• 1

  • Etin aron Iobi ao kaubwaina (1-5)

  • Tatan e kananououaa etin Iobi (6-12)

  • Buan ana bwai Iobi ma natina (13-19)

  • Iobi e aki bukina te Atua (20-22)

 • 2

  • Tatan e kananououaa riki etin Iobi (1-5)

  • Kariaiakan Tatan n ringa rabwatan Iobi (6-8)

  • Buun Iobi: “Kabuakakaa te Atua ao maate!” (9, 10)

  • Rokoia teniman raoraon Iobi (11-13)

 • 3

  • E bwaebwaeti Iobi ibukini bungiana (1-26)

   • E titiraki Iobi bwa tera bukini karawawataana (20, 21)

 • 4

  • Ana moani maroro Eribati (1-21)

   • E kakanikoa etin aron Iobi (7, 8)

   • E taekina te rongorongo mairoun te taamnei (12-17)

   • ‘Te Atua e aki onimakinia ana toro’ (18)

 • 5

  • Reitan ana moani maroro Eribati (1-27)

   • ‘E kamwaneia aika wanawana te Atua n aia kamwane’ (13)

   • ‘E aki riai Iobi n rawa n ana reirei ni kaetieti te Atua’ (17)

 • 6

  • Ana kaeka Iobi (1-30)

   • E taku bwa e eti tangitangina (2-6)

   • A mwamwanaa te aba taani kabebetea (15-18)

   • “A aki kammaraki taeka aika koaua!” (25)

 • 7

  • Reitan ana kaeka Iobi (1-21)

   • Te maiu ai aron te toronaki n te beku (1, 2)

   • “E aera ngkai ko a boni mamatanai naba?” (20)

 • 8

  • Ana moani maroro Biretata (1-22)

   • E kaotia bwa a a tia ni bure natin Iobi (4)

   • ‘Ngkana ko itiaki, e na kamanoko te Atua’ (6)

   • E kaotia bwa Iobi e aki maaka te Atua (13)

 • 9

  • Ana kaeka Iobi (1-35)

   • E aki kona ni kaitaraa te Atua te aomata ae mamate (2-4)

   • ‘E karaoi baika kangaanga ukeraia te Atua’ (10)

   • Akea ae e kona ni kauntaeka ma te Atua (32)

 • 10

  • Reitan ana kaeka Iobi (1-22)

   • ‘E aera e kauntaeka ma ngai te Atua?’ (2)

   • Kaokoron te Atua ma Iobi ae mamate (4-12)

   • ‘I bia kabebeteaki teutana’ (20)

 • 11

  • Ana moani maroro Toba (1-20)

   • E bukina Iobi n taeka aika akea uaaia (2, 3)

   • E tuanga Iobi bwa e na kaaki te buakaka (14)

 • 12

  • Ana kaeka Iobi (1-25)

   • “I aki mangori riki nakoimi” (3)

   • “I riki bwa te bwai ni ngareakinaki” (4)

   • ‘Iai iroun te Atua te wanawana’ (13)

   • E mena te Atua i aoia taani moti ao ueea (17, 18)

 • 13

  • Reitan ana kaeka Iobi (1-28)

   • ‘E raoiroi riki ae I taetae nakon te Atua’ (3)

   • ‘Taani katoki aoraki ngkami aika akea uaami’ (4)

   • “I ataia ae I bon eti” (18)

   • E titiraki bwa e aera te Atua e iangoia bwa aiana (24)

 • 14

  • Reitan ana kaeka Iobi (1-22)

   • E kimototo maiun te aomata ao e rawawata (1)

   • “Iai naba te kantaninga ibukin te aroka” (7)

   • ‘Ko bia karabaai n te Ruanimate!’ (13)

   • “Ngkana e mate te aomata, e na manga maiu?” (14)

   • E na kariariaa ana mwakuri baina te Atua (15)

 • 15

  • Ana kauoua ni maroro Eribati (1-35)

