Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iobi 42:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana kaeka Iobi nakon Iehova (1-6)

  • Kabuakakaaia raao ake teniman (7-9)

  • E kaoka aron Iobi are rimoa Iehova (10-17)

    • Natin Iobi aika mwaane ma aine (13-15)

42  E kaeka ngkanne Iobi ni kangai nakon Iehova:   “I a ataia ngkai bwa ko boni kona ni karaoi bwaai ni kabane,Ao akea te bae ko iangoa karaoana ae e na aki konaaki iroum.+   Ko taku, ‘Antai teuaei ae kamaabubua au babaire n aki atatai?’+ Mangaia are I taetae, ma akea otauNi bwaai aika rangi ni kamimi irou, aika I aki atai.+   Ko taku, ‘Taiaoka ongora irou, ao N na taetae. N na titirakiniko, ao ko na tuangai.’+   A a tia taningau n ongo taekam,Ma ngkai I a noriko ni matau.   Anne bukina ae I a kakeai iai baike I taekin,*+Ao I raira nanou i buakon te tano ma te mannang.”+  Ngke e a tia Iehova n taetae nakon Iobi, ao e a taku Iehova nakon Eribati are te I-Teman: “E a urarake uniu nakoim ma raom akana uoman,+ bwa kam aki taekina te koaua ibukiu,+ n aron are e karaoia au toro ae Iobi.  Mangaia ae kairiia kaao mwaane aika itiman ao tiibu mwaane aika itiman ao naako nakon au toro ae Iobi, ao kam na anga te karea ni kabuekaki ibukimi. Ao e na tataro ibukimi au toro ae Iobi.+ N na boni butimwaea ana bubutii* bwa N na aki katuuaaeingkami ibukin aromi n nanobaba, bwa kam aki taekina te koaua ibukiu n aron are e karaoia au toro ae Iobi.”  Ngaia are a a nako Eribati are te I-Teman, Biretata are tibun Tuua, ao Toba are te I-Naama,* ao a karaoa are e tuangia Iehova bwa a na karaoia. Ao Iehova e butimwaea ana tataro Iobi. 10  Ngke e a tia Iobi n tataro ibukia raona,+ ao Iehova e a katoka rawawatan Iobi+ ao ni kaoka toronibwaina.* E anganna Iehova baike iai ngkoa irouna ma e a kauouai mwaitiia.+ 11  A a bane n roko irouna tarina ma mwaanena ao raoraona nako ngkoa,+ ao n amwarake ma ngaia n ana auti. A kaota nanoangaana ao ni kabebetea nanona ni kabuanibwai ni kabane ake e aki totokoi rikia Iehova nakoina. Ao a anganna te mwane ao te mwamwa ae te koora, ngaiia n tatabemania nako. 12  Ao Iehova e kakabwaiai ririki ake ni kabaneani maiun Iobi nakon ake rimoa,+ ao a a reke iroun Iobi tiibu aika 14,000, kamero aika 6,000, kaao aika 2,000, ao taongki aika aine aika 1,000.+ 13  A reke naba natina mwaane aika itiman riki ao natina aine aika teniman riki.+ 14  E arana ana karimoa ae te aine bwa Iemima, te kauoman bwa Ketia, ao te kateniman bwa Kirenabuka. 15  Akea aine aika baaraoi riki nakoia natin Iobi aine i aon te aba ni kabutaa, ao e angania tibwangaia tamaia i rarikia mwaaneia. 16  Imwin anne ao e maiu Iobi i nanon 140 te ririki, ao e noriia natina ma tibuna ake te kaaroro. 17  N tokina ao e a mate Iobi imwini maiuna ae abwabwaki, ao e rauaki ni maiuna.*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kaoka au taeka.”
Ebera, “N na bon tabeka ubuna.”
Ke, “tibun Naama.”
Ebera, “Iehova e rairaanako kataenikaian Iobi.”
Ebera, “ngke e a kara ao a a bati ana bong.”