Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ioane 18:1-40

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Iuta e kamwanea Iesu (1-9)

  • E kabongana te kabaang Betero (10, 11)

  • E kairaki Iesu nakon Annati (12-14)

  • Moani kakeaan Iesu irouni Betero (15-18)

  • Iesu i matan Annati (19-24)

  • E kakeaa Iesu te kauatai ao te katentai Betero (25-27)

  • Iesu i matani Birato (28-40)

    • “Tiaki ana bwai te aba au Tautaeka n Uea” (36)

18  Ngke e a tia Iesu n taekini baikai, ao e a nako ma taan rimwina n rinanon te Mwarua*+ ae Kiteron nakon iterana, nakon te tabo are e mena iai te onnaroka, ao e rinnako iai ma taan rimwina.+  E ataa naba te tabo arei Iuta are te tia kamwanea, ibukina bwa e bati ana tai Iesu n roroko iai ma taan rimwina.  Mangaia are e a kairiia Iuta te koraki n tautia ma bureitiman mairouia mataniwi n ibonga* ao Baritaio,* ao a a nako ikekei ma taian oi ao taura ao kaai ni buaka.+  Ao e atai bwaai ni kabane Iesu ake a nang riki nakoina, ngaia are e kawariia ao e taku nakoia: “Antai ae kam kakaaea?”  A kaekaa ni kangai: “Iesu ae te I-Natareta.”+ E taku nakoia: “Boni ngai.” Ao e tei naba i buakoia te tia kamwanea are Iuta.+  Ma ngke e kangai Iesu nakoia: “Boni ngai,” ao a kerikaaki ao a bwaka i aontano.+  Mangaia are e a manga titirakinia riki ni kangai: “Antai ae kam kakaaea?” A taku: “Iesu ae te I-Natareta.”  E kaeka Iesu ni kangai: “I a tia n tuangingkami bwa boni ngai. Ngaia are ngkana kam kakaaeai, ao kanakoia mwaane aikai.”  E riki aei bwa e na kakororaoaki are e taekinna ni kangai: “I aki kabuaa temanna+ mai buakoia te koraki ake ko anganai.” 10  Ao iai ana kabaang Timon Betero, ao e buutia ao e orea iai ana toro te ibonga ae rietata,* ao e kabwabua taningana are te atai.+ Aran te toro aei Mariko. 11  Ma e taku Iesu nakoni Betero: “Karina te kabaang ni kauna.+ Te koaua bwa N na bon aki moi ngkai n te mwangko* are e anganai te Tama?”+ 12  Ao a taua* Iesu tautia ao te mataniwi n te taanga ni buaka ao aia bureitiman I-Iutaia, ao a kabaea. 13  A kairia moa nakon Annati, are tamani buuni Kaiaba+ are te ibonga ae rietata n te ririki arei.+ 14  Boni Kaiaba are reireinia I-Iutaia bwa boni kabwaiaia ngkana e mate te aomata ae tii temanna ibukia te natannaomata.+ 15  Ao a a ririmwin Iesu, Timon Betero ao te tia rimwin Iesu+ temanna. E kinaaki te tia rimwin Iesu anne iroun te ibonga ae rietata ao e rinnako ma Iesu n ana katawanang te ibonga ae rietata, 16  ma e tei Betero i tinaniku n te mataroa.* Mangaia are e otinako te tia rimwin Iesu are e kinaaki iroun te ibonga ae rietata, ao e taetae ma te tia teiakina te mataroa, ao e karina Betero. 17  E taku te toro ae te aine are teiakina te mataroa, nakoni Betero: “Tiaki bon temanna naba ngkoe te tia rimwin teuaei?” E taku Betero: “Tiaki ngai.”+ 18  A a teitei ngkai tooro ma bureitiman ni katobibia te ai are a a tia ni kauraa, ibukina bwa e a kamariri, ao a a kaabueia. E tei naba Betero i rarikia ni kaabuea. 19  Ao te mataniwi n ibonga e titirakina Iesu ni kaineti ma taan rimwina ao ana angareirei. 20  Ao Iesu e kaekaa ni kangai: “I taetae nakon te botannaomata n aki karabaai. I aki toki n angareirei n te tinakoka* ao n te tembora,+ ike a bane n ikotaki iai I-Iutaia, ao akea te bwai ae I taekinna n te aro ae raba. 21  E aera ngkai ko titirakinai? Titirakinia te koraki ake a ongo te bwai are I taekinna nakoia. Noria! A ataa te bwai are I taekinna naakai.” 22  Imwin taekinani baikai, ao e karetabaa+ Iesu temanna te bureitiman are tei ikekei ao e taku: “Anne arom ni kaekaa te mataniwi n ibonga?” 23  Ao Iesu e kaekaa ni kangai: “Ngkana e bure te bwai ae I taekinna ao kaota burena, ma ngkana e eti ae I taekinna, ao e aera ngkai ko oreai?” 24  Ao Annati e kanakoa Iesu ma kabaeana nakoni Kaiaba are te ibonga ae rietata.+ 25  E a tei ngkai Timon Betero ikekei ni kaabuea, ao a taku nakoina: “Tiaki naba ngkoe temanna i buakoia taan rimwina?” E kakewekewe ao e taku: “Tiaki ngai.”+ 26  E taku temanna ana toro te ibonga ae rietata, ae ana koraki teuare kabwabuaki taningana+ irouni Betero: “I noriko n te onnaroka ma teuarei, tiaki ngaia?” 27  Ma e a manga kakewekewe naba Betero ao e a rina naba n tang te moa.+ 28  A kaira ngkanne Iesu mairouni Kaiaba nakon ana tabo ni maeka te kowana.+ E a bon tibwa moaningabong. Ma a aki rin ngaiia i nanon ana tabo ni maeka te kowana, bwa a aonga n aki kabarekaaki+ iai bwa a na kana amwaraken te Toa ae te Riao. 29  Mangaia are e otinako Birato nakoia ao e taku: “Tera ae kam bukina iai te aomata aei?” 30  A kaeka ni kangai nakoina: “Ngke arona bwa tiaki te tia bure* teuaei, ao ti na aki kairia nakoim.” 31  Mangaia are e taku Birato nakoia: “Uotianako ngkami ao motika taekana ni kaineti ma ami tua.”+ A taku I-Iutaia nakoina: “Ti aki kariaiakaki n te tua bwa ti na tiringa temanna.”+ 32  E riki aei bwa e na kakoroaki bukin ana taeka Iesu are taekinna, ni kaotia bwa te aeka ni mate raa are e nangi mate+ iai. 33  Mangaia are e a manga rinnako Birato n ana tabo ni maeka te kowana ao e wetea Iesu ao e taku nakoina: “Aia Uea I-Iutaia+ ngkoe?” 34  E kaeka Iesu ni kangai: “Ko taekina aei i bon iroum ke a tuangko tabeman taekau?” 35  E kaeka Birato ni kangai: “Bwa ngai ngkai te I-Iutaia? Bon am natannaomata ma mataniwi n ibonga aika a kairiko nakoiu. Tera ae ko karaoia?” 36  E kaeka Iesu ni kangai:+ “Tiaki ana bwai te aba+ au Tautaeka n Uea. Ngke arona bwa ana bwai te aba au Tautaeka n Uea, ao a na buaka au aomata bwa N na aki kabureaki nakoia I-Iutaia.+ Ma bon tiaki mai aon te aba au Tautaeka n Uea.” 37  Mangaia are e taku Birato nakoina: “Nanona ngkanne bwa te uea ngkoe?” E kaeka Iesu ni kangai: “Ao ane ko a bon taekinna bwa te uea ngai.+ Bon aio bukini bungiakiu, ao bukin naba rokou nako buakoia kaain te aonnaba, bwa N na kaotioti ibukin te koaua.+ Ane e ira nanon te koaua ao e ongo bwanaau.” 38  E taku Birato nakoina: “E kona n ataaki te koaua?” Imwin taekinan aei ao e a manga otinako naba nakoia I-Iutaia ao e taku nakoia: “Akea ana bure ae I kunea.+ 39  Irarikin anne, iai ami katei bwa I riai ni kainaomataa te aomata nakoimi n tain te Toa ae te Riao.+ Kam tangiria ngkanne bwa N na kainaomataa nakoimi aia Uea I-Iutaia?” 40  A a manga takarua ni kangai: “Tiaki teuanne, ma Baraba!” Baraba bon te tia kamwarua.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te karaanga ae Kiteron ae raanga n tain te kamwaitoro.”
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
E kaikonakaki n te “mwangko,” nanon te Atua ae e na kariaia maten Iesu n te bukibuki ni kewe are e bakannatua.
Ke, “katika.”
Ke, “te kawai n rin.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te tia kamwarua.”