   • E taekina Iobi bwa e aki maaka te Atua (4)

   •  E taekina Iobi bwa e kan rarabakau (7-9)

   • ‘E aki onimakinia ana koraki aika itiaki te Atua’ (15)

   • ‘E maraki te aomata ae buakaka’ (20-24)

 • 16

  • Ana kaeka Iobi (1-22)

   • ‘Taani karaunano ngkami aika karawawataa te aba!’ (2)

   • E taekinna bwa e mamaaireia te Atua (12)

 • 17

  • Reitan na kaeka Iobi (1-16)

   • “A otabwaniniai taani kakaniko” (2)

   • “E a tia ni karikai bwa te bwai ni kakanikoaki” (6)

   • “E na riki te Ruanimate bwa mwengau” (13)

 • 18

  • Ana kauoua ni maroro Biretata (1-21)

   • E kaota ae e na reke irouia taani bure (5-20)

   • E kaotia bwa Iobi e aki ataa te Atua (21)

 • 19

  • Ana kaeka Iobi (1-29)

   • E ribaa boaakina irouia ake aongkoa raoraona (1-6)

   • E taekinna bwa e a kitanaki (13-19)

   • “E maiu te tia manga kabooai” (25)

 • 20

  • Ana kauoua ni maroro Toba (1-29)

   • E iangoa Iobi bwa e kamaamaea (2, 3)

   • E kaotia bwa e buakaka Iobi (5)

   • E taekina Iobi bwa e kukurei n te bure (12, 13)

 • 21

  • Ana kaeka Iobi (1-34)

   • ‘E aera ngkai a kabwaia akana buakaka?’ (7-13)

   • E kaotaraeia naake aongkoa taani kabebete (27-34)

 • 22

  • Ana katenua ni maroro Eribati (1-30)

   • ‘E manena te aomata iroun te Atua?’ (2, 3)

   • E bukina Iobi bwa e nanonrang ao e ribuaka (9)

   • ‘Okira te Atua ao ko na okira arom’ (23)

 • 23

  • Ana kaeka Iobi (1-17)

   • E kani kaota tangitangina i matan te Atua (1-7)

   • E taku bwa e aki kona n reke te Atua (8, 9)

   • ‘I teimatoa ni kawaina ao I aki tibanako’ (11)

 • 24

  • Reitan ana kaeka Iobi (1-25)

   • ‘E aera te Atua e aki bairea te tai?’ (1)

   • E taku bwa e kariaia te buakaka te Atua (12)

   • A tangira te rotongitong taani bure (13-17)

 • 25

  • Ana katenua ni maroro Biretata (1-6)

   • ‘E na kangaa n aki bure te aomata i matan te Atua?’ (4)

   • E taekinna ae akea uaan etin aron te aomata (5, 6)

 • 26

  • Ana kaeka Iobi (1-14)

   • ‘Ai batira am ibuobuoki nakon ane akea mwaakana!’ (1-4)

   • ‘E katinea te aonnaba te Atua i aon te akea’ (7)

   • ‘Tii mwakorokoron aroaron te Atua’ (14)

 • 27

  • E motikia Iobi bwa e na teimatoa etin arona (1-23)

   • “N na bon aki kakeaa etin arou” (5)

   • Akea ana kantaninga ane e aki maaka te Atua (8)

   • ‘E aera ai bon akea uaan ami taetaenikawai?’ (12)

   • E na akea aia bwai akana buakaka (13-23)

 • 28

  • E kaota Iobi okoron te kaubwai ma te wanawana (1-28)

   • Aia kakorakora taani keni kaubwai (1-11)

   • E manena riki te wanawana nakoni moomin te bwaeao (18)

   • Maakakin Iehova, bon te wanawana (28)

 • 29

  • E uringi boong ni kakukurei Iobi ake imwaini kataakina (1-25)

   • E karineaki ni mataroan te kaawa (7-10)

   • Arona rimoa ni kakaraoa ae riai (11-17)

   • A bane n ongo ana reirei ni kairiri (21-23)

 • 30

  •  E kabwarabwaraa bitakin arona Iobi (1-31)

   • E kakanikoaki irouia ake akea uaaia (1-15)

   • Akea buokana mairouia tabemwaang (20, 21)

   • “E a roroo kuniu” (30)

 • 31

  • E kamanoa etin arona Iobi (1-40)

   • “Te berita ma matau” (1)

   • E bubutii tauan rawawatana iroun te Atua (6)

   • Tiaki te tia wene ni kimoa (9-12)

   • E aki bakimwane (24, 25)

   • E aki taromaurii bouannanti (26-28)

 • 32

  • E a karina ana taeka Eriu ae ataei (1-22)

   • E un iroun Iobi ma raoraona (2, 3)

   • E aki taetae ma e karinerine n tataninga (6, 7)

   • Tiaki nanona bwa e wanawana ae ikawai (9)

   • Ingaingan Eriu ni kan taetae (18-20)

 • 33

  • Eriu e boaa Iobi ibukini kan raoiroina (1-33)

   • E kuneaki te kaboomwi (24)

   • Manga okiran te korakora ni kairake (25)

 • 34

  • Eriu e boutokaa te Atua ma ana kaetitaeka (1-37)

   • E taku Iobi bwa te Atua e aki anganna te kaetitaeka (5)

   • E aki karaoa ae buakaka te Atua ae koaua (10)

   • Akea ana atatai Iobi (35)

 • 35

  • Eriu e kaota kairuan ana iango Iobi (1-16)

   • E taku Iobi bwa e raoiroi riki nakon te Atua (2)

   • Moan te rietata te Atua ao e aki rotaki n te bure (5, 6)

   • E riai Iobi n tataningaa te Atua (14)

 • 36

  • E kamoamoaa Eriu kakannaton te Atua (1-33)

   • A kabwaia aika ongeaba; a ribaaki aika aki maaka te Atua (11-13)

   • ‘Antai te tia reirei ae aron te Atua?’ (22)

   • E riai Iobi ni kamoamoaa te Atua (24)

   • “E kakannato riki te Atua nakon ae ti kona n ataia” (26)

   • E taua taekan te karau ao te iti (27-33)

 • 37

  • E oti kakannaton te Atua ni baika korakora (1-24)

   • E katoki aia mwakuri aomata te Atua (7)

   • ‘Iangoi ana mwakuri aika kamimi’ (14)

   • Ti aki kona n ota n aron te Atua (23)

   • Akea ae e riai n iangoia bwa e wanawana (24)

 • 38

  • E kaotia Iehova bwa a aki ota aomata (1-41)

   • ‘Ko mena ia ni karikan te aonnaba?’ (4-6)

   • A takarua ni kakatonga natin te Atua (7)

   • Titiraki ibukin ana karikibwai aika kamimi (8-32)

   • “Tuua aika kaira karawa” (33)

 • 39

  • E oti ronnanoia aomata ni karikaia maan (1-30)

   • Kooti ake n te maunga ao riia (1-4)

   • Te taongki ae moaanti (5-8)

   • Te kao mwaane ae moaanti (9-12)

   • Te aotireti (13-18)

   • Te aoti (19-25)

   • Te baokan ao te ikare (26-30)

 • 40

  • Titiraki riki mairoun Iehova (1-24)

   • E kaotia Iobi bwa e babanga ni kaeka (3-5)

   • “Ko na nanououa n au kaetitaeka?” (8)

   • E kabwarabwaraa te Atua korakoran te ibobatemati (15-24)

 • 41

  • E kabwarabwaraa te Atua kamimin te Ribaietan (1-34)

 • 42

  • Ana kaeka Iobi nakon Iehova (1-6)

  • Kabuakakaaia raao ake teniman (7-9)

  • E kaoka aron Iobi are rimoa Iehova (10-17)

   • Natin Iobi aika mwaane ma aine (13-15)