Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iobi 24:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Reitan ana kaeka Iobi (1-25)

    • ‘E aera te Atua e aki bairea te tai?’ (1)

    • E taku bwa e kariaia te buakaka te Atua (12)

    • A tangira te rotongitong taani bure (13-17)

24  “E aera Teuare Moan te Mwaaka ngkai e aki bairea te tai ni motikitaeka,+Ao a aera naake a ataa teuaei ngkai a aki nora ana bong?*   A kamwaingi kanikinaean tian abaia aomata,+Ao a kairiianako nanai ni man nakon aia tawaana.   A kakioianako aia taongki ataei ake akea tamaia,Ao a taumatoaa ana kao mwaane te aine ae e a tia ni mate buuna, bwa te bwai ni kaboomwi ibukin ana tangobwai.+   A kakioianako akana maiu ni kainnano man te kawai,A na karabaia kaain te aonnaba akana akea korakoraia mairouia.+   A ukoukora kanaia akana maiu ni kainnano n aroia taongki aika moaanti+ n te rereua. A kakaaea te amwarake ibukia natiia n te rereua.   A na rikoriko n ana tawaana temanna,*Ao a na karemrem n aia nne ni kureebe akana buakaka.   Akea karabaaia ni kangainaa bwa akea aia kunnikai,+Akea rabunaia ibukin te mwaitoro.   A maratingo n te karau man te maunga,Ao a nimti taiani bwaa ibukin akeani katanaia.   E buritakinako te teei ae akea tamana mani mammana,+Ao a anaaki kunnikaia akana maiu ni kainnano bwa te bwai ni kaboomwi ibukin aia tangobwai,+ 10  A kairoroiia bwa a na tiotionako n akea karabaaia, bwa akea aia kunnikai,Ma ni bora ni baki ngke a uouota te bwabwati ni uita.* 11  A korakai ni mwakuri i marenan oon te nne ni kureebe i aani kabuebuen te ngaina.* A toutoui kureebe n te nne ni kamanti kureebe ma a bora n taka.+ 12  A teimatoa ni ngirangira naake a a kaani mate i nanon te kaawa,Ao a tangitang ni kani buokaki naake a ikoaki kakaiaki,+Ma e bon aki iangoa te baei te Atua bwa te bwai ae aki riai.* 13  Iai ake a karitei nakon te oota,+Ao a aki atai kawaina,Ao a aki naba toui mwini kawaina. 14  E teirake te tia tiriaomata ngke e tabwena mainiku,E tiringia akana akea korakoraia ma akana maiu ni kainnano,+Ao e iraa n te bong. 15  E tataningaa te airoo matan te tia wene ni kimoa,+Ao e taku, ‘Akea ae e na norai!’+ Ao e rabuna ubuna. 16  A nini* taian auti n te rotongitong,Ao a kainia n te ngaina. A ianena nakon te oota.+ 17  Bwa titeboo te moaningabong irouia ma te rotongitong ae korakora,Ao a rangi n atai ana bwai ni kakamaaku te rotongitong ae korakora. 18  Ma a waekoa n uotakinako n te ran.* Ao tibwangaia n te aba, e na boni kamaraiaaki.+ A na aki okiri aia nne ni kureebe. 19  N aron te mwautakataka ao te kabuebue ae uotaanako te tino ae e a ran,E uotiianako naba akana bure te Ruanimate!*+ 20  E na mwanuokinna tinana,* ao a na baka n amwarake i aona iino. E na aki manga uringaki.+ Ao a na mwaoto aomata aika aki raoiroi, n aron te aroka. 21  E tabarea te aine ae kanoabo,Ao e bwainikirina te aine ae e a tia ni mate buuna. 22  E na kabongana korakorana te Atua ni katiai aroia iai aomata aika korakora,Ma e ngae ngke a na teirake, ma bon akea kakoauaan ae a na maiu. 23  E kariaia te Atua bwa a na aki nanokokoraki ao a na mweraoi,+Ma a memena matana i aoni bwaai ni kabane ake a karaoi.*+ 24  A karietataaki teutana te tai, ao imwina ai akea naba ngaiia,+A karinanoaki+ ao ni mate n ai aroia aomata nako. A koreakinako n ai aron te amwi ni uita. 25  Antai ngkanne ae kona n taekinai bwa te tia keweKe ni kakewea au taeka?”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan ana bong ni motikitaeka.
Ke tao, “rikoa kanan aia man n te tawaana.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke tao, “A katiinakoa te oera i marenan oon te nne ni kureebe.”
Ke tao, “te Atua e aki bukina temanna bwa e bure iai.”
Ebera, “keniken nako nanon.”
Ebera, “E butimwaaka riaon te ran.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ebera, “te biroto.”
Ebera, “i aon aroaroia.”