Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iobi 33:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Eriu e boaa Iobi ibukini kan raoiroina (1-33)

    • E kuneaki te kaboomwi (24)

    • Manga okiran te korakora ni kairake (25)

33  “Ma ngkai, I a butiiko Iobi ma ongora n au taeka,Kakauongo nakoni bwaai nako aika N na taekin.   Noria, taiaoka! I riai ni kaurea wiu,E riai n taetae neweu.*   A taekina raoiroin nanou au taeka,+Ao riau e taekina raoi te bwai ae I ataia.   E karaoai taamnein te Atua,+Ao e kamaiuai ikeiken Teuare Moan te Mwaaka.+   Kaekaai ngkana ko kona,Tabeki am kauntaeka i matau, ao teei n am itera.   Noria! Bon tii te arona ngai ma ngkoe i matan te Atua ae koaua,I kateiraoaki naba man te bokaboka.+   Mangaia are akea maakakiu ae ko riai ni maakunrang iai,Ao akea te karawawata mairou ae riai n taonikonako.   Ma ko taku ngke I kakauongo,Eng, I teimatoa n ongo taeka aikai,   ‘I itiaki ao akea au bure,+I itiaki ao akea au kairua.+ 10  Ma bon iai bukini kaitaraakiu iroun te Atua,E iangoai bwa I kairiribai nakoina.+ 11  E karini waeu i nanon te bwai ni kabaewae,Ao e tuoi raoi kawaiu nako.’+ 12  Ma ko aki eti ngke ko taekina aei, mangaia ae N na kaekako: E rangi ni kakannato riki te Atua nakon te aomata ae mamate.+ 13  E aera ngkai ko a ngurengure Irouna?+ Ibukin ae e aki kaekai am taeka ni kabane?+ 14  Bwa e taetae te Atua n te moantai ao n te kauatai,Ma akea ae e kakauongo, 15  N te mii, n te miitara n te bong,+Ngke a matunako aomata,Ngke a matu n aia kainiwene. 16  E kaaki ngkanne rabunan taningaia,+Ao e katanea* ana kaetieti i aoia, 17  Bwa e na rairaanako te aomata mani karaoan ae bure,+Ao ni kamanoa te mwaane man te nanorieta.+ 18  E kamaiua teuaei te Atua man te mwarua*+Ao mani kabuaani maiuna n te kabaang.* 19  E boaaki naba te aomata n te maraki i aoni nnena ni wene,Ao ni marakin riina ae aki totoki, 20  Ibukin anne, ao e* a bon ribaa te kariki,Ao e* a rawa naba nakon te amwarake ae raoiroi.+ 21  E a kanakinako irikona,Ao a a rebenako* ngkai riina ake a raba ngkoa. 22  E* a uakaan ma te mwarua,*Ao maiuna ma te koraki ake a karekea te mate. 23  Ngkana iai te tia uataeka* ibukina,Ae te tia tei ibukina mai buakoia tenga,Bwa e na tuanga te aomata te bwai ae eti, 24  Ao e kaota akoana te Atua ao e taku,‘Kamaiua bwa e na aki ruo nako nanon te mwarua!*+ I a tia ni kunea te kaboomwi!+ 25  E na raoiroi riki* irikona nakon arona ngke e roro n rikirake+E na okiri ana bong ni kairake ae e bati korakorana iai.’+ 26  E na onnonia te Atua,+ are e na butimwaeia,Ao e na nora Moana ma te takarua ni kimwareirei,Ao E na kaoka Ana raoiroi nakon te aomata ae mamate. 27  E na kangai* te aomata anne nakoia mwaane,‘I boni bure+ ao I kabwaoua ae eti,Ma I aki anganaki te bwai ae bon tau n reke irou.* 28  E a manga kabooa maiuu bwa N na aki nako nanon te mwarua,*+Ao e na nora te oota maiuu.’ 29  Ni koauana, e karaoi bwaai aikai ni kabane te Atua,Te kauatai ao te katentai ibukin te mwaane, 30  Bwa e na kaoka teuaei* man te mwarua,*Bwa e aonga ni kaotaaki n ootan te maiu.+ 31  Kakauongo Iobi! Ongora irou! Teimatoa ni kainabwabu, ao N na reitaanako au taetae. 32  Ngkana iai te bwai ae ko kan taekinna, ao kaekaai. Taetae bwa I kani kaotia ae ko eti. 33  Ngkana ai akea te bwai ae ko na taekinna, ao ko riai n ongora irou,Teimatoa ni kainabwabu, ao N na reireiniko te wanawana.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “neweu ma ngangarakeu.”
Ebera, “kanikinaea.”
Ke, “te ruanimate.”
Ke “n te bwai ni buaka (te kai ni kareteke).”
Ebera, “maiuna.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “a a oti.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te ruanimate.”
Ke, “te anera.”
Ke, “te ruanimate.”
Ke, “marurung riki.”
Ebera, “anene.”
Ke tao, “Ao e aki reke kabwaiau iai.”
Ke, “te ruanimate.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te ruanimate.”