Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ioane 19:1-42

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kataereaki Iesu ao e bwainingareaki (1-7)

  • Birato e titirakina riki Iesu (8-16a)

  • E tauraki Iesu i Korokota (16b-24)

  • E tua ibukin tinana Iesu (25-27)

  • Maten Iesu (28-37)

  • Kaiiakin Iesu (38-42)

19  E tua ngkanne Birato bwa e na kataereaki Iesu.+  Ao a bira te baunuea ae te kateketeke tautia, ao a katokaa i atuna, ao a kaaki i aona te kamwarai ae beboo,+  ao a waerake nakoina ao a taku: “Te raoi iroum* aia Uea I-Iutaia!” Ao a okioki naba ni karetabaia.+  E a manga otinako Birato ao e taku nakoia te koraki: “Noria! I kaotinakoa nakoimi bwa kam aonga n ataia ae akea ana bure ae I kunea.”+  Mangaia are e otinako Iesu, ao e toka ana bau ae te kateketeke ma ana kamwarai ae beboo. Ao e taku Birato nakoia: “Noria! Ao aio teuaei!”*  Mangaia are ngke a noria mataniwi n ibonga* ao bureitiman, ao a takarua ni kangai: “Kamatea i aon te kai! Kamatea i aon te kai!”+ E taku Birato nakoia: “Kairianako ngkami ao kamatea,* bwa akea ana bure ae I kunea.”+  A kaekaa I-Iutaia ni kangai: “Iai ara tua ao e riai ni mate+ ni kaineti ma ara tua, ibukina bwa e taku bwa natin te Atua+ ngaia.”  Ngke e ongo Birato te baere a taekinna, ao e a maaku riki,  ao e a manga rin n ana tabo ni maeka te kowana ao e taku nakon Iesu: “Ko roko mai ia?” Ma e aki kaeka+ Iesu nakoina. 10  Mangaia are e taku Birato nakoina: “Ko rawa ni kaekaai? Ko aki ataia ae iai mwaakau ni kainaomatako ao iai mwaakau ni kamateko?”* 11  Ao Iesu e kaekaa ni kangai: “E na bon akea mwaakam ni karaoa te bwai teuana nakoiu ngke arona bwa ko aki anganaki mai eta. Aei bukina ae e rawawata riki iai ana bure teuare kabureai nakoim.” 12  Ibukin aei ao e teimatoa Birato ni kakaaea angani kainaomataana, ma a tatakarua I-Iutaia ni kangai: “Ngkana ko kabwaraa teuaei, ao tiaki raoraoni Kaitara* ngkoe. Te aomata nako are e karaoia i bon irouna bwa te uea, e bon ekaanako Kaitara.”+ 13  Ngke e ongo taeka aikai Birato, ao e kaira Iesu nako tinaniku, ao e tekateka i aon te bao ni motikitaeka n te tabo ae aranaki bwa te Bwia ae te Atibu, ma n te taetae n Ebera, Kabata. 14  Bon te bong ni Katauraoi*+ ibukin te Toa ae te Riao* te bong aei, ao tao ai bon te kaonoua n aoa.* Ao e taku nakoia I-Iutaia: “Noria! Ami uea!” 15  Ma a tatakarua ni kangai: “Kairianako! Kairianako! Kamatea i aon te kai!” E taku Birato nakoia: “N na kamatea ami uea?” A kaeka mataniwi n ibonga ni kangai: “Akea ara uea ma tii Kaitara.”* 16  Ao Birato e a anga Iesu nakoia n te tai anne bwa a na kamatea i aon te kai.+ Mangaia are a a taua taekan Iesu. 17  Ao e uouota te kai ni kammaraki* i bon irouna, ao e nako n te tabo ae aranaki bwa Ana Tabo te Tabwanou,+ ae arana n te taetae n Ebera,+ Korokota. 18  A bobitiia ikekei i aon te kai+ i rarikia uoman riki mwaane, temanna n iterana are teuana ao temanna n are teuana, ma e mena i nuka Iesu.+ 19  E korea naba te koroboki Birato ao e kaaki i aon te kai ni kammaraki.* E kangai ae koreaki: “Iesu ae te I-Natareta ae aia Uea I-Iutaia.”+ 20  A bati I-Iutaia aika wareka te koroboki aei, ibukina bwa e kaan ma te kaawa te tabo are e bobitiaki iai Iesu i aon te kai, ao e koreaki n te taetae n Ebera, n te taetae n Ratine, ao n te taetae ni Kuriiti. 21  Ma a taku aia mataniwi n ibonga I-Iutaia nakoni Birato: “Tai korea ae kangai, ‘Aia Uea I-Iutaia,’ ma korea ae, e taku, ‘Ngai aia Uea I-Iutaia.’” 22  E kaeka ni kangai Birato: “Te bwai are I a tia ni koreia, ao I a tia ni koreia.” 23  Ao ngke a a tia tautia ni bobitiia Iesu i aon te kai, ao a anaa ana kauaatao ao a karaoi aua te tibwa mai iai, bwa kaka te mwakorona tibwan te tautia temanna, ao ana kunnikai naba. Ma akea te toma n ana kunnikai bwa e rarangaaki mai eta nako naano. 24  Mangaia are a taku i marenaia: “Ti na aki raeuaia ma ti na karaoia n te ananga ni katekeraoi bwa antai ae e na bwainna.”+ E riki aei bwa e na kakororaoaki iai kibun te koroboki ae tabu ae kangai: “A tibwatibwai au kunnikai i marenaia, ao a karaoa te ananga ni katekeraoi ibukini kunnikaiu.”+ Mangaia are a boni karaoi baikai tautia. 25  I rarikin ana kai ni kammaraki* Iesu, ao e teitei iai tinana+ ao tarin tinana, ao Maria are buuni Keroba, ao Maria te I-Maketara.+ 26  Mangaia are ngke e nora tinana Iesu ma te tia rimwina are e tatangiria+ n tei n uakaan, ao e taku nakon tinana: “Neiko, noria! Natim!” 27  Imwina ao e taku nakon te tia rimwina: “Noria! Tinam!” Ao man te tai anne ao te tia rimwin Iesu arei e a kaira naba neierei nakoni mwengana. 28  Imwin aei, ngke e a ataia Iesu bwa a a tia raoi bwaai nako, ao e taku: “I a taka,”+ bwa e aonga ni kakororaoaki are e taekinaki ni kibun te koroboki ae tabu. 29  Iai te kaatibu ae toro ikekei ae onrake n te wain ae kamangingi. Mangaia are a kanewea te ongantari ae tibunran n te wain ae kamangingi, i tabon te kai ae te utoba,* ao a kaaki i wina.+ 30  Ngke e a tia ni katoonga te wain ae kamangingi Iesu ao e taku: “E a tia!”+ ao e kararaa atuna, ao e anga taamneina.*+ 31  Kioina ngkai bon te bong ni Katauraoi,+ a bubutii I-Iutaia nakoni Birato bwa a na oteaki waeia naakai ma ni karuoaki rabwataia, bwa a aonga n aki tiku i aon te kai ni kammaraki+ n te bongi n Taabati, (bwa te bongi n Taabati anne are kakannato).+ 32  Mangaia are a roko tautia ao a otei waen are te moan ao waen are temanna ake a tauraki i aon te kai i rarikina. 33  Ma n rokoia iroun Iesu, ao a noria bwa e a kamani mate, ngaia are a aki otei waena. 34  Ma e ewara rarikina temanna te tautia n te kainiwai+ ao e a tiinako naba te raraa ao te ran. 35  Ao e anga te kaotioti aei teuare noria, ao e boni koaua ana kaotioti, ao e ataia bwa e bon taekini baika koaua, bwa kam aonga ni kakoauaa+ naba. 36  Ni koauana, a riki baikai bwa e aonga ni kakororaoaki are e taekinaki ni kibun te koroboki ae tabu ae kangai: “E na aki mwaoto* riina teaina.”+ 37  Ao e kangai naba te kibu are teuana: “A na taraa teuare a ewaria.”+ 38  Ao imwini baikai ao Ioteba ae te I-Arimataia e butiia Birato bwa e na anaa rabwatan Iesu, ao e kariaia Birato. Bon te tia rimwin Iesu teuaei ma e karabaa bwa e maakuia I-Iutaia.+ Mangaia are e roko ao e uotaanako rabwatana.+ 39  E roko naba Nikotemo+ are teuare moani kawara ngkoa Iesu n te bong, ma uotana baika boiarara aika te mura ma te aroe ae tao tebubua te bwauna*+ tinebuna. 40  Mangaia are a anaa rabwatan Iesu ao a niria ni kunnikai aika rinen ma baika boiarara,+ ni kaineti ma aia katei n taunimate I-Iutaia. 41  Ao iai te onnaroka n te tabo are e kamateaki* iai, ao iai te ruanimate*+ ae boou i nanon te onnaroka arei ae e tuai ni kaweneaki iai temanna. 42  Ao a kawenea Iesu iai ibukina bwa bon te bong ni Katauraoi+ ibukin aia toa I-Iutaia ao e a kaan te ruanimate arei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Ko na mauri.”
Kuriiti, “te mwaane.”
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Ke, “kamatea i aon te kai.”
Ke, “kamateko i aon te kai.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
N te kibu aei, te “toa ae te riao” e nanona wikin te toa ae te riao, are kanoana naba te Toa ae te Bwerena ae Aki Karikaki ae maanna itiua te bong.
Ae tao te aoa 12 n te tawanou.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “e moti ikena.” Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “mantinti.”
Ae taekan te bwauna mai Rom. Nora Buk. B14.
Ke, “kamateaki i aon te kai.”
Ke, “te ruanimate ni kauring.”