Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iobi 6:1-30

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana kaeka Iobi (1-30)

    • E taku bwa e eti tangitangina (2-6)

    • A mwamwanaa te aba taani kabebetea (15-18)

    • “A aki kammaraki taeka aika koaua!” (25)

6  E kaeka ngkanne Iobi ni kangai:   “E bia tauaki raoi rawawatani marakiu,+Ao ni katineaki n te kainikatine n ikotaki ma karawawataau!   Bwa e tinebu riki ngkai nakon tanon taari. Anne bukina ae I taetae iai n te aro ae aki riai.*+   Bwa a ewarai kanoan ana kainikatebe Teuare Moan te Mwaaka,Ao I moi n taiani boitin ake iai,+A katei rain n ekainako baika rangi ni kakamaaku mairoun te Atua.   E na takarua te taongki ae moaanti+ ngkana iai irouna te uteute,Ke e na karongoa te kao mwaane ngkana iai kanana?   E na kanaki te amwarake ae maai ngkana e aki taoronaki,Ke iai kangkangin mainainan te bunnimoa ae tuai ni mwai?   I rawa n ringi baikanne. Bon ai aroni baika kamwara ni kanau baikanne.   E bia kaekaaki au bubutiiAo e bia anganai te Atua te baere I tangiria!   Ae e na kariaia te Atua bwa e na kamanatuaai,Ao bwa e na arora baina ni katiaa arou!+ 10  Bwa N na kabebeteaki iai,Ao N na kibakibarake ni kimwareirei n aki ongea te maraki ae aki totoki,Bwa I aki kakeai ana taeka Teuare Tabu.+ 11  Iai korakorau ngkai N na teimatoa n tataninga?+ Ao tera tokiu ae mena imwaiu, ngkai I riai n teimatoa ni maiu? 12  Te koaua bwa titeboo korakorau ma te bwaa? Ke e karaoaki irikou man te buraati? 13  Iai te anga ae I kona ni buokai iai,Ngkana ai bon akea ae e boutokaai? 14  Ane e taua te tangira ae koaua* mairoun raona n aomata,+Ao e na kakeaa maakakin Teuare Moan te Mwaaka.+ 15  A riki tariu bwa taani mwamwanaa te aba+ n aroni karaangan te kamwaitoro,N aron ranin karaangan te kamwaitoro ae a a mwautakataka. 16  A karooaki n te buraoki,Ao e karabaaki i nanoia te tino ae e a ran. 17  Ma n tain te kabuebue ai akea rania, ao a a roko n tokia,Ngkana e a kabuebue ao a a mwautakataka. 18  A bitaki kawaia,Ao a raanga nakon te rereua ao a maunanako. 19  A ukoukori te koraki aika mwananga mai Teema,+Ao a kariariai taani mwamwananga mai Tieba.*+ 20  A maamaa ibukina bwa e aki reke te baere a onimakinna,Ao a roko ikekei, ma tii te bwarannano ae reke irouia. 21  Ai bon aromi naba anne nakoiu,+Kam a tia n nora kakamaakun rawawatau ao kam maaku.+ 22  I a tia ni kangai, ‘Anganai te bwai teuana,’Ke ni bubutii bwa kam na karaoa te bwaintangira ibukiu mani kaubwaimi? 23  I a tia n tuatua bwa N na kamaiuaki mai nanoni bain te tia kairiribai,Ke N na kamaiuaki* mairouia taani karawawataa te aba? 24  Reireinai ao N na kainabwabu,+Ao buokai bwa N na ataa kairuau. 25  A aki kammaraki taeka aika koaua!+ Ma tera manenani boaakiu iroumi?+ 26  Kam boniwia ae kam na tiriburei au taeka,Aika ana taeka te aomata ae kai nanona,+ aika e ukiinako te ang? 27  Kam na karaoa naba te ananga ni katekeraoi ibukin te teei ae a a tia ni mate ana karo,+Ao ni kaboonakoa raoraomi!+ 28  Mangaia ae rairaki n taraai ngkai,Bwa N na aki kewe nakoimi. 29  Iangoia riki, ao taiaoka tai bairea taekau n te aro ae aki eti,Eng, iangoia riki, bwa e bon teimatoa raoiroiu. 30  Kam taku bwa I taetae n te aro ae aki raoiroi? Ke kam taku bwa I aki kona n ataa te kangaanga ngkana I noria?

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “I taetaenikawai iai n aki iango moa, ao n aki akaka.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “aia koraki ni mwamwananga I-Tieba.”
Ebera, “manga kabooaki.”