Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ioane 7:1-52

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Iesu n te Toa ae Umwanrianna (1-13)

  • E angareirei Iesu n te toa (14-24)

  • Kakaokoron iango ibukin te Kristo (25-52)

7  Imwin aei ao e teimatoa Iesu ni mwamwananga* i Kariraia, bwa e aki kani mwananga i Iutaia, bwa a ukoukoria I-Iutaia bwa a na kamatea.+  Ma e a kaan aia toa I-Iutaia ae te Toa ae Umwanrianna.+  Mangaia are a taku tarina+ nakoina: “Kitana ikai ao naako Iutaia, bwa a aonga naba n nori am mwakuri aika ko karaoi taan rimwim.  Bwa akea ae e karabaa te bwai ae e karaoia, ngkana e ukoukora te kan ataaki irouia aomata. Ngkai ko karaoi baikai, ao kaotiotiko nakon te botannaomata.”  Ni koauana, a bon aki onimakinna tarina.+  Mangaia are e taku Iesu nakoia: “E tuai n roko ngai au tai,+ ma a nakoraoi taai ni kabane iroumi.  Akea bukina ae a na ribaingkami iai kaain te aonnaba, ma a ribaai ibukina bwa I kaotiotii aia mwakuri aika bubuaka.+  Naako ngkami nakon te toa. N na aki nakon te toa ngai ngkai bwa e tuai boo au tai.”+  Mangaia are imwin tuangakia baikai ao e a tiku i Kariraia. 10  Ma ngke a a tia n nako tarina nakon te toa, ao e mwananga naba ngaia ma e aki ataaki, bwa e karabaa. 11  Mangaia are a a kakaaea I-Iutaia n te toa ma n taku: “E nga te aomata arei?” 12  Ao e bati te maningongo ibukina mairouia aomata aika uanao. A taku tabeman: “Bon te aomata ae raoiroi.” Ma a taku tabemwaang: “E aki. E bureburea te aba.”+ 13  Ni koauana, akea ae e taekinna i mataia te koraki bwa a maakaki I-Iutaia.+ 14  Ngke tao e a boo i nukana te toa, ao e a waerake nakon te tembora Iesu ma n angareirei. 15  Ao a a mimi I-Iutaia ao a taku: “E kangaa n atai kanoan te Koroboki ae Tabu*+ teuaei ngkai e aki reirei n ana kuura+ te Aro?”* 16  Ma e kaekaia Iesu ao e taku: “Te reirei ae I anga bon tiaki au bwai, ma bon ana bwai teuare kanakomaiai.+ 17  Ngkana iai ae e kan ira nanon te Atua, ao e na ataa te reirei aei bwa mairoun te Atua+ ke tao I taetae i bon irou. 18  Ane e taetae i bon irouna ao e ukoukora kani karineana. Ma e bon taekina te koaua teuae ukoukora karinean teuare kanakomaia,+ ao akea te kewe i nanona. 19  E anganingkami te Tua Mote,+ tiaki ngaia? Ma akea temanna i buakomi ae ira nanon te Tua. E aera ngkai kam ukoukora kamateau?”+ 20  A kaeka te koraki ni kangai: “Iai te taimonio iroum. Antai ae ukoukora kamateam?” 21  E kaekaia Iesu ni kangai: “I karaoa au mwakuri ae tii teuana ao kam bane ni mimi iai. 22  Mangaia are iangoa aei: E anganingkami te korotobibi+ Mote—tiaki mairouni Mote te korotobibi ma mairouia bakatibu+—ao kam korotobibia te aomata n te bongi n taabati. 23  Ngkana ngaia bwa e korotobibiaki te aomata n te bongi n taabati bwa e aonga n aki uruaki te Tua Rinanoni Mote, ao e aera ngkai kam rangi n un irou ngkai I kamarurunga te aomata n te bongi n taabati?+ 24  Katoka te motikitaeka man taraakin tinanikun te bwai, ma motikitaeka n te eti.”+ 25  Ao a taku tabeman kaain Ierutarem: “Aio teuare a ukoukoria bwa a na kamatea, tiaki ngaia?+ 26  Ao noria! e taetae i buakon te koraki ao akea te bwai ae a taekinna nakoina. Te koaua bwa a kona taani kairiri n taku bwa bon te Kristo ngaia? 27  Ni kaitaraan anne, ti ataa te tabo ae e nako mai iai te aomata aei,+ ma ngkana e roko te Kristo, ao akea ae e na ataa te tabo ae nako mai iai.” 28  E kabaibati bwanaana Iesu ngke e angareirei n te tembora ni kangai: “Kam ataai ao kam ataa ike I nako mai iai. Ao I aki nakomai i bon irou,+ ma e boni koaua Teuare kanakomaiai, ao kam aki ataia bwa antai.+ 29  I ataa ngai teuarei,+ ibukina bwa I tei ibukina, ao boni Ngaia ae kanakomaiai.” 30  Mangaia are a a ukoukora tauana,+ ma akea ae e toka baina i aona, bwa e tuai n roko ana aoa.+ 31  Ma a boni bati naba aomata mai buakon te koraki, ake a a onimakinna+ ao a kangai: “Ngkana e roko te Kristo, e koaua bwa e na boni karaoi mwakuri aika kamimi aika bati riki nakon teuaei?” 32  A ongongo Baritaio* bwa a wirikiriki te koraki n taekini baikai ibukina, ao mataniwi n ibonga* ma Baritaio a kanakoia bureitimanin* te tembora bwa a na taua.* 33  E taku ngkanne Iesu: “N na tiku riki i rarikimi teutana, imwain ae I nakon Teuare kanakomaiai.+ 34  Ane kam na ukoukorai, ma N na aki reke iroumi, ao ike I mena iai, kam aki kona n roko iai.”+ 35  Mangaia are a taku I-Iutaia i marenaia: “E na nakea te aomata aei, ngkai e nang aki kona n reke iroura? Tiaki e na nako ni kawariia I-Iutaia ake a kamaenakoaki ngkoa i buakoia I-Kuriiti, ma n reireinia kaaini Kuriiti? 36  Tera ae e nanonna ngke e kangai, ‘Ane kam na ukoukorai, ma N na aki reke iroumi, ao ike I mena iai, kam aki kona n roko iai’?” 37  N te bong ae kakannato ae kabaneani bongin te toa,+ ao e a teirake Iesu ma n takarua ni kangai: “Ane e taka ao ke e nakoiu bwa e na moi.+ 38  Ao ane e onimakinai ao n aron are e taku te koroboki ae tabu: ‘A na raanganako karaanga n ran ni kamaiu mai nanona.’”+ 39  Ma e taekina aei Iesu ibukin te taamnei are a nang anganaki akana onimakinna, bwa e tuai n reke irouia te taamnei+ ngkai e tuai ni kamimitongaki+ Iesu. 40  A taku tabeman mai buakon te koraki ake a ongo baikai: “Bon te koaua bwa te Burabeti teuaei are e a kaman taekinaki.”+ 41  A taku tabemwaang: “Bon te Kristo teuaei.”+ Ma a taku ake tabeman: “E kona naba ni kaoti te Kristo mai Kariraia?+ 42  Tiaki e taku te koroboki ae tabu bwa e na nako te Kristo man te kanoa are Tawita,+ ao mai Betereem+ are te kaawa are e mena iai ngkoa Tawita?”+ 43  Mangaia are e a bwenaua te koraki ibukina. 44  Iai tabeman i buakoia aika kan taua,* ma akea ae e kaaki baina i aona. 45  Ao a okinako bureitimanin te tembora nakoia mataniwi n ibonga ao Baritaio, ao a taku nakekei nakoia: “E aera ngkai kam aki katikiamai?” 46  A kaeka bureitimanin te tembora ni kangai: “Akea te aomata ae e a tia n taetae n aron teuaei.”+ 47  A kaeka Baritaio ni kangai: “Ngkami naba kam a burebureaki irouna? 48  Tiaki te koaua bwa bon akea temanna ae onimakinna i buakoia taani kairiri ma Baritaio?+ 49  Ma a a boni maraia te koraki aei aika aki ataa te Tua.” 50  E taku nakoia Nikotemo are e a tia ngkoa ni kawara Iesu, ae temanna i buakoia Baritaio: 51  “Tiaki te koaua bwa e aki kariaiakaki n ara Tua bwa e na motikaki taekan te aomata, ni karokoa ae e a tia n ongora te aba irouna ao n ataaki te bwai ae e karaoia?”+ 52  A kaekaa ni kangai: “Ngkoe naba te I-Kariraia? Ukeuke ao ko na noria bwa bon akea te burabeti ae e na kaoti mai Kariraia.”*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “n nakonako.”
Kuriiti, “taiani koroboki.”
Ae taekan aia kuura rabi.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Ae taan tantani n te tembora i Ierutarem.
Ke, “katikia.”
Ke, “katikia.”
A katukaki te kibu 53 nakon te mwakoro 8 kibuna 11 ni koroboki nikawai tabeua aika kona n onimakinaki.