Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ioane 16:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A na kaaitara ma te mate taan rimwin Iesu (1-4a)

  • Ana mwakuri te taamnei ae raoiroi (4b-16)

  • E na bitaki nanokawakia taan rimwina nakon te kimwareirei (17-24)

  • E tokanikai Iesu i aoia kaain te aonnaba (25-33)

16  “I atongi baikai nakoimi bwa kam aonga n aki bwaka.  Ane a na kabaneingkami man te tinakoka.*+ Ni koauana, e a kaan te tai are a nang iangoia iai te koraki ake a kamateingkami+ bwa a karaoa iai te beku ibukin te Atua.  Ma a na karaoi baikai ibukina bwa a aki ataa te Tama, ke ngai.+  Ma I tuangingkami baikai bwa ngkana e a roko te aoa ibukia ao kam na uringa are I a tia n tuangingkami.+ “I aki moantaai n tuangingkami baikai ibukina bwa I mena i rarikimi.  Ma ngkai, N nangi nakon Teuare kanakomaiai,+ ao akea temanna iroumi ae titirakinai ni kangai, ‘Ko na nakea?’  Ma ibukina bwa I tuangingkami baikai, ao a kororake nanomi+ n rawawata iai.  Ma I tuangingkami te koaua, bwa boni kabwaiami ngkai I nako. Bwa ngkana I aki nako ao e na aki roko iroumi te tia ibuobuoki,+ ma ngkana I nako ao N na kaokia nakoimi.  Ao ngkana e roko te tia ibuobuoki, ao e na anga bwaai ni kakoaua nakoia kaain te aonnaba ni kaineti ma tera ae bure ao tera ae eti ao tera te motikitaeka.  Te moan, e kaineti ma te bure+ ibukina bwa a aki onimakinai,+ 10  ao imwina, e kaineti ma te eti, ibukina bwa N nangi nakon te Tama ao kam na aki manga norai, 11  ao imwina, e kaineti ma te motikitaeka, ibukina bwa e a motikaki taekan te tia tautaekania kaain te aonnaba aei.+ 12  “A bati riki baika I kan tuangingkami, ma kam aki kona n ota moa iai ngkai. 13  Ma ngkana e roko teuanne,* ae te taamnei ae raoiroi ae kaota te koaua,+ ao e na kairingkami ni buokingkami bwa kam na ota raoi n te koaua, bwa e na aki taetae i bon irouna, ma e na taekini baike e ongo, ao e na taekin nakoimi baika a na roko.+ 14  E na kamimitongai+ ibukina bwa e na kaotiotii nakoimi baike e na karekei mairou.+ 15  Bwaai ni kabane aika mena iroun te Tama bon au bwai.+ Anne bukina ae I taekina iai te tia ibuobuoki bwa baike e karekei mairou, ao e a manga kaotiotii nakoimi. 16  Ai tii teutana riki ao kam a aki naba norai,+ ma ai manga tii teutana riki ao kam na norai.” 17  Ngaia are a taku tabeman taan rimwina i marenaia: “Tera nanon ae e kangai iai nakoira, ‘Ai tii teutana riki ao kam a aki naba norai, ma ai manga tii teutana riki ao kam na norai,’ ao ae kangai, ‘ibukina bwa N nangi nakon te Tama’?” 18  Mangaia are a taku: “Tera ae e nanonna ngke e kangai, ‘ai tii teutana riki’? Kai ti aki ataa te bwai ae e taekinna.” 19  E ataia Iesu bwa a kan titirakinna mangaia are e taku nakoia: “Kam titiraki i marenami ibukina bwa I kangai: ‘Ai tii teutana riki ao kam a aki naba norai, ma ai manga tii teutana riki ao kam na norai?’ 20  I tuangingkami raoi te koaua, bwa ane kam na tang ma n tanginiwenei, ma a na kimwareirei kaain te aonnaba. Ane kam na rawawata ma e na bitaki rawawatami nakon te kimwareirei.+ 21  Ngkana e nangi bung te aine ao e rawawata ibukina bwa e a roko ana aoa, ma ngkana e a tia ni bungia te teei, ao ai akea uringan rawawatana ibukini kimwareireina ngkai e a bungiaki te aomata nakon te aonnaba. 22  Mangaia are kam rawawata naba ngkami n te tai aei. Ma N na manga bon noringkami ao ane a na kimwareirei+ nanomi, ao akea ae e na anaa kimwareireimi. 23  N te bong arei ao ane kam na aki titirakinai te bwai teuana. I tuangingkami raoi te koaua, bwa ngkana kam butiia te Tama te bwai teuana+ n arau, ao ane e na anganingkami.+ 24  Akea te bwai teuana ae kam a tia ni bubutii iai n arau ni karokoa ngkai. Bubutii ao ane e na reke iroumi, bwa e aonga ni kororaoi kimwareireimi. 25  “I taekini baikai nakoimi n taiani kabotau. E na roko te tai are N nang aki manga taetae iai nakoimi n te kabotau, ma N na tuangingkami baika a kaineti ma te Tama n te aro ae mataata. 26  N te bong anne ao kam na bubutiia te Tama n arau, ma I aki nanonna n taekinan anne bwa N na bubutii ibukimi. 27  Bwa e bon tangiringkami te Tama, ibukina bwa kam tangirai+ ao kam kakoauaa ae I bon roko bwa te tia tei ibukin te Atua.+ 28  I roko bwa te tia tei ibukin te Tama ao I roko nako buakoia kaain te aonnaba. Ma N na manga kitania kaain te aonnaba ao N na nakon te Tama.”+ 29  A taku taan rimwina: “Noria! Ko a taetae n te aro ae mataata ngkai ao ko a aki kabonganai taiani kabotau. 30  Ti a ataia ngkai bwa ko atai bwaai ni kabane ao ko aki kainnanoa temanna bwa e na titirakiniko. Ti kakoauaa man aei bwa ko bon nako mairoun te Atua.” 31  E kaekaia Iesu ni kangai: “Kam a kakoauaa ngkai? 32  Noria! E a kan roko te aoa ae ni koauana e a bon roko, ae kam nangi maenako iai n tatabemaningkami nako nakon oin ami auti ao kam nang katukai n tii ngai.+ Ma tiaki tii ngai, ibukina bwa raou te Tama.+ 33  I taekini baikai nakoimi bwa e aonga n reke te raoi+ iroumi rinanou. Kam na rawawata ngkai i buakoia kaain te aonnaba, ma kaninikoriaingkami! I a tia n tokanikai i aoia kaain te aonnaba.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
E kaineti “teuanne” ao “e” akana n te kibu 13 ao 14, nakon “te tia ibuobuoki” ane n te kibu 7. Iesu e kabongana “te tia ibuobuoki” bwa aongkoa te aomata te taamnei ae raoiroi. (N te kuramwa n te taetae ni Kuriiti “te tia ibuobuoki” e kabonganaaki iai te taeka ae tei ibukin te mwaane.) Te taamnei ae raoiroi bon te korakora ao tiaki te aomata. N te kuramwa n te taetae ni Kuriiti “te taamnei ae raoiroi” e kabonganaaki iai te taeka ae kaotia bwa tiaki te mwaane ao tiaki te aine.