abau te natannaomata teuana ae korakora, ao e aki kona ni warekaki.+ Wina boni win te raian,+ ao mwangaina boni mwangain te raian.   E a tia n urua arokau ae te kureebe, ao e bita arokau ae te biiku nakon tii botona,E kuoti raoi kunia ao ni kakarenakoi,Ao a a tiku ni mainaina mwaangaia.   Tanginiwenei n aron ae e karaoia te aine* ae kunnikainna n te raerobwa* ae tuai ni boo ma te mwaane,Ibukin ana kabae* mangke te roro n rikirake.   A a toki man ana auti Iehova te karea ae te amwarake*+ ao te karea ae te moi.+ Ao a a nanokawaki ibonga* ake ana tabonibai Iehova. 10  E uruakaki te tawaana, ao e nanokawaki aontano,+Bwa e a rotakibuaka te uita,* ao e a bwatakataka te wain ae boou, ao e a bane te oera.+ 11  A bwara nanoia taan ununiki, ao a tanginiwenei taan ribanaa te kureebeIbukin te uita ao te baare. Bwa e a toki taiakin te tawaana. 12  E a mwautakataka te kai ae te kureebe,E a rai te aroka ae te biiku. A a bane ni mwautakataka arokan te tawaana,Ae te bamkuranete,* te baam, ao te aboro.+ Bwa e a bitaki te kimwareirei nakon te maamaa i buakoia aomata. 13  Karini ami kunnikai aika raerobwa* ngkami aika ibonga, ao nanokawaki,*Tanginiwenei ngkami aika taani beku n te baonikarea.+ Rinnako ao kangainaa ni bwaina te raerobwa ngkami aika ana tabonibai Atuau,Ibukina bwa ai akea temanna ae uota te karea ae te amwarake+ ke te karea ae te moi +nakon ana auti Atuami. 14  Katanoataa* te aki mamatam. Wewete nakon te botaki ae okoro.+ Ikotiia unimwaane ma kaain te aba ni kabaneNakon ana auti Iehova ae Atuami,+ ao kam na tang nakon Iehova ibukini buokami. 15  Ai kananoangara te aba ibukin te bong anne! Bwa e a kaan ana bong Iehova,+Ao e na roko n aron te kamaunanakoaki mairoun Teuare Moan te Mwaaka! 16  Tiaki e a tia n anaaki te amwarake mai matara,Ao te kakatonga ma te kimwareirei man ana auti Atuara? 17  A a rai koraa* i aan aia tiaabora. A a kamaroaa auti ni kaikobwai. A uruakaki ni kabwakaaki auti ake a kawakinaki iai amwarake, bwa e a mwautakataka te uita. 18  E ngirangira naba te nanai ni man! A tiotionako ma te mangaongao nanai ni kao bwa ai akea aia tawaana! Ao a a kaaitara ma te katuuaaeaki nanai n tiibu. 19  N na wewete nakoim ngkoe ae Iehova,+Bwa e a tia te ai ni kabueki tawaanan te rereua,Ao e kamaunai arokan nako te tawaana uran te ai. 20  A kantaningaiko naba manin te tawaana aika moaanti,Ibukina bwa a a bwatakataka karaanga n ran,Ao e a tia te ai ni kabueki tawaanan te rereua.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae nanona, “Iehova Bon te Atua.”
Ke, “te aonnaba.”
Ke, “te ateiaine.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “buuna.”
Ke, “te karea ae te koraa.” Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “Kabaei nukami.”
Ke, “ororei bwabwaami.”
Ebera, “Katabua.”
Ke tao, “biiku aika mwau.